Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.7 România Start Up Plus

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Cameră de comerț
 • Parteneriat public-privat
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Comitete Sectoriale
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

OS 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Condiții beneficiari eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții și, dacă e cazul, partenerii eligibili sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:

 • furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
 • organizaţii sindicale şi patronate;
 • membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
 • asociaţii profesionale;
 • camere de comerţ şi industrie;
 • ONG-uri;
 • universități;
 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri şi instituţii / agenţii / organizaţii subordonate / coordonate de acesta;
 • parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Parteneriatul poate fi inclusiv transnațional, în sensul în care partenerii pot fi entități din state membre ale Uniunii Europene (altele decât România). Partenerii transnaționali trebuie să se încadreze în categoriile enumerate în lista de de mai sus.

În cazul în care administratorul schemei de antreprenoriat presupune existența unui parteneriat între categoriile mai sus menționate, va fi desemnat un lider de parteneriat și vor fi specificate atribuțiile și obligațiile partenerilor, precum și activitățile pe care le va implementa fiecare partener. Administratorul schemei de antreprenoriat este PARTENERIATUL în ansamblu.

Pentru a fi eligibil, administratorul schemei de antreprenoriat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 1. Condițiile privind capacitatea operațională și financiară stipulate în documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.
 2. Condițiile privind capacitatea tehnică:
 • Are capacitatea, conform actelor de înființare și funcționare, să desfășoare acțiuni de consiliere și/sau dezvoltare a IMM;
 • Demonstrează desfășurarea, în perioada cuprinsă între 1.01.2012 şi data lansării acestui apel, de activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM. În cazul în care această condiție este demonstrată printr-un proiect/contract de prestări de servicii, este obligatoriu ca activitățile specifice să fi fost inițiate și finalizate în perioada menționată. Pentru dovedirea acestui element al capacităţii tehnice, administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta, după caz, copii după contractele de finanţare, acordurile de parteneriat şi extrasele din anexele relevante la contractele de finanţare (de ex., cererea de finanţare, rapoartele finale etc.) și/sau copii după contractele de prestări de servicii privind activităţile menţionate și/sau alte documente similare, din care să rezulte explicit experienţa solicitată conform Ghidului Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Schema de antreprenoriat cuprinde următoarele etape cadru de implementare:

Etapa I – Formare antreprenorială

 • I.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;
 • I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;
 • I.3. Derularea programului de formare antreprenorială;
 • I.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
 • I.5. Efectuarea de stagii de practică.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

 • II.1. Furnizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a serviciilor personalizate de consiliere / consultanță / mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;
 • II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;
 • II.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;
 • II.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Pentru informații suplimentare vă rugăm consultați ghidul condiții specifice și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, valoarea maximă eligibilă a unui proiect, în funcție de valorile asumate ale indicatorilor, se calculează după următoarea formulă:

Valoare maximă proiect = (Valoare indicator 4S10 * 4.000.000) / 60 ,  unde indicator 4S10 reprezintă nr. IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului 

În plus față de plafonul calculat conform formulei de mai sus, valoarea eligibilă a proiectului trebuie să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii august 2016.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este prezentată în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

Cofinanțarea națională % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar / partener

Axa Prioritară

Tipuri de regiuni

Cofinanțarea UE %

Cofinanțarea națională %, din care:

Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial – solicitant individual, nu în parteneriat

Instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

Instituții de învățământ superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari

Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial

Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora

Cofinanțare proprie %

Cofinanțare publică %

Cofinanțare proprie %

Cofinanțare publică %

Cofinanțare proprie %

Cofinanțare publică %

Cofinanțare proprie %

Cofinanțare publică %

Cofinanțare publică %

AP 3

Regiune mai puțin dezvoltată

85

15

0

15

2

13

2

13

5

10

15

 

Valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de maximum 40.000 euro/ întreprindere, calculat la cursul inforeuro din luna august 2016 iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru întreprinderile nou create va reprezenta minimum 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant. În cadrul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană