Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 7.3

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Autoritate administrativă autonomă

Obiectiv specific

OS 7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți / potențiali beneficiari:

 • Structurile MDRAPFE / OI ale AM POCU;

 • Exclusiv structura MDRAPFE cu rol principal în implementarea eficientă a proiectelor de AT din AP7 POCU 2014-2020, de la etapa implementării acordurilor-cadru / contractelor de achiziții publice până la etapa rambursării cheltuielilor eligibile, solitară sau în parteneriat cu entități publice relevante cu rol în îmbunătățirea managementului și controlului, monitorizării și evaluării POCU;

 • Administratorii schemelor de grant global din POCU, ai schemelor de instrumente financiare etc.;

 • Alte structuri relevante, ex. Punctul Național de Contact pentru Romi etc.

Se va verifica dacă sunt parte integrantă din sistemul de management și control și dacă prin atribuțiile din regulamentul de organizare și funcționare desfășoară și atribuții care contribuie la implementarea eficientă și cu succes a POCU, sprijină procesele de management, pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea, managementul financiar, publicitatea, urmărind atingerea obiectivelor programului operațional.

Structurile MDRAPFE sunt acele structuri care îndeplinesc una din următoarele cerințe:
- fac parte integrantă din sistemul de management și control, cu atribuții, potrivit regulamentului de organizare și funcționare, în implementarea sistemului de management și control al POCU 2014-2020;
- oferă îndrumare metodologică și suport logistic pentru AM POCU.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pentru atingerea obiectivelor aferente AP 7 OS 7.3, vor fi finanțate prin FSE următoarele acțiuni pentru creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU:

 • Elaborarea și implementarea strategiei și a planului de comunicare pentru POCU, a campaniilor de comunicare;
 • Sprijin pentru activitățile de comunicare referitoare la intervențiile aferente POCU, inclusiv derularea activităților de publicitate și informare (ex. realizarea și distribuirea materialelor informative și publicitare, organizarea de conferințe, forumuri, prezentări, caravane de informare etc.). Vor fi vizate inclusiv acțiunile de informare și promovare pentru lansarea perioadei de programare post 2020.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Se va aplica o RATĂ COFINANȚARE pentru ambele tipuri de regiuni, după cum urmează:

 • 84,695% din valoarea eligibilă a proiectului se asigură din FSE;
 • 15,305% din valoarea eligibilă a proiectului reprezintă contribuție națională.

Pentru proiectele finanțate în contextul prezentului ghid, valoarea totală eligibilă a proiectului, contribuția privată proprie, valoarea eligibilă publică, asistența financiară nerambursabilă solicitată se va realiza în baza unei PRO-RATE (pentru regiuni dezvoltate – 6,10% din total asistență financiară nerambursabilă / contribuția națională și pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 93,90% din total).

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană