Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.14

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Autoritatea publică centrală
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă
 • Composesorate, obști și altele
 • Asociaţii profesionale
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiective specifice

OS 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten țial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;


OS 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Activităţi eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități eligibile:

 • Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții de învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI);
 • Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă (internship / traineeship, stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv activită ți de tip firmă de exercițiu (în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de activitate, acolo un de este cazul);
 • Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor pentru firme de exercițiu;
 • Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii;
 • Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii / sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional / local;
 • Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC;
 • Organizarea de stagii de practică în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat progrese vizibile în domeniul tehnologiilor, industriilor și serviciilor vizate de prezentul apel de proiecte.

Pentru propunerile de proiecte care vizează învățarea la locul de muncă în sectorul agricol, industire alimentară, silvic și agro-turism, activitățile eligibile sunt:

 • Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ și instituții de învățământ superior) şi partenerii de practică (societăţi comerciale / structuri asociative din sectorul agricol) pentru pregătirea a elevilor și a studenților;
 • Organizarea și derularea programe de învățare la locul de muncă (internship / traineeship, stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv activități de tip firmă de exercițiu (în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de activitate, acolo unde este cazul);
 • Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă la potenţiali angajatori din sectorul agricol (pentru calificări din agronomie, zootehnie, horticultură, piscicultură, veterinar, mecanică agricolă) și cel al industriei alimentare, silvic și agro-turism;
 • Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi, axate pe dobândirea de competențe corelate cu necesitățile pieței muncii din sectorul agricol (agronomie, zootehnie, horticultură, piscicultură, veterinar).

Atenție! Cererile de finanțare depuse în cadrul prezentului apel de proiecte vor include în mod obligatoriu activitatea de „Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă” (condiție de eligibilitate).

Condiții beneficiari eligibili

Tipurile de solicitanți şi parteneri eligibili în cadrul apelului sunt, după cum urmează:

 • MENCS și structuri / agenții / organisme relevante, subordonate / coordonate de către acesta;
 • Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate;
 • Angajatori (în calitate de parteneri de practică);
 • Asociații profesionale;
 • Camere de comerț și industrie;
 • ONG-uri;
 • Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională.

Pentru propunerile de proiecte care vizează învățarea la locul de muncă în sectorul agricol, industrie alimentară, silvic și agro-turism solicitanții și parteneri eligibili sunt:

 • Inspectorate Şcolare Judeţene (ca structuri în subordinea MENCS);
 • Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate (care școlarizează pentru specializări din sectorul agro-alimentar);
 • Asociaţii profesionale din sectorul agroalimentar;
 • Angajatori, în calitate de parteneri de practică:
  • Întreprinderi din sectorul agricol;
  • Întreprinderi mici din sectorul alimentar;
  • Societăți cooperative agricole;
  • Societăți agricole (Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultură);
  • Organizații de producători și grupuri de producători din domeniul agro-alimentar, cu personalitate juridică, constituite în baza legislației naționale;
  • Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • ONG, în calitate de parteneri de practică, respectiv:
  • Asociații agricole;
  • Forme asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, composesorate, obşti şi alte forme asociative - Legea nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere care dețin terenuri agricole, păşuni şi fâneţe.

Parteneriatul transnațional este eligibil. Partenerii transnaționali vor îndeplini condițiile prevăzute în secțiunea 4.1.2. Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU din documentul „Orientări privind accesarea finan țărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.

Atenție! Cererile de finanțare se vor depune, obligatoriu, în parteneriat. Entitățile care au calitatea de Parteneri trebuie să fie implicate în cel puțin unul dintre tipurile de activități adresate direct grupului țintă.

Alte informații specifice

Cererile de finanțare corelate Obiectivelor 6.13 și 6.14 trebuie să vizeze grupuri țintă cu domiciliul / rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă este format din:

 • Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 - 4);
 • Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale / de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ);
 • Studenți (ISCED 5 – 7).

Pentru mai multe detalii consultaţi Ghidul Solicitantului şi anexele acestuia.

Valoarea proiectului şi a finanţării nerambursabile

Bugetul alocat unei cereri de finanțare va fi cuprins între echivalentul în lei a minimum 75.000 € și maximum 500.000 €.
Valoarea totală a proiectului nu poate depăsi 500.000 euro, sumă calculată la cursul Inforeuro din luna octombrie 2016, respectiv 1 euro=4.4530 LEI.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru mai multe detalii consultați Ghidul Solicitantului şi anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană