Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.8 România profesională - Întreprinderi competitive

Beneficiari eligibili

 • Întreprindere Mare

Obiectiv specific

OS 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Condiții beneficiari eligibili

 • Angajatori – întreprideri mari, persoane juridice constituite ca societăți conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.

! Solicitanții eligibili pot avea sediul social în orice regiune de dezvoltare din România (inclusiv în regiunea de dezvoltare București-Ilfov), cu condiția ca proiectele depuse în cadrul acestui apel să se implementeze pe teritoriul cel puțin uneia dintre următoarele regiuni mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia.

În regiunea/regiunile unde se implementează proiectul, solicitanții eligibili trebuie să aibă cel puțin una dintre următoarele forme legale prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare: sediu social / punct de lucru / agenție / sucursala sau filială. Solicitanții eligibili trebuie să-și desfășoare activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (conform tabelului nr.2 din HG nr.775/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020). 

! Sunt eligibili și solicitanții care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice / domenii de specializare inteligentă menționate anterior, până la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, într-o activitate principală sau secundară al cărei cod CAEN se regăsește în anexa 9 la Ghidul Solicitantului – Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020. 

! Solicitanții pot depune proiecte doar individual, nu și în parteneriat, și trebuie să aibă o vechime de minim 1 an calendaristic la data înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acest apel de proiecte vizează o singură activitate, care este „relevantă şi obligatorie” și este supusă regulilor de ajutor de stat cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE (art.31), respectiv activitatea:

 • Formare profesională pentru managerii si angajații care își desfășoară activitatea in departamentele de resurse umane – activitate relevanta si obligatorie, cu următoarele componente:
  • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri (cum ar fi de exemplu cursurile de perfecționare / specializare în ocupația / gruparea de competențe:
   • „Competențe antreprenoriale”;
   • „Manager de produs”;
   • „Manager de inovare”;
   • „Manager îmbunătățire procese”;
   • alte cursuri pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de business coaching și/sau activități de tip „workshop”, „seminarii”, „conferințe”, „prelegeri”, „evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute (de exemplu „PMP” - Project Management Professional, CAPM - Certified Associate in Project Management, etc., cursuri „mini MBA” - Master of Business Administration), precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate în Ghidul Solicitantului – activități relevante și obligatorii. 
  • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane (cum ar fi de exemplu cursurile de perfecționare / specializare în ocupațiile „Manager resurse umane”, „Inspector resurse umane” și alte cursuri, pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de tip „workshop”, „seminarii”, „conferințe”, „prelegeri”, „evenimente de informare”, precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate În Ghidul Solicitantului – activități relevante și obligatorii.

Beneficiarul are obligația organizării, în cadrul proiectului, de cursuri de perfecționare / specializare în ocupația / gruparea de competențe „Competențe antreprenoriale” și de cursuri de perfecționare / specializare în domeniul resurselor umane potrivit Nomenclatorului de coduri COR compatibile ISCO 08, cursuri pentru care furnizorul de formare profesională (beneficiarul sau cel care a fost subcontractat sa presteze aceste servicii) este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulților, republicată. 

Activitatea proiectului trebuie să se implementeze cel puțin într-una din regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia). 

 Managementul proiectului nu constituie o activitate eligibilă în cadrul acestui apel.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este 13.654.238,53 euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, NordVest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia), din care 500.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) reprezintă alocare ITI DD, după cum urmează: 

 • 13.654.238,53 euro reprezintă contribuția UE (85%), din care:
  • 425.000,00 euro contribuția UE (85%) pentru ITI Delta Dunării;
 • 2.048.135,78 euro reprezintă contribuția națională (15%), din care:
  • 75.000 euro contribuția națională (85%) pentru ITI Delta Dunării. 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 de euro.

Contribuția proprie minimă a solicitantului 

Având în vedere faptul că acest apel este sub incidența schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5795/30.08.2017, modificată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.525/08.06.2018, se aplică intensitatea ajutorului de stat care nu poate depăși 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților. Intensitatea ajutorului poate fi majorată, până la o intensitate maximă de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.

Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 1.000.000 euro.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanțare se va face exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

17 iulie 2019 - 31 ianuarie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021