Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.7 Diaspora Start Up

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Cameră de comerț
 • Parteneriat public-privat
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Comitete Sectoriale
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

OS 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Condiții beneficiari eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:

 • furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
 • organizaţii sindicale şi patronate;
 • membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
 • asociaţii profesionale;
 • camere de comerţ şi industrie;
 • ONG-uri;
 • universități;
 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri şi instituţii/ agenţii/ organizaţii subordonate/ coordonate de acesta;
 • parteneriate între categoriile mai sus menționate.

În cazul în care administratorul schemei de antreprenoriat presupune existența unui parteneriat între categoriile mai sus menționate, va fi desemnat un lider de parteneriat și vor fi specificate atribuțiile și obligațiile fiecăruia dintre parteneri, precum și activitățile pe care le va implementa fiecare partener. Administratorul schemei de antreprenoriat este PARTENERIATUL în ansamblu.

Pentru detalii consultati Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Schema de antreprenoriat cuprinde următoarele etape cadru de implementare:

Etapa I – Formare antreprenorială

I.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;

I.3. Derularea programului de formare antreprenorială;

I.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

II.1. Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;

II.3. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;

II.4. Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

Pentru informații suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, valoarea maximă eligibilă a unui proiect, în funcție de valorile asumate ale indicatorilor, se calculează după următoarea formulă:

Valoare maximă proiect = (Valoare indicator 4S10 * 4.000.000) / 50 ,  unde indicator 4S10 reprezintă nr. IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului 

În plus față de plafonul calculat conform formulei de mai sus, valoarea eligibilă a proiectului trebuie să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2016.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este prezentată în tabelul de mai jos:

Valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de maximum 40.000 euro/ întreprindere, calculat la cursul inforeuro din luna octombrie 2016, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru întreprinderile nou create va reprezenta minimum 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

În cadrul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

12 octombrie 2016 - 29 noiembrie 2016

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021