Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 1.2 Viitor pentru tinerii NEETs I

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizori de servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • Centre de evaluare și certificare a competențelor profesionale

Obiective specifice

OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

OS 1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării - persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;
 • Asociații de întreprinderi.

Solicitanții pot depune proiecte individual sau în parteneriat.

Parteneriatele pot fi constituite din entități din lista de mai sus.

Solicitanți și/sau partenerii pot avea sediul social în orice regiune de dezvoltare din România.

Partenerii transnaționali nu sunt eligibili.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele tipuri de activități:​

 • Activitatea 1: Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării - activitate suport;
 • Activitatea 2: Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile – activitate relevantă și obligatorie, precum:
  • organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  • organizarea și derularea de programe de formare profesională altele decât cursurile de formare profesionale autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (inclusiv cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere).
 • Activitatea 3: Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale – activitate relevantă;
 • Activitatea 4: Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării – activitate relevantă și obligatorie, respectiv:
  • medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A ”ușor ocupabil”.
 • Activitatea 5 Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu – activitate relevantă;
 • Activitatea 6 Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii – activitate suport.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

În cadrul acestui apel de proiecte, bugetul alocat este de 50.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro pentru proiectele mici și 4.000.000 euro pentru proiectele mari. Proiectele mici/mari sunt determinate de numărul membrilor grupului țintă incluși în activitățile proiectului (minim 250 de persoane pentru proiecte mici și minim 850 de persoane pentru proiecte mari.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru înființarea de întreprinderi este de maxim 40% din totalul cheltuielilor eligibile.

Cursul de schimb folosit este cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2020, respectiv 1 EURO = 4,8751 lei.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană