Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.16 SOLIDAR

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Societate cooperativă

Obiectiv specific

OS 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități/ acțiuni eligibile care pot fi sprijinite în cadrul prezentului apel sunt următoarele:

 • consiliere, mentorat și formare (profesională și/sau în domeniul social) și dezvoltarea abilităților persoanelor implicate în întreprindere;
 • servicii de consultanță pentru dezvoltarea întreprinderii, de ex., pentru dezvoltarea de noi produse, dezvoltarea mărcii, eficientizarea modelului de afaceri etc.;
 • dezvoltarea capacității de producție, de furnizare de bunuri, de execuție de lucrări și/sau de prestare de servicii a întreprinderii, inclusiv prin identificarea și/sau dezvoltarea de piețe de desfacere;
 • promovarea vizibilității întreprinderii sociale, inclusiv a întreprinderii sociale de inserție, respectiv a mărcii sociale și/sau a atestatului de întreprindere socială, a formelor de acțiune specifice acestor întreprinderi, inclusiv a principiilor economiei sociale, de exemplu, prin participarea la târguri;
 • accesibilizarea locurilor de muncă în funcţie de nevoile persoanelor și adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, în vederea desfăşurării activităţii în cadrul întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserţie;
 • transferul de know-how către/ de la alte comunităţi şi actori relevanţi la nivel de ţară sau din alte State Membre ale Uniunii Europene;
 • activități de dezvoltare a misiunii/ programelor sociale a întreprinderii, prin implicarea actorilor relevanţi de pe piaţa muncii, din sistemul de învăţământ/ de asistenţă medicală/ de asistență socială sau din administraţia locală/ centrală, în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile, reţele de sprijin şi de cooperare, diseminarea de bune practici;
 • alte activități în vederea consolidării capacității întreprinderilor sociale de a funcționa într-o manieră sustenabilă.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea minimă a proiectului va fi de 40.000 euro, iar cea maximă va fi de 100.000 euro.


Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși suma de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare. Solicitantul va furniza informații privind ajutorul de minimis primit în ultimele trei exerciții financiare prin completarea Anexei 4 – Declarația privind ajutorul de minimis.
Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant. În cadrul prezentului ghid al solicitantului –condiții specifice, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contribuția minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0.

Alte informații specifice

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanții eligibili sunt entitățile de economie socială existente. Solicitantul trebuie să fie organizaţie legal constituită în România, aparținând uneia dintre categoriile de persoane juridice prevăzute în Legea nr. 219/2015 privind economia socială,atestată ca întreprindere socială sau aflată în curs de atestare, al cărei sediu social și, dacă e cazul, punct de lucru se află într-una din regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia și anume:

 • societăți cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
 • cooperative de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociaţii sau fundaţii, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • case de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
 • case de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • federaţii sau uniuni ale persoanelor juridice de la 1-5;
 • orice alte categorie de persoană juridică care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în Legea economiei sociale.

Dacă întreprinderea socială are filiale cu personalitate juridică distinctă, acestea pot depune cerere de ajutor de minimis în nume propriu, cu respectarea regimului întreprinderilor unice informații suplimentare regăsindu-se în Schema de minimis.

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare pentru prioritatea de investiții 9.v. Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană