Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Programe de îngrijire a gravidei și copilului - etapa I

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Institut de cercetare
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitant eligibil:

 • Institut sau instituție medicală publică, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății care se organizează și funcționează ca unitate de asistenţă tehnică și management pentru Programul național de sănătate a femeii și copilului.

Parteneri eligibili:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Institut sau instituție medicală publică – unități monospitalicești publice care au în structură secții de obstetrică - ginecologie de nivel III;
 • Institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății;
 • Universități publice de Medicină și Farmacie;
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;
 • ONG-uri (exclusiv pentru activitatea 3).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte AU O ACOPERIRE NAȚIONALĂ și vor sprijini derularea în bune condiții a programelor regionale de îngrijire a gravidei și copilului, prin sprijinul acordat din POCU în contextul apelului OS 4.9. „Programe regionale de îngrijire a gravidei și copilului - etapa II”.

În etapa I, acoperirea națională va fi asigurată din următoarele perspective: aplicabilitatea metodologiei aferente activității 1, aria activității de monitorizare și control al implementării programelor de îngrijire a gravidei și copilului, analizarea datelor furnizate, precum și procentul grupului țintă aferent regiunii București-Ilfov în total personal care va beneficia de formare. De asemenea, activitatea 3 va avea o acoperire națională, în sensul că nu va fi dedicată unei anume regiuni sau comunități locale.

Propunerea de proiect va include următoarele 3 tipuri de activități / subactivități eligibile:

 • Activitatea 1: Dezvoltarea cadrului metodologic și a registrelor naționale pentru programele regionale de îngrijire a gravidei și copilului:
  • Sub-activitatea 1.1. Dezvoltarea cadrului metodologic necesar implementării programelor regionale de îngrijire a gravidei și copilului;
  • Sub-activitatea 1.2. Realizarea registrelor naționale de prevenire, depistare și tratament precoce prenatal;
  • Sub-activitatea 1.3. Monitorizarea la nivel național și controlul implementării programelor regionale de îngrijire a gravidei și copilului;
  • Sub-activitatea 1.4. Analizarea la nivel național a datelor obținute în urma implementării programelor regionale de îngrijire a gravidei și copilului prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul gravidei și copilului.
 • Activitatea 2: Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru personalul implicat în îngrijirea gravidei și copilului:
  • Sub-activitatea 2.1. Actualizarea si/ sau elaborarea ghidurilor educaționale, ghidurilor de practică pentru personalul implicat în domeniul de îngrijire a gravidei și copilului;
  • Sub-activitatea 2.2. Dezvoltarea de module de formare pe platforme de e-learning pentru schimburile de cunoștințe în domeniul de îngrijire a gravidei și copilului;
  • Sub-activitatea 2.3. Derularea programelor de formare profesională specifică pentru personalul implicat în domeniul de îngrijire a gravidei și copilului (nivel național, regional, județean și local), inclusiv sisteme de simulare a unor activități clinice în acest domeniu (dacă este cazul).
 • Activitatea 3: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă, beneficiar al serviciilor de îngrijire a gravidei și copilului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară:

În cadrul acestui apel de proiecte, bugetul alocat este de 3.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 2.661.203,20 euro, din care contribuția UE este de 2.262.022,72 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 399.180,48 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 338.796,80 euro, din care contribuția UE este de 271.037,44 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 67.759,36 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro (Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2017, respectiv 1 EURO = 4.6003 RON).

În contextul acestui apel de proiecte va fi aprobat un singur proiect.

Cofinanțarea proprie și cofinanțarea UE:

Valoarea cofinanțării private proprii se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de partener, aplicată la valoarea totală eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului, după cum urmează:

Regiune de dezvoltare Co-finanțarea UE % Co-finanțarea națională (publică+ proprie)%, din care: Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora Instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale Instituțiile de învățământ superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari Beneficiari persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică %
Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 15 2 13 2 13 0 15
Regiune mai dezvoltată 80 20 20 2 18 2 18 0 20

Pentru proiectele finanțate în contextul prezentului ghid, valoarea eligibilă a proiectului, contribuția privată proprie, cofinanțarea UE, asistența financiară nerambursabilă solicitată vor fi defalcate automat de sistemul informatic pe cele două tipuri de regiuni de dezvoltare (Regiuni mai puțin dezvoltate / Regiune mai dezvoltată) în baza unei pro-rata (pentru regiunea dezvoltată - 11,29322655%, iar pentru regiunile mai puțin dezvoltate - 88,70677345% din total).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

Depunerea proiectelor se va efectua exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

11 octombrie 2017 - 31 ianuarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță