Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 2.2 - regiuni mai puțin dezvoltate

Beneficiari eligibili

 • IMM

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS.

Obiectiv specific

OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili:

 • societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Condiții detaliate de eligibilitate a solicitantului:

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural;
 • Domeniul de activitate în care se realizează investiţia trebuie să se regăsească în Anexa 2 la Ghidul Solicitantului:
  • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii sau
  • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului. Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. Condiția înscrierii în obiectul de activitate rămâne aplicabilă;
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare:
  • O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2020 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2019 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019. 
 • Locul de implementare a proiectului este situat în:
  • mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru întreprinderi mici și mijlocii;
  • mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de investiții eligibile:

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire / extindere / dotare cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Investiții în active corporale:

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

Investiții în active necorporale (valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului):

 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare. 

Categorii de cheltuieli eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului:
  • Amenajarea terenului;
  • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază:
  • Construcţii şi instalaţii;
  • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări);
  • Active necorporale – cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional):
  • Organizare de şantier;
  • Cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Categorii de cheltuieli eligibile finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:
  • .Studii de teren;
  • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
  • Comisioane, cote si taxe;
  • Proiectare şi inginerie;
  • Consultanţă;
  • Asistenţă tehnică;
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

Pentru detalii suplimentare va rugăm să consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală a apelului este de 150.000.000 euro, împărțită pe cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate astfel:

 • Nord-Est: 26,265,000 euro;
 • Sud-Est: 22,290,000 euro;
 • Sud Muntenia: 23,610,000 euro;
 • Sud-Vest-Oltenia: 17,955,000 euro;
 • Vest: 17,655,000 euro;
 • Nord-Vest: 21,495,000 euro;
 • Centru: 20,730,000 euro.

Valoarea minimă a unui proiect este de 1.500.000,00 euro.

Valoarea maximă a unui proiect este de 6.000.000 euro.

! Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional

Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltare Nord-Est Sud-Est Sud Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest  Nord-Vest Centru
Întreprinderi mijlocii  60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Întreprinderi mici 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

 

Contribuția minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional

Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltare Nord-Est Sud-Est Sud Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru
Întreprinderi mijlocii  40% 40% 40% 40% 55% 40% 40%
Întreprinderi mici 30% 30% 30% 30%

45%

30% 30%

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană