Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.6 - Formare profesională

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiective specifice

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

OS 3.4 Îmbunătățirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.5 Îmbunătățirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.6 Îmbunătățirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți / parteneri eligibili:

 • Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă - acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori autorizati de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare
 • Organizații de tineret - persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial, definite conform art.11 alin.1 din Legea tinerilor nr.350/2006, constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanții pot depune proiecte în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat.

Partenerii transnaționali nu sunt eligibili în cadrul acestui apel de proiecte.

Solicitanți și partenerii pot avea sediul social în orice regiune de dezvoltare din România, nefiind obligatoriu ca solicitantul / liderul de parteneriat / partenerii să aibă sediul social în regiunea / regiunile de implementare a proiectului.

Atenție! Solicitantul și partenerii acestuia au obligația să faciliteze „ocuparea” unui procent de minimum 40% din numărul persoanelor din grupul țintă care beneficiază de sprijin în cadrul proiectului (indicatorul de realizare 4S8), pe o perioada de minimum 6 luni.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile proiectului trebuie să se implementeze după cum urmează:

 • fie în regiunea eligibilă dezvoltată: București-Ilfov;
 • fie în una sau mai multe din cele șapte regiuni eligibile mai puțin dezvoltate, respectiv: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități:

 • ACTIVITATEA 1 (activitate relevantă și obligatorie)Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
  • Servicii de informare și consiliere profesională;
  • Servicii de mediere a muncii, organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

NB: Având în vedere dimensiunea indicatorului de ocupare (minimum 40% din persoanele din grupul țintă care beneficiază de sprijin să fie angajate), activitatea de mediere va fi o activitate obligatorie.

 • ACTIVITATEA 2 (activitate relevantă și obligatorie)Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • ACTIVITATEA 3 (activitate relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

NB: Obligațiile și drepturile beneficiarului și/sau partenerilor acestuia menționate la ACTIVITATEA 2 se mențin și pentru ocupațiile / calificările incluse în proiect ce vor fi certificate urmare a implementării ACTIVITĂȚII 3.

 • ACTIVITATEA 4 (activitate suport): Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate  C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil” (conform Procedurii de lucru aprobată prin Ordinul Președintelui ANOFM), în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului.

Exemple de activități de acompaniament, dar fără a se limita la acestea:

 • servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate în îngrijirea persoanei din grupul tinta, pe durata prezenței acestuia la locul de muncă. 
Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

În cadrul acestui apel de proiecte, bugetul alocat atât regiunilor mai puțin dezvoltate cat și regiunii dezvoltate București - Ilfov este de 135.663.134,59 Euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 132.443.672,89 Euro, din care contribuția UE este de 112.577.121,96 Euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 19.866.550,93 Euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 3.219.461,70 Euro, din care contribuția UE este 2.575.569,36 Euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 643.892,34 Euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%). 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.200.000 Euro, calculată la cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2017, respectiv 1 EURO = 4,644 RON.

În cadrul acestui apel de proiecte, procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanțare se va efectua exclusiv în aplicația electronică MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 ianuarie 2018 - 28 februarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021