Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.6 Curriculum național

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiective specifice

OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic
OS 6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale / de tip TIC în procesul de predare
OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Codiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil este:

 • Ministerul Educației Naționale (MEN)

Partenerii eligibili pot fi:

 • Agenţii, structuri / alte organisme aflate în subordinea / coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-2) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
 • ONG uri;
 • Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestei cereri de proiecte vor fi susținute în mod corelat și unitar activități din cadrul OS 6.5, menite să optimizeze curriculumul național pentru nivelul primar și gimnazial, precum și cele din cadrul OS 6.6. destinate să asigure formarea continuă unitară pentru personalul didactic și personalul managerial din învățământul pre-universitar. În vederea pilotării componentelor curriculare pentru învățământul primar și gimnazial prin implicarea elevilor, vor beneficia de sprijin financiar activități din cadrul OS 6.3, menite să contribuie la dezvoltarea alfabetizării funcționale / a competențelor cheie la elevii aflați în situații de risc de părăsire timpurie a școlii.

Sunt avute în vedere trei niveluri de implementare a măsurilor sistemice dezvoltate de proiect:

 • optimizarea curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial;
 • abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial;
 • pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.

În vederea îndeplinirii OS 6.5 va fi finanţată prin FSE implementarea acțiunilor de mai jos:

 • Reformarea / pilotarea / validarea curriculum-ului școlar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă), în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale;
 • Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculum-ului (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise;
 • Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului optimizat și achizițiile competențelor cheie, cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii / tineri cu dizabilități.

În vederea îndeplinirii OS 6.6 vor fi finanţate prin FSE acţiuni care să conducă la abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial:

 • Dezvoltarea competențelor profesionale pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial, în vederea utilizării metodelor activ-participative de educație bazate pe noul curriculum centrat pe competente cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic;
 • Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul PI  (ex. activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare în aria elaborării de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculumului, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc).

În vederea îndeplinirii OS 6.3 vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Măsuri de asigurare a oportunităților egale pentru copiii în risc de abandon școlar, în special prin programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară, dezvoltare de resurse şi materiale noi de învățare;
 • Promovarea măsurilor integrate de prevenire, informare, consiliere şi mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, care promovează activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competențe cheie etc.

În cadrul acestor măsuri se va realiza pilotarea resurselor didactice aferente noului curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare
prin:

 • Elaborarea și pilotarea de seturi de materiale curriculare auxiliare pentru învățământul primar și gimnazial, organizate pe arii curriculare, in special pentru învățământul special sau pentru elevii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, respectiv cursanți la programe de a doua șansă;
 • Încurajarea metodelor didactice creative, centrate pe nevoile de învățare ale elevilor;
 • Facilitarea accesului elevilor la experienţe de învăţare nonformală, considerate modalităţi complementare de formare a competenţelor cheie, de deschidere a şcolii către viaţă;
 • Identificarea și testarea, la nivelul comunităţii locale, a acelor elemente cu potenţial educaţional nonformal, care pot sprijini şcoala în formarea competenţelor transversale, în cadrul unor activităţi de învăţare cu caracter integrat.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 43.932.500 euro (contribuția UE+contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 38.971.103,25 euro, din care:
  • contribuția UE este de 33.125.437,76 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%),
  • contribuția națională este de 5.845.665,49 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 4.961.396,75 euro, din care:
  • contribuția UE este de 3.969.117,40 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%),
  • contribuția națională este de 992.279,35 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect cu valoare maximă eligibilă de 43.932.500 euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în
documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Depunerea proiectului

Apelul de proiecte este un apel de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere.

Proiectul va fi depus exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Sistemul MySMIS2014 va fi deschis în data de 25 septembrie 2017 și se va închide în 30 decembrie 2020 sau la semnarea contractului de finanțare.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană