Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 5.1 Regiuni și B-I (Etapa II)

Beneficiari eligibili

 • Grup de Acțiune Locală/FLAG

Obiective specifice

POCU - Axa prioritară 5, OS 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

POR - Axa prioritară 9, OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

Condiții beneficiari eligibili

Pot depune o Strategie de Dezvoltare Locală:

 • GAL-urile constituite ca asociație în baza O.G.nr.26/2000 care au beneficiat de sprijin pregătitor în cadrul apelurilor de proiecte POCU 85/5/1; 86/5/1; 134/5/1 și 137/5/1;
 • GAL-urile constituite ca asociație în baza O.G.nr.26/2000 care nu au beneficiat de sprijin pregătitor.

Acțiuni

Proiectele POR și POCU ce vor fi propuse spre finanțare în cadrul Strategiilor DLRC vor viza investiţii complementare axate atât pe infrastructura (de locuire  - locuinţe sociale, infrastructura socială - educaţie, sănătate, servicii sociale, amenajarea spațiului urban degradat şi/sau ale spațiilor publice urbane, etc.) cât și pe servicii  (măsuri destinate încurajării ocupării  - inclusiv prin activităţi de economie socială de inserţie și dezvoltării serviciilor socio-medicale la nivel comunitar, inclusiv implementarea unor activităţi de dezvoltare comunitară integrată  - informare/consiliere/mediere etc.).

Demersuri obligatorii la nivelul parteneriatului / GAL în vederea depunerii SDL

Pentru ca o SDL să poată fi depusă spre evaluare și selecție pentru finanțare din FESI este necesară parcurgerea următoarelor acțiuni premergătoare: 

 • Înființarea noului GAL / adaptarea GAL deja înființat astfel încât să poată îndeplini cerințele pentru DLRC, așa cum sunt precizate în  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (art. 33, 34);
 • Realizarea unui Studiu de referință la nivelul teritoriului SDL în vederea identificării si validarii zonelor urbane marginalizate, conform criteriilor din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate;
 • Declararea zonei urbane marginalizate / zonelor urbane marginalizate pentru care este dezvoltată strategia DLRC și stabilirea teritoriului SDL prin decizie a Comitetului Director al GAL;
 • Mobilizarea comunității marginalizate și consultarea actorilor locali în vederea elaborării strategiei;
 • Asigurarea / dezvoltarea competențelor în domeniile vizate de SDL/DLRC.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul și anexele acestuia.

Alocare financiară

 • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate:

Alocarea financiară totală (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională) pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor este de 189.275.848 Euro, fiind compusă din:

 • finanțare POCU: 101.481.894 Euro, din care cofinanțarea UE din FSE este de 96.407.799,3 Euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 95%), iar cofinanțarea națională este de 5.074.094,7 Euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 5%);
 • finanțare POR: 87.793.954 Euro, din care cofinanțarea UE din FEDR este de 85.106.383 Euro (corespunzând unei cofinanțări UE de maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile), iar cofinanțarea națională  este de 2.687.571 Euro (corespunzând unei cofinanțări naționale, de la bugetul de stat, de 3% din valoarea cheltuielilor eligibile).

La nivelul proiectelor POR aferente SDL, contribuția beneficiarului la finanțarea nerambursabilă va reprezenta minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile și, după caz, valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului;

 • Pentru regiunile mai dezvoltate:

Alocarea financiară totală (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională) pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor este de 14.227.077 Euro, fiind compusă din:

 • finanțare POCU: 2.643.152 Euro, din care cofinanțarea UE din FSE este de 2.378.836,8 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 90%), iar cofinanțarea națională este de 264.315,2 Euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 10%);
 • finanțare POR: 11.583.925 Euro, din care cofinanțarea UE din FEDR este de 10.638.298 Euro (corespunzând unei cofinanțări UE de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile), iar cofinanțarea națională este de 945.627 Euro (corespunzând unei cofinanțări naționale, de la bugetul de stat,  de 8% din valoarea cheltuielilor eligibile).

La nivelul proiectelor POR aferente SDL, contribuția beneficiarului la finanțarea nerambursabilă va reprezenta minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile și, după caz, valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului.

Alocările POCU pentru sesiunea de evaluare și selecție a SDL-urilor (atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea București-Ilfov) cuprind inclusiv fondurile disponibile pentru asigurarea cheltuielilor de animare și funcționare pentru GAL (costuri legate de gestionarea implementării SDL și animarea comunități), în proporție de 15% din alocarea totală POCU diponibilă pentru implementarea strategiilor.

Cheltuielile de animare și funcționare pentru GAL vor fi eligibile exclusiv pentru SDL-urile selectate în această etapă și vor face obiectul unui apel distinct, fiind contractate ulterior selectării SDL.

Depunere SDL

 • Sesiunea de depunere a SDL se va deschide în data de 1 septembrie 2017, ora 10:00.
 • Apelul este de tip competitiv, cu depunere continuă, până la data limită de 13 noiembrie 2017, ora 16:00.
 • Strategiile DLRC, elaborate cu / fără sprijin pregătitor, se vor depune la sediul MDRAPFE din București, Bulevardul Ion Mihalache nr.15-17, clădirea Tower Centre.
 • Documentele vor fi depuse pe baza unei Scrisori de înaintare semnată de reprezentantul legal al GAL sau de un împuternicit al acestuia.
 • Pachetul pentru depunerea SDL va cuprinde:
  • Scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare), având ca anexă un OPIS al SDL (cuprins și paginație), precum și al anexelor depuse (cu paginație);
  • Copia actului de identitate al persoanei care depune SDL;
  • Imputernicire a persoanei care depune SDL,  dacă este cazul;
  • Un exemplar al SDL cu anexe, pe suport hârtie, și trei exemplare a SDL cu anexe, în format electronic;
 • Un exemplar din Scrisoarea de înaintare a SDL va fi înapoiat deponentului, cu numărul de înregistrare în registrul electronic MDRAPFE - DGPSMISCSEPE.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană