Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.8 România profesională - Resurse umane competitive

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Condiții beneficiari eligibili

 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Asociații de întreprinderi, persoane juridice constituite în conformitate cu Ordonanța nr. 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații;
 • Furnizori de formare profesională - persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr. 129/31.08.2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Camerele de Comerț și Industrie - persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr. 335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.

Atenție! Solicitanții pot depune proiecte doar individual nu și în parteneriat și trebuie să aibă o vechime de minim 1 an calendaristic la data înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS. În acest sens se va încărca în MySMIS o copie scan după dovada înființării ca entitate juridică.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui apel de proiecte sunt eligibile următoarele activități relevante și activități suport:

 • Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identifcate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice / domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă - activități suport;
 • Organizare și derularea de programe de formare profesională pentru manageri și / sau activități de business coaching și / sau activități de tip „workshop”, „seminarii”, „conferințe”, „prelegeri”, „evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute, cursuri „mini MBA” (Master of Business Administration) și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate în Ghidul Solicitantului - activități relevante și obligatorii;
 • Organizare și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane și / sau activități de tip „workshop”, „seminarii”, „conferințe”, „prelegeri”, „evenimente de informare” și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate în Ghidul Solicitantului - activități relevante și obligatorii;
 • Sprijin acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul dintre sectorele economice cu potențial conpetitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să îți adapteze activitatea la aceste sectoare econimice / domenii de specializare inteligentă menționate anterior, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, sau sprijin în revizuirea / adaptarea unei planificări strategice pe termne lung în cazul în care aceasta există deja, care să permită anticiparea schimbărilor - activități suport.

Atenție! Activitățile proiectului trebuie să se implementeze exclusiv într-una dintre regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 60.888.395,24 Euro (contribuție UE + contribuție națională), din care finanțarea FSE este de 51.755.135,95 Euro (85%), iar contribuția națională este de 9.133.259,29 Euro (15%).

Valoare maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 Euro.

Contribuția proprie minimă a solicitantului reprezintă o valoare obținută prin aplicarea procentului minim de cofinanțare proprie la valoarea eligibilă angajată de solicitant în cadrul proiectului, procentul fiind prezentat în tabelul următor:

Axa Prioritară Tipuri de regiuni Cofinanțarea UE (%) Cofinanțarea națională %, din care: Beneficiari persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, instituțiile de învățământ superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari
Cofinanțare privată % Cofinanțare publică %
AP 3 Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 2 13

Cursul de schimb este cursul Inforeuro aferent lunii august 2017, respectiv 1 EURO = 4,5580 RON.

Alte informații specifice

Acest apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

Apelul este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare pentru Prioritatea de Investiții 8.v.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza exclusiv în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană