Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.2 - Școală pentru toți

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție religioasă
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiective specifice

OS 6.2 Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural
OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic
OS 6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională
OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile eligibile sprijinite în cadrul acestui apel sunt structurate pe următoarele categorii:

1.3.1. Acțiunile cu impact direct asupra facilitării accesului la educație și prevenirii / reducerii părăsirii timpurii a școlii pot include:

a) Asigurarea de servicii și programe educaționale de calitate destinate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii (OS 6.2, 6.3 și 6.4). Acestea pot face parte din două categorii de intervenții:

 • Intervenții de bază:
  • programe de tipul grădinița / școala prietenoasă / atractivă, școala comunității (6.2 și 6.3);
  • implementarea alternativelor educaționale, inclusiv „Step by step”, pentru școli defavorizate (OS 6.2, 6.3);
  • programe școală după școală, programe socio-educaționale și activități remediale (OS 6.3);
  • programe de tip zone prioritare de educație (OS 6.3);
  • programe integrate de „A doua șansă” (OS 6.4);
  • promovarea de bune practici și dezvoltarea și utilizarea de noi servicii educaționale (OS 6.2, 6.3 și 6.4);
  • activități de includere în învățământul de masă a copiilor cu cerințe educaționale speciale și programe de tipul creșa / grădinița / școala non-restrictivă (cu accent pe incluziunea copiilor cu dizabilități) (OS 6.2, 6.3 și 6.4);
  • servicii de informare, mediere școlară, consiliere și orientare (OS 6.2, 6.3 și 6.4);
  • programe de educație parentală (OS 6.2, 6.3 și 6.4).
 • Intervenții suplimentare (OS 6.2, 6.3 și 6.4):
  • activități pregătitoare, educative și de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar și activități care sprijină acomodarea copiilor / elevilor în noul ciclu de învățământ;
  • activități extra curriculare;
  • programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă, educație în aer liber;
  • programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;
  • programe sau activități care vizează desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, educație interculturală etc.;
  • programe de mentorat pentru copii și familie;
  • orice alt tip de activitate/metodă adaptată la nevoia copilului / tânărului / adultului vulnerabil și care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului școlar.

b) Activități care facilitează accesul la servicii educaționale, prin abordarea nevoilor copiilor / tinerilor / adulților și familiilor lor (OS 6.2, 6.3 și OS 6.4). Aceste activități pot include:

 • Sprijin financiar pentru copii, elevi, tineri și/sau adulți din programe de „A doua șansă”;
 • Sprijin material pentru copii, elevi, tineri și/sau adulți din programe de „A doua șansă”;
 • Activități și campanii de identificare, recrutare și înscriere.

 

1.3.2. Acțiunile destinate îmbunătățirii și diversificării serviciilor educaționale oferite pot include:

a) Sprijin pentru asigurarea educației de calitate în creșe, în grădinițe și în școli (OS 6.2, 6.3 și 6.4), cum ar fi:

 • Activități care contribuie la creșterea accesului copiilor, familiilor și / sau școlilor la personal de sprijin și auxiliar;
 • Activități care facilitează colaborarea personalului didactic și de sprijin cu alți profesioniști;
 • Asigurarea spațiilor și echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităților educaționale și creșterea frecvenței școlare a copiilor;
 • Activități de accesibilizare a învățământului pentru copii, elevi, tineri și/sau adulți cu dizabilități.

b) Dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional, cum ar fi:

 • Dezvoltarea de parteneriate între creșe, grădinițe, școli, părinți și comunitate (OS 6.2, 6.3 și 6.4);
 • Dezvoltarea de parteneriate între creșe, grădinițe, școli publice sau private (OS 6.2, 6.3 și 6.4);
 • Dezvoltarea de parteneriate între școli și autorități locale și/sau angajatori locali (OS 6.3 și 6.4).

c) Desfășurarea de activități de informare și conștientizare locală, evenimente și activități de comunicare.

 

1.3.3. Acțiunile destinate dezvoltării capacității resurselor umane din școli pot include:

a) Programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice și personalului de sprijin (OS 6.6.):

 • Dezvoltare de competențe transversale;
 • Activități de instruire/creștere a capacității profesionale a personalului didactic;
 • Activități de tipul mentoratului didactic;
 • Instrumente de sprijin.

b) Programe de instruire / creștere a capacității profesionale a persoanelor care fac parte din echipele manageriale.

c) Crearea / dezvoltarea de rețele de sprijin profesional.

d) Atragerea cadrelor didactice calificate în școlile cu copii cu risc educațional:

 • Acordarea de stimulente pentru performanță (de tip bursă), pentru cadrele didactice care lucreză în școlile defavorizate și participă la programe de dezvoltare de competențe transversale;
 • Acordarea unui pachet de mobilitate profesională prin acordarea unei subvenții care poate acoperi o parte din nevoile de cazare pentru cadrele didactice care se mută într-o altă localitate decât cea de domiciliu pentru a lucra într-o școală țintă sau transport pentru cei care comută zilnic.

Pentru detalii privind tipurile de activități și cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel consultați Ghidul Solicitantului.

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții, cu excepția MENCS, inspectoratelor școlare și a unităților de învățământ, sunt eligibilidoar dacă cererea de finanțare este însoțită de un acord de colaborare încheiat între liderul de parteneriat și unitatea / unitățile de învățământ din care provin grupurile țintă.

 

Solicitanți și parteneri eligibili

OS 6.2

OS 6.3 OS 6.4 OS 6.6

MENCS și agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MENCS şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar

Da Da Da Da
Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară națională Da Nu Nu Da
Instituții de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară națională Nu Da Da Da

Furnizorul de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați (ex. Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională / Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cabinete logopedice, cabinete de asistență psihopedagogică etc.)

Da Da Da Da
Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale) Da Da Da Da
Instituții de cult și asociații religioase Da Da Da Nu
Instituții / agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale Da Da Da Nu

Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar (conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, acestea sunt Consiliile Județene – art. 91 alin (5), pct 1. și Consiliile locale - art. 38, lit n)

Da Da Da Da
Administrația Națională a Penitenciarelor și instituții subordonate Nu Da Da Da
Organizații neguvernamentale Da Da Da Da
Parteneriatele între instituțiile de mai sus Da Da Da Da

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Acest apel de proiecte este lansat în contextul Axei Prioritare 6, PI 10.i, OS 6.2, OS 6.3, OS 6.4 și OS 6.6 din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu un bugetul total alocat de 173.200.000 (cofinanțarea UE și națională) iar distribuția la nivelul celor două categorii de regiuni este următoarea:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 154.667.600 euro, din care cofinanțarea UE este 131.467.460 de euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar cofinanțarea națională este de 23.200.140 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%);
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 18.532.400 euro, din care cofinanțarea UE este de 14.825.920 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 80%), iar cofinanțarea națională este de 3.706.480 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 20%).

În cadrul acestui apel pot fi finanțate următoarele tipuri de proiecte:

 • Proiecte simple, care includ cel puțin activități prevăzute la punctele 1.3.1.a, din cadrul OS 6.2 (minimum copii preșcolari) și OS 6.3, în combinație cu activități prevăzute la punctul 1.3.2 și/sau la punctul 1.3.3. Valoarea minimă a proiectelor simple este de 340.000 de euro, iar valoarea maximă este de 1.450.000 de euro;
 • Proiecte combinate, care includ activități prevăzute la punctele 1.3.1.a, din cadrul OS 6.2 (copii ante preșcolari și preșcolari), OS 6.3 și OS 6.4, în combinație cu activități prevăzute la punctul 1.3.2 și/sau la punctul 1.3.3. Valoarea minimă a proiectelor combinate este de 425.000 de euro, iar valoarea maximă este de 2.100.000 de euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

*Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2016, respectiv 1 EURO = 4,4505 lei.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 septembrie 2016 - 16 decembrie 2016

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021