Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Screening cancer de sân - etapa I

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitant eligibil:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Institut sau instituție medicală publică, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății, care se organizează și funcționează ca unitate de asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat (conform OMS nr. 377/2017).

Parteneri eligibili:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu personalitate juridică cu atribuții în domeniul:
  • asigurării coordonării tehnice și metodologice la nivel național a programelor de sănătate publică, în domeniul bolilor netransmisibile;
  • elaborării strategiilor și politicilor din domeniul combaterii și controlului bolilor netransmisibile și a proiectelor de acte normative, norme, metodologii si instrucțiuni derularea și implementarea intervențiilor de sănătate în domeniul bolilor netransmisibile;
  • supravegherii stării de sănătate a populației, bolile transmisibile si netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară;
  • elaborării metodologiei, instrumentelor si indicatorilor de monitorizare si evaluare a serviciilor si programelor de sănătate publică, de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate;
  • cercetării-dezvoltării în domeniul sănătății publice și al managementului sănătății publice;
  • colectării, analizei și diseminării de date statistice privind sănătatea publică.
 • Institut sau instituție medicală publică, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății, care se organizează și funcționează ca unitate de asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat (conform OMS nr. 377/2017);
 • Universități publice de Medicină și Farmacie;
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;
 • ONG-uri (exclusiv pentru activitatea 4).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte au, în mod obligatoriu, o ACOPERIRE NAȚIONALĂ și vor sprijini derularea în bune condiții a programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân, prin sprijinul acordat din POCU în contextul apelului cu acoperire regională finanțat în contextul OS 4.9. al POCU „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II” (Regiuni mai puțin dezvoltate: Nord Vest, Vest, Nord Est, Sud Est).

În contextul acestui apel va fi finanțată o singură propunere de proiect care va include în mod obligatoriu cel puțin următoarele tipuri de activități / subactivități eligibile:

 • Activitatea 1: Organizarea centrului de referință pentru programele regionale de screening al cancerului mamar;
 • Activitatea 2: Elaborarea metodologiei pentru programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân (ex. mamografie digitală / ecografie / biopsie / tratament / urmărire în timp etc.):
  • Sub-activitatea 2.1. Dezvoltarea cadrului metodologic necesar implementării programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân (ex. dezvoltarea ghidurilor, protocoalelor și metodologiilor de implementare etc.);
  • Sub-activitatea 2.2. Activități de informatizare suport al bazelor de date ale screeningului (mamografie, biopsie) integrate cu sistemele informatice ale programului național, cu accesul parolat online al tuturor furnizorilor în scopul identificării CNP al femeilor testate în ambele programe;
  • Sub-activitatea 2.3. Monitorizarea la nivel național și controlul implementării programelor regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân;
  • Sub-activitatea 2.4. Analizarea la nivel național a datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul cancerului de sân.
 • Activitatea 3: Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente (ex. medici radiologi, senologi, anatomopatologi, epidemiologi, tehnicieni de radiologie și anatomie patologică, fizicieni, manageri de date, registratori medicali, asistenți medicali, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, psihologi implicați în furnizarea serviciilor de sprijin/ suport, alt personal medical etc.):
  • Sub-activitatea 3.1. Elaborare curriculum de formare pe baza metodologiei realizate și acreditarea acestuia conform normelor în vigoare;
  • Sub-activitatea 3.2. Derularea programului / programelor de formare / instruire pentru specialiștii implicați în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente.
 • Activitatea 4: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de sân.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocare financiară:

În cadrul acestui  apel de proiecte, bugetul alocat este de 5.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud –Est, Sud-Muntenia, Nord Est, Nord Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) suma totală disponibilă este de 4.435.338,67 euro, din care contribuția UE este de 3.770.037,87 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 665.300,80 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 564.661,33 euro, din care contribuția UE este de 451.729,06 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 112.932,27 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.000.000 euro (Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2017, respectiv 1 EURO = 4.6003 RON).

În contextul acestui apel va fi aprobat un singur proiect, respectiv proiectul care îndeplinește cerințele de eligibilitate și punctajul cel mai mare în etapa de evaluare tehnică financiară.

Cofinanțarea proprie și cofinanțarea UE:

Valoarea cofinanțării private proprii se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de partener, aplicată la valoarea totală eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului, după cum urmează:

Regiune de dezvoltare Co-finanțarea UE % Co-finanțarea națională (publică+ proprie)%, din care: Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora Instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale Instituțiile de învățământ superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari Beneficiari persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică %
Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 15 2 13 2 13 0 15
Regiune mai dezvoltată 80 20 20 2 18 2 18 0 20

Pentru proiectele finanțate în contextul acestui apel, valoarea eligibilă a proiectului, contribuția privată proprie, cofinanțarea UE, asistența financiară nerambursabilă solicitată vor fi defalcate automat de sistemul informatic pe cele două tipuri de regiuni de dezvoltare (regiuni mai puțin dezvoltate / regiune mai dezvoltată) în baza unei pro-rata (pentru regiunea dezvoltată - 11,29322655%, iar pentru regiunile mai puțin dezvoltate - 88,70677345% din total).

Depunerea proiectului

Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

În contextul acestui apel va fi aprobat un singur proiect, respectiv proiectul care îndeplinește cerințele de eligibilitate și punctajul cel mai mare în etapa de evaluare tehnică și financiară. Apelul va fi considerat închis la data contractării acestui proiect.

Depunerea proiectelor se fa efectua exclusiv în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

11 octombrie 2017 - 31 ianuarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță