Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 1.2

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț

Obiectiv specific

OS 1.2 Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt ITT, inclusiv PST, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile legale (OG 57/2002 și HG 406/2003), iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, universităţilor, camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor economici cu sediul în România. Astfel, entitatea de inovare și transfer tehnologic poate fi constituită de către:

 • Unități și instituții de drept public:
  • autorități publice centrale;
  • autorități publice locale;
  • institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare;
  • instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
  • institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;
  • alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public;
  • centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;
  • institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;
  • alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.
 • Unităţi şi instituţii de drept privat:
  • instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
  • institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;
  • alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;
  • alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial,;
  • societăţi  care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite.
  • Camere de comerţ (şi industrie) (CC), (înfiinţate în baza Legii camerelor de comerţ nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare).

Entitățile din infrastructură se pot constitui și cu participarea mai multor persoane juridice din categoriile prevăzute mai sus,  precum și în parteneriat cu organizații similare din alte state.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice cu caracter integrat/complex, cu abordare multisectorială, implementate în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării, în concordanţă cu domeniile prioritare identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Proiectele vor conţine cele două etape de mai jos. În cadrul acestor etape se vor avea în vedere următoarele categorii de activităţi:

ETAPA 1 – AJUTOR DE STAT PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE

 

 • Activități de cercetare-dezvoltare, însemnând:​
  • activităţi de cercetare industrială (cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică) din categoriile: cercetrare aplicată/industrială, dezvoltare tehnologică, respectiv cercetare precompetitivă și competitivă;
  • activități de devoltare experimentală din categoriile; dezvoltare experimentală și activități de testare;
  •  activități de realizare studii de fezabilitate  (cu scopul realizării unor transferuri tehnologice) ;
  • alte activități legate de obținerea, validarea și protejarea proprietății industriale, standardizarea produselor/serviciilor/proceselor, achiziția de servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare dezvoltare, achiziția de servicii de cercetare contractuală, achiziția de servicii de sprijinrie a inovării, dezvoltare platforme comune pentru knowledge share.

ETAPA 2 – AJUTOR DE STAT REGIONAL SI AJUTOR DE MINIMIS

 • Ajutor de stat regional, însemnând activități de investiții în active corporale și necorporale doar dacă constituie o investiție inițială în sensul:
  • crearea unei noi unităţi de fabricaţie/de prestare servicii cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 la Ghidul Solicitantului;
  • extinderea capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui produs/serviciu cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 la Ghidul Solicitantului;
  • diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea respectivă. Diversificarea serviciilor/producţiei presupune că noile servicii/produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate şi sunt cu relevanţă pentru sub-domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 la Ghidul Solicitantului.
 • Ajutor de minimis - achiziţionarea de servicii-suport pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi investiţionale incluse în proiect, respectiv:
  • activităţi de omologare, certificare şi standardizare a produselor/serviciilor/proceselor, obţinerea, validarea şi protejarea proprietăţii industriale şi/sau intelectuale;
  • activităţi de formare de personal calificat pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe antreprenoriale şi tehnologice;
  • activităţi de comercializare, studii de piaţă, activităţi de marketing, dezvoltare instrumente de comercializare on-line, inclusiv website pentru promovare produse şi module de cocreare produs, activităţi de stimulare a cererii, activităţi de internaţonalizare (participarea, la nivel internaţional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant), dezvoltare etichetă de calitate, identitate locală, brand;
  • activităţi pentru pregătirea documentaţiei, managementul de proiect;
  • publicitate, comunicare şi vizibilitate pentru produsul/rezultatul/procesul rezultat în urma introducerii rezultatelor cercetării;
  • informare şi publicitate pentru proiect.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea maximă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi co-finanţarea naţională aferentă acestui apel este echivalentul în lei a aproximativ 5,08 milioane euro, aproximativ 24,76 milioane lei.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate unui proiect, pentru tipurile de ajutoare de stat, inclusiv pentru ajutorul de minimis, corespunzătoare categoriilor de activităţi eligibile de cercetare-dezvoltare şi de investiţii în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării este de minim 500.000 euro și maxim de 2.500.000 euro.

Pentru categoriile de activităţi aferente schemei de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum 200.000 euro.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2020, respectiv 1 EUR = 4,8736 LEI.

Cotele de bază de finanţare publică a activităţilor de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile corespunzătoare, sunt următoarele:

 • 50% pentru cercetarea industrială;
 • 25% pentru dezvoltarea experimentală;

Pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii şi de 20% pentru întreprinderile mici.

Pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 15%, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80 % din costurile eligibile, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- proiectul implică o colaborare efectivă între întreprinderi în care cel puţin una este IMM, sau proiectul este realizat în cel puţin 2 state membre sau într+un stat membru al UE şi într-o parte contractantă la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) şi nici una dintre întreprinderi nu suportă singură mai mult de 70% din costurile eligibile sau între o întreprindere şi un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau mai multe astfel de organisme, în cazul în care aceste organisme suportă cel puțin 10% din costurile eligibile ale proiectului și au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;

- rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

 • 50% pentru realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (conform articolul 25 din Regulamentul (UE) 651/2014 al Comisiei);

Pentru realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activităţile de cercetare-dezvoltare se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii şi de 20% pentru întreprinderile mici.

Cofinanţarea proiectului este asigurată în conformitate cu prevederile acordului de pateneriat, putând fi împărţită între unul sau mai mulţi parteneri.

În tabelul de mai jos, se prezintă o sinteză a cotelor maxime de finanţare, pe categorii de activităţi şi de beneficiari, care se aplică tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului suportate din fonduri publice:

Activitate Întreprindere
Mare Mijlocie Mică (inclusiv microîntreprindere)
Cercetare industrială 50% 60% 70%
Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor  65% 75% 80%
Dezvoltare experimentală  25% 35% 45%
Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor  40% 50% 60%
Realizarea de studii de fezabilitate premergătoare activităţilor de cercetare-dezvoltare 50% 60% 70%

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană