Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 7.1

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 7.1 Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt unităţi administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

  • Unităţi administrativ-teritoriale;
  • Parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale menţionate mai sus.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activităţile proiectului trebuie să se încadreze în următoarele acţiuni:

  • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
  • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
  • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
  • Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:

  • Valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 euro.
  • Valoarea maximă totală a proiectului este de 5.000.000 euro.

În cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinanţare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi este de 85% pentru toate proiectele de infrastructură de turism. Rata de cofinanţare de la bugetul de stat este 13%. Rata de cofinanţare a beneficiarului este de 2%. În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, solicitantul sau, în cazul parteneriatului, liderul de parteneriat îşi va ajusta cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate confrom prevederilor ghidului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Investiţiile care se vor realiza în infrastructura de turism au ca scop creșterea economică a zonelor aflate în declin economic, dar care dispun de un potențial turistic valoros, în vederea creșterii numărului mediu de salariați din staţiunile turistice în toate regiunile de dezvoltare ale României mai puțin regiunea București –Ilfov.

Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu vor face face parte din cadrul acestui apel de proiecte. 

În vederea asigurării concentrării teritoriale, implementarea proiectelor se va realiza numai în stațiunile turistice definite conform prevederilor HG 852/2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare. Investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, elaborată de autoritatea publică locală în parteneriat cu actorii privați, aprobată potrivit prevederilor legale, care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la nivel local precum și la creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice.

Se va acorda punctaj suplimentar în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară acelor proiecte care se implementează în stațiuni turistice balneare, climatice și balneo-climaterice, conform prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Depunerea aplicațiilor se va face prin intermediul sistemului electronic MySMIS 2014.

Codul apelului în aplicația MySMIS pentru regiunile de dezvoltare NE, SE, SM, SV, V, NV, C este POR/110/7/1. Titlul apelului în aplicația MySMIS pentru cele 7 regiuni este POR/2017/7/7.1/2.

 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană