Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.6 Profesori motivați în școli defavorizate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

OS 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile eligibile sprijinite în cadrul acestui apel sunt structurate pe următoarele categorii:

1.3.1 Acțiuni destinate atragerii și/sau menținerii în școlile țintă a resurselor umane calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o educație de calitate și să asigure incluziunea școlară:

 • Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, ale personalului de sprijin din școlile țintă (inclusiv ale mediatorilor școlari) și ale personalului partenerilor sociali în educație, prin:
  • Programe de formare continuă, dezvoltare de competențe transversale și/sau instruire;
  • Activități destinate creării unei mase critice de resurse umane calificate și motivate, în scopul difuziei cunoștințelor, metodelor și practicilor de asigurare a calității în educație, prin schimb de bune practici;
 • Măsuri de stimulare a resurselor umane calificate să lucreze în școlile țintă, prin:
  • Acordarea unui pachet pentru încurajarea mobilității profesionale a cadrelor didactice;
  • Acordarea de stimulente pentru performanță (de tip bursă) pentru cadrele didactice;
  • Organizarea de competiții de premiere a cadrelor didactice, personalului de sprijin, managerilor școlari și personalului partenerilor sociali din școlile țintă.

1.3.2 Acțiuni destinate dezvoltării capacității instituționale a echipelor manageriale din școlile țintă, în scopul asigurării sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație:

 • Activități de formare pentru echipele manageriale de la nivelul școlii;
 • Activitățile de formare pentru echipele manageriale pot include, ca aplicații practice, crearea/dezvoltarea și implementarea unor mecanisme și instrumente de monitorizare și evaluare a performanței/calității procesului de educație.

Pentru detalii privind tipurile de activități și cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel consultați Ghidul Solicitantului.

Condiții beneficiari eligibili

 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) și agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MENCS şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației şi formării profesionale;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Unități de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară națională;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați;
 • Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale);
 • Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar;
 • Administrația Națională a Penitenciarelor și instituții subordonate;
 • Parteneriate între entitățile mai sus menționate.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Acest apel de proiecte are un bugetul total alocat de 25.000.000 euro cofinanțarea UE și cofinanțarea națională, iar distribuția la nivelul celor două categorii de regiuni este următoarea:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 22.325.000 euro, din care cofinanțarea UE este 18.976.250 de euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar cofinanțarea națională este de 3.348.750 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%);
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.675.000 euro, din care cofinanțarea UE este de 2.140.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 80%), iar cofinanțarea națională este de 535.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 20%).

Atenție! Selectarea de către solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva locației/sediului unității școlare în care este angajat grupului țintă, indiferent de locul de implementare/derulare a activităților propuse prin proiect.

În cadrul acestui apel pot fi finanțate două tipuri de proiecte:

 • Proiecte mari (care includ minimum 300 de persoane din grupul țintă, din aceeași categorie de regiune de dezvoltare) cu o valoare maximă de 1.500.000 euro;
 • Proiecte mici (care includ minimum 90 de persoane din grupul țintă, din același categorie de regiune) cu o valoare maximă de 450.000 euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

*Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2016, respectiv 1 EURO = 4,4505 lei.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 septembrie 2016 - 14 decembrie 2016

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021