Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.8 România profesională - Întreprinderi competitive - apel anulat 2017

Beneficiari eligibili

  • Întreprindere Mare

Obiectiv specific

OS 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți eligibili:

  • Angajatori (întreprinderi mari constituite conform Legii nr. 31/1990 - Legea societatilor comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare), persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Atenție! Solicitanții pot depune proiecte doar individual nu și în parteneriat și trebuie să aibă o vechime de minim 1 an calendaristic la data înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS. În acest sens va încărca în MySMIS o copie scan după dovada înființării ca entitate juridică.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt vizează două tipuri de activităţi „relevante şi obligatorii”, respectiv: o activitate supusă regulilor de ajutor de stat (1.3.1) cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE (art.31) și o activitate (1.3.2) care nu se supune regulilor de ajutor de stat.

1.3.1 Formare profesională pentru managerii si angajații care își desfășoară activitatea in departamentele de resurse umane – activitate relevantă și obligatorie.

A. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri (cum ar fi de exemplu cursurile de perfecționare/specializare în ocupația/gruparea de competențe: “Competențe antreprenoriale”, “Manager de produs”, “Manager de inovare”, “Manager îmbunătățire procese” și alte cursuri pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de business coaching și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute (de exemplu “PMP” (Project Management Professional), CAPM (Certified Associate in Project Management, etc.), cursuri “mini MBA” (Master of Business Administration), precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos – activități relevante și obligatorii.

B. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane (cum ar fi de exemplu cursurile de perfecționare/specializare în ocupațiile “Manager resurse umane”, “Inspector resurse umane” și alte cursuri, pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos – activități relevante și obligatorii.

1.3.2. Sprijin acordat solicitantului în elaborarea unei planificări strategice pe termen lung in cadrul întreprinderii, sau sprijin în revizuirea/adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care sa permită anticiparea schimbărilor – activitate relevanta si obligatorie.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară:

În cadrul acestui apel de proiecte, bugetul total alocat este 26.095.026,53 euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) din care:

  • Buget alocat intervențiilor care nu intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat 11.095.026,53 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care 9,430,772.55 euro corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 1,664,253.99 mil. euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%;
  • Bugetul alocat conform schemei de ajutor de stat aprobate prin ordinul nr 5795/30.08.2017 si publicat in monitorul oficial partea I, nr 748/18.09.2017 este 15.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) din care 12,750,000 euro corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 2,250,000.00 mil. euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 150.000 euro.

Contribuția solicitantului pentru cheltuielile care NU fac obiectul schemei de ajutor de stat

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru solicitant, este prezentat în sectiunea 4.3.1.Cofinantarea proprie minima a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuția solicitantului pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de stat (activitatea 1.3 1.)

Se aplică intensitatea ajutorului, care nu poate depăși 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților. Intensitatea ajutorului poate fi majorată, până la o intensitate maximă de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.

Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 70.000 euro - echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Acest apel este de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

Acest apel este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare pentru prioritatea de investiții 8.v.

Depunerea proiectelor se va face exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană