Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 2.2 Viitor pentru tinerii NEETs II

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizori de servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • Centre de evaluare și certificare a competențelor profesionale

Obiective specifice

OS 2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

OS 2.2 Îmbunătățirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți / parteneri eligibili:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării - persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;
 • Asociații de întreprinderi.

Solicitanții pot depune proiecte individual sau în parteneriat.

Parteneriatele pot fi constituite din entități din lista de mai sus.

Solicitanți și/sau partenerii pot avea sediul social în orice regiune de dezvoltare din România.

Partenerii transnaționali nu sunt eligibili.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui apel de proiecte, sunt eligibile următoarele tipuri de acțiuni:

 • Activitatea 1: Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării - activitate suport;
 • Activitatea 2: Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile – activitate relevantă și obligatorie, cum ar fi:
  • organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  • organizarea și derularea de programe de formare profesională altele decât cursurile de formare profesionale autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (inclusiv cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere).
 • Activitatea 3 - Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale – activitate relevantă;
 • Activitatea 4 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării  – activitate relevantă și obligatorie, respectiv:
  • medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A ”ușor ocupabil”.
 • Activitatea 5 Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu – activitate relevantă;
 • Activitatea 6 Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii – activitate suport.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

În cadrul acestui apel de proiecte, bugetul total alocat este de 50.000.0000 euro (contribuția UE + contribuția națională) după cum urmează:

 • 48.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) aferent apelului destinat regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Nord Est, Nord-Vest și Vest) din care:
  • finanțarea Fondului Social European este de 85%, respectiv 40.800.000,00 euro echivalent în lei, iar
  • contribuția națională este de 15%, respectiv 7.200.000,00 euro echivalent în lei.
 • 2.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) aferent apelului destinat regiunii mai dezvoltate București Ilfov din care:
  • finanțarea Fondului Social European este de 80%, respectiv 1.600.000,00 euro echivalent în lei, iar
  • contribuția națională este de 20%, respectiv 400.000,00 euro echivalent în lei.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro pentru proiectele mici și 4.000.000 euro pentru proiectele mari. Proiectele mici/mari sunt determinate de mărimea grupului țintă implicat în activitățile grupului țintă (minim 250 de persoane pentru proiecte mici, minim 850 de persoane pentru proiecte mari).

! În cadrul apelului destinat regiunii mai dezvoltate București Ilfov se finanțează doar proiecte mici.

Valoarea maximă a ajutoarelor de minimis acordate pentru înființarea de întreprinderi este de maxim 40% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Cursul de schimb folosit este cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2020, respectiv 1 euro = 4,8751 lei.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

26 noiembrie 2020 - 26 februarie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță