Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Screening hepatită - etapa I

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitant eligibil:

 • Institut sau instituție medicală publică, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu competențe în diagnosticul, stadializarea și tratamentul infecțiilor cu virusuri hepatitice de la stadiul de hepatită până la ciroza hepatică decompensată și hepatocarcinom.

Parteneri eligibili:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Instituțiile si structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;
 • Alte instituții care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local;
 • Institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății;
 • Universități publice de Medicină și Farmacie;
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali.
 • ONG-uri (exclusiv pentru activitatea 3).

Atenție! Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat.

Atenție! Activitatea 1 va fi realizată cu implicarea obligatorie a solicitantului.

Atenție! Este obligatorie participarea în parteneriat a Ministerului Sănătății și/ sau a unei instituții / autorități publice aflate în subordonarea Ministerului Sănătății.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Propunerile de proiecte vor include în mod obligatoriu următoarele tipuri de activități / subactivități eligibile:

 • Activitatea 1: Elaborarea metodologiei de screening al populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B /D și C:
  • Subactivitatea 1.1: Dezvoltarea cadrului metodologic pentru programele regionale de screening al populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C (ex. dezvoltarea ghidurilor, protocoalelor și metodologiilor de implementare etc.);
  • Subactivitatea 1.2: Activități de informatizare suport a bazelor de date ale screening-ului,  cu sistemele informatice integrate, cu acces parolat online al furnizorilor publici de servicii medicale implicați în prevenirea, depistarea (screening), diagnosticul și accesul la tratament al pacienților cu boli hepatice în scopul identificării CNP al persoanelor testate; 
  • Subactivitatea 1.3: Monitorizarea la nivel național și controlul implementării programelor de screening al populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C;
  • Subactivitatea 1.4. Analizarea la nivel național a datelor obținute în urma screeningului  prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C.
 • Activitatea 2: Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru profesioniștii implicați în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și tratamentul hepatitelor virale B/ D și C:

  • Subactivitatea 2.1: Elaborare curriculum de formare pe baza metodologiei realizate la nivel național și acreditarea acestuia conform normelor în vigoare;
  • Subactivitatea 2.2. Derularea programului de formare pentru profesioniștii implicați în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul hepatitelor virale B/ D și C.
 • Activitatea 3: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă, beneficiar al serviciilor de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament al hepatitelor virale B/ D și C.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 5.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 4.435.338,67 euro, din care contribuția UE este de 3.770.037,87 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 665.300,80 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 564.661,33 euro, din care contribuția UE este de 451.729,06 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 112.932,27 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.000.000 euro (calculată la cursul Inforeuro valabil în luna decembrie 2017, respectiv 1 EUR = 4,644 RON).

Cofinanțarea proprie și cofinanțarea UE

Regiuni de dezvoltare Co-finanțarea UE % Co-finanțarea națională (publică+proprie) %, din care: Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale  și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora Instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale Instituțiile de învățământ superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari
Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică %
Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 15 2 13 2 13
Regiune mai dezvoltată 80 20 20 2 18 2 18

Atenție! În contextul acestui apel va fi aprobat un singur proiect, respectiv proiectul care îndeplinește cerințele de eligibilitate și punctajul cel mai mare în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Depunerea proiectului

Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

În contextul acestui apel va fi aprobat un singur proiect, respectiv proiectul care îndeplinește cerințele de eligibilitate și punctajul cel mai mare în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Apelul se va închide la data contractării proiectului care va îndeplini cel mai mare punctaj în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Depunerea proiectelor se fa efectua exclusiv în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 ianuarie 2018 - 29 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță