Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 7.1

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Autoritate administrativă autonomă

Obiectiv specific

OS 7.1 Îmbunătăţirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți / potențiali beneficiari:

 • Structurile MFE/ OI ale AM POCU singure sau în parteneriat cu entități publice relevante cu rol în îmbunătățirea managementului și controlului, monitorizării și evaluării POCU (ex. STS, DLAF, SRI, ANI, ANAF, MFP etc.);

 • Exclusiv structura MFE cu rol principal în implementarea eficientă a proiectelor de AT din AP7 POCU 2014-2020, de la etapa implementării acordurilor-cadru / contractelor de achiziții publice până la etapa rambursării cheltuielilor eligibile, solitară sau în parteneriat cu entități publice relevante cu rol în îmbunătățirea managementului și controlului, monitorizării și evaluării POCU;

 • Administratorii schemelor de grant global din POCU, ai schemelor de instrumente financiare etc.;

 • Alte structuri relevante, ex. Punctul Național de Contact pentru Romi etc.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pentru atingerea obiectivelor aferente AP 7 OS 7.1, vor fi finanțate prin FSE următoarele acțiuni:

 • Acțiuni pentru îmbunătățirea capacității AM / OI / alte structuri ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional:
 • Sprijin logistic pentru funcționarea AM / OI POCU și a altor organisme cu atribuții delegate în implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcționare, costurile legate de organizarea de reuniuni, întâlniri, asigurarea materialelor consumabile și de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC și soft-uri specializate necesare desfășurării eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative etc.), dezvoltarea și întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate la obiectivul specific 2.2 din POAT), participarea personalului la reuniuni / evenimente / întâlniri / conferințe / grupuri de lucru / rețele / comitete etc., legate de problematici sau cu impact asupra POCU etc.;
 • Sprijin specific POCU care trebuie acordat pentru implementarea diverselor aspecte ex. opțiuni simplificate privind costurile, elaborarea / actualizarea unor scheme de ajutor de stat sau documente de notificare pentru operațiunile finanțabile din POCU; sprijin pentru AM / OI în implementarea operațiunilor aferente instrumentelor financiare prevăzute în POCU, precum și analiza ex-ante pentru dezvoltarea de instrumente financiare post 2020;
 • Sprijin pentru activarea și întărirea capacității și a schimbului de bune practici pentru membrii Comitetului de Monitorizare (CM), în vederea eficientizării activității și întăririi capacității partenerilor sociali-economici de a contribui semnificativ la procesul de monitorizare al POCU, inclusiv sprijinul specific pentru întărirea capacității, organizarea și funcționarea CM pentru POCU (sub forma de programe de formare care să acopere temele de interes pentru eficientizarea activității CM, sesiuni de instruire dedicate, participarea la alte activități de instruire / diseminare cu privire la POCU, noile regulamente, etc.);
 • Realizarea de evaluări, studii și analize specifice necesare pentru a permite implementarea eficientă și eficace a acțiunilor finanțate prin POCU. Astfel, vor fi sprijinite activitățile precum: realizarea evaluărilor prevăzute în planul de evaluare al POCU, inclusiv actualizarea acestui plan, formarea profesională a actorilor relevanți implicați în evaluarea POCU;
 • Asigurarea mecanismelor în vederea gestionării schemelor de grant global, implementării CLLD, instrumentelor financiare și ale altor mecanisme necesare pentru implementarea intervențiilor planificate ale POCU;
 • Sprijinirea activităților AM și OI (inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU);
 • Sprijin comprehensiv în procesul de pregătire pentru intervențiile aferente perioadei de programare post-2020.

 

Sprijinirea funcționării Punctului Național de Contact pentru Romi în vederea coordonării politicilor de incluziune socială pentru romi prin susținerea următoarelor acțiuni:

 • Campanii de conștientizare / de informare și raportare;
 • Dezvoltarea de ghiduri / studii / analize / baze de date în folosul comunităților de romi, ONG-urilor, autorităților locale;
 • Schimburi de bune practici;
 • Facilitarea de parteneriate între autoritățile publice și societatea civilă;
 • Încurajarea dezvoltării active a formelor transnaționale de cooperare prin inițierea de politici, proiecte bilaterale sau multilaterale;
 • Reprezentarea instituțională la nivel național și internațional în cadrul dialogului regulat dintre punctele naționale de contact din celelalte state membre UE, în cadrul cooperării dintre diverse organizații internaționale și în cadrul parteneriatelor, cu referire la politica de incluziune (entități și parteneriate, cum ar fi Consiliul Europei, OSCE, Strategia Dunării, FRA, UNA);
 • Consolidarea și medierea diverselor parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității;
 • Crearea de mecanisme pentru monitorizarea raporturilor dintre comunitățile de romi, prevenirea tensiunilor, discriminării.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Se va aplica o RATĂ COFINANȚARE pentru ambele tipuri de regiuni, după cum urmează:

 • 84,695% din valoarea eligibilă a proiectului se asigură din FSE;
 • 15,305% din valoarea eligibilă a proiectului reprezintă contribuție națională.

Pentru proiectele finanțate în contextul prezentului ghid, valoarea totală eligibilă a proiectului, contribuția privată proprie, valoarea eligibilă publică, asistența financiară nerambursabilă solicitată se va realiza în baza unei PRO-RATE (pentru regiuni dezvoltate – 6,10% din total asistență financiară nerambursabilă / contribuția națională și pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 93,90% din total).

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană