Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 5.1 - regiuni mai puțin dezvoltate (Etapa I)

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Grup de Acțiune Locală/FLAG
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități cadru:

 • Activitatea cadru  I: Înființarea noului GAL / adaptarea GAL deja înființat conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate; 
 • Activitatea cadru  III: Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL;
 • Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Condiții beneficiari eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte pentru sprijin pregătitor, solicitanții / partenerii eligibili sunt:

 • Autoritățile publice locale în partenriat cu actori relevanți;
 • Grupuri de Acțiune Locală (GAL) (cele deja înființate la momentul lansării apelului vizat de prezentul ghid) organizate juridic conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea pentru apelul de proiecte de sprijin pregătitor în cadrul Axei Prioritare 5, OS 5.1 este de 4.000.000 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională) la nivelul regiunilor mai puțin dezvoltate, distribuită după cum urmează (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), din care cofinanțarea UE este de  euro 3.800.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 95%), iar cofinanțarea națională este de 200.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 5%).

​Valoarea maximă eligibilă a unui proiect de sprijin pregătitor este de 50.000 euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, din totalul costurilor eligibile este prezentată în tabelul de mai jos:

Axa prioritară Tipuri de regiuni Cofinanțare UE % Cofinanțare națională %, din care: Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial Instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial
# # # # Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică %
AP 4 Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 0 15 2 13 5 10

Depunerea proiectului

Apelul de propuneri de proiecte pentru sprijin pregătitor este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) și este un apel de tip competitiv, cu depunere la termen.

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană