Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Screening TBC

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil în cadrul acestui apel de proiecte:

 • Autoritate publică centrală în subordinea Ministerului Sănătății cu competență exclusivă în domeniu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

Parteneri eligibili:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Alte instituții care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local;
 • Spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
 • Institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății;
 • Instituțiile si structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;
 • Alți actori relevanți (ex. universități, ONG-uri relevante etc.).

Atenție! Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul apelului de proiecte sunt în principal cele care vizează furnizarea serviciilor de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei. Astfel, în funcție de structura proiectului non-competitiv, propunerile de proiecte vor putea include următoarele tipuri de activități eligibile:

 • Activitatea 1: Elaborarea metodologiei de screening al populației pentru depistarea tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente, în vederea asigurării unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel național și consolidării controlului tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente în România prin aplicarea de metode medicale de screening al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente având ca principal rol depistarea bolii încă din stadiile incipiente ale instalării;
 • Activitatea 2: Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru profesioniștii implicați în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și tratamentul precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente (ex. psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, asistenți medicali, mediatori sanitari etc.):
  • Sub-activitatea 2.1: Elaborare curriculum de formare pe baza metodologiei realizate la nivel național și acreditarea acestuia conform normelor în vigoare;
  • Sub-activitatea 2.2: Derularea programului de formare pentru profesioniștii implicați în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul precoce al tuberculozei, inclusiv al TB latente (ex. psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, asistenți medicali, mediatori sanitari etc.);
  • Sub-activitatea 2.3: Participarea profesioniștilor implicați în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul si tratamentul precoce al TB, inclusiv al TB latente (ex. psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, asistenți medicali, mediatori sanitari etc.) la schimb de experiență / schimb de bune practici în State Membre ale UE.
 • Activitatea 3: Furnizarea serviciilor de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente:
  • Sub-activitatea 3.1: Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentului necesar derulării activităților / sub-activităților de screening al tuberculozei, inclusiv al TB latente (ex. caravane mobile, aparatură radiologică necesară derulării acțiunilor de screening);
  • Sub-activitatea 3.2: Activități de sprijin destinate grupului țintă (Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening)) ex. identificare, măsuri de acompaniere pentru grupul țintă care va beneficia de sprijin (ex. asigurare costuri de transport pentru grupul țintă, acordarea de subvenții pe întreaga durată a tratamentului etc.);
  • Sub-activitatea 3.3: Derularea screeningului la nivel național4, pe baza metodologiei specifice, în vederea depistării precoce, diagnosticului și tratamentului tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente la persoanele afectate;
  • Sub-activitatea 3.4: Sprijinirea grupului țintă - Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - în vederea facilitării participării acesteia la tratament (ex. peer-to-peer suport, consiliere psihologică și alte servicii adaptate și necesare etc.);
  • Sub-activitatea 3.5: Reevaluarea periodică a pacienților diagnosticați în vederea determinării eficacității măsurilor întreprinse și ajustării acestora, după nevoi;
  • Sub-activitatea 3.6: Analizarea datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente în conformitate cu Strategia Națională de Control al Tuberculozei 2015-2020.
 • Activitatea 4: Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening TB, inclusiv al tuberculozei latente.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 15.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni vizate, după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 13.306.016,02 euro, din care:
  • contribuția UE este de 11.310.113,61 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%);
  • contribuția națională este de 1.995.902,40 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 1.693.983,98 euro, din care:
  • contribuția UE este de 1.355.187,19 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%);
  • contribuția națională este de 338.796,80 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 15.000.000 euro, calculată la cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii august, respectiv 1 EURO = 4,5580 RON.

Valoarea cofinanțării private proprii se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de partener, aplicată la valoarea totală eligibilă a sumei pe care o gestionează în cadrul proiectului, după cum urmează:

Regiune
de
dezvoltare
Cofinanțare
UE %
Cofinanțarea națională
(publică+proprie) %, din
care:
Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora Beneficiari persoane
juridice de drept privat
fără scop patrimonial
Instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat
sau bugetelor fondurilor speciale
Instituțiile de învățământ
superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari
Cofinanțare publică % Cofinanțare
proprie %
Cofinanțare
publică %
Cofinanțare
proprie %
Cofinanțare
publică %
Cofinanțare
proprie %
Cofinanțare
publică %
Regiune
mai puțin
dezvoltată
85 15 15 0 15 2 13 2 13
Regiune
mai
dezvoltată
80 20 20 0 20 2 18 2 18

Alte informații specifice

Apelul de proiecte este un apel de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere.

Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 60 luni.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua exclusiv în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană