Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 1.2

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț

Obiectiv specific

OS 1.2 Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt:

ITT, inclusiv PST, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare

În conformitate cu prevederile legale (OG 57/2002 și HG 406/2003), iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, universităţilor, camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor economici cu sediul în România. Astfel, entitatea de inovare și transfer tehnologic poate fi constituită de către:

 • Unități și instituții de drept public:
  • autorități publice centrale
  • autorități publice locale
  • institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare;
  • instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
  • institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;
  • alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public;
  • centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;
  • institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;
  • alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.
 • Unităţi şi instituţii de drept privat:
  • instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
  • institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;
  • alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;
  • alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial,;
  • societăţi  care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite.
  • Camere de comerţ (şi industrie) (CC), (înfiinţate în baza Legii camerelor de comerţ nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare).

Alte entități private eligibile:

 • întreprinderi constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societatea coorperativă este constituită în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 • organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Camere de comerţ (şi industrie) (CC), (înfiinţate în baza Legii camerelor de comerţ nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare).

Parteneriatele între  ITT, PST, alte entități private, inclusiv parteneriate între componentele quadruple helix  (autorități/ instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONG-uri) din mediul urban și rural, stabiliţi conform legislaţiei naţionale în vigoare.

 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice cu caracter integrat/complex, cu abordare multisectorială, implementate în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării, în concordanţă cu domeniile prioritare identificate în Strategiile de Specializare Inteligentă a regiunilor de dezvoltare Nord-Est şi Nord-Vest. Proiectele vor conţine cele două etape de mai jos. În cadrul acestor etape se vor avea în vedere următoarele categorii de activităţi:

ETAPA 1 – AJUTOR DE STAT PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE

 • Activităţi de cercetare-dezvoltare:
  • ​activităţi de cercetare industrială (cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică) din categoriile: cercetare aplicată/industrială, dezvoltare tehnologică, respectiv cercetare precompetitivă și competitivă;
  • activități de devoltare experimentală din categoriile; dezvoltare experimentală și activități de testare;
  • activități de realizare studii de fezabilitate (cu scopul realizării unor transferuri tehnologice);
  • alte activități legate de obținerea, validarea și protejarea proprietății industriale, standardizarea produselor/serviciilor/proceselor, achiziția de servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare dezvoltare, achiziția de servicii de cercetare contractuală, achiziția de servicii de sprijinrie a inovării, dezvoltare platforme comune pentru knowledge share.

ETAPA 2 – AJUTOR DE STAT REGIONAL SI AJUTOR DE MINIMIS

 • Ajutor de stat regional însemnând activităţi de investiţii în active corporale și necorporale doar dacă constitituie o investiție inițială în sensul:
  • crearea unei noi unităţi de fabricaţie/de prestare servicii cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 la ghidul solicitantului;
  • extinderea capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui produs/serviciu cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 la ghidul solicitantului;
  • diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea respectivă. Diversificarea serviciilor/producţiei presupune că noile servicii/produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate şi sunt cu relevanţă pentru sub-domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 la ghidul solicitantului.
 • Ajutor de minimis – achiziţionarea de servicii-suport pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi investiţionale incluse în proiect, respectiv:
  • activităţi de omologare, certificare şi standardizare a produselor/serviciilor/proceselor, obţinerea, validarea şi protejarea proprietăţii industriale şi/sau intelectuale;
  • activităţi de formare de personal calificat pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe antreprenoriale şi tehnologice;
  • activităţi de comercializare, studii de piaţă, activităţi de marketing, dezvoltare instrumente de comercializare on-line, inclusiv website pentru promovare produse şi module de cocreare produs, activităţi de stimulare a cererii, activităţi de internaţonalizare (participarea, la nivel internaţional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant), dezvoltare etichetă de calitate, identitate locală, brand;
  • activităţi pentru pregătirea documentaţiei, managementul de proiect;
  • publicitate, comunicare şi vizibilitate pentru produsul/rezultatul/procesul rezultat în urma introducerii rezultatelor cercetării;
  • informare şi publicitate pentru proiect.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea maximă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi co-finanţarea naţională aferentă acestui apel de proiecte este echivalentul în lei a 50 milioane euro, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE NV
Alocarea FEDR în cadrul apelului de proiecte (euro) 25.000.000,00 25.000.000,00
Alocarea BS în cadrul apelului de proiecte (euro) 4.411.766,00 4.411.766,00
Total alocat FEDR +BS (euro) 29.411.766,00 29.411.766,00
Total lei 138.891.182,58 138.891.182,58

 

Cursul valutar este cursul Inforeuro aferent lunii iulie 2019, respectiv, 1 EUR = 4,7223 LEI

Valoarea finanțării nerambursabile 

Valoarea finanțării nerambursabile acordate unui proiect, pentru tipurile de ajutoare de stat, inclusiv pentru ajutorul de minimis, corespunzătoare categoriilor de activităţi eligibile de cercetare-dezvoltare şi de investiţii în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării este de minim 500.000 euro și maxim de 10.000.000 euro.

Pentru categoriile de activităţi aferente schemei de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru proiectele din ambele regiuni de dezvoltare este de maximum de 200.000 euro. Valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordate pe componenta de minimis se stabileşte în funcţie de ajutoarele de acest tip primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi.

Cofinanțare

 • Pentru activităţile aferente  ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare şi categoriile de activităţi eligibile, aferente acestei scheme, contribuția programului (acoperită din FEDR și co-finanţarea naţională acordată din bugetul de stat) se acordă în limita intensității ajutorului de stat pentru diferite tipuri de activităţi aferente schemei de cercetare-dezvoltare. Intensitatea se aplică la suma diferitelor tipuri de cheltuieli eligibile finanțabile prin acest tip de ajutor. Intensităţile, în afară de tipul de activitate şi categoria de cost eligibilă aferentă, sunt influenţate  inclusiv de categoria în care este încadrat solicitantul.
 • Pentru activităţile aferente ajutorului de stat regional şi categoriile de activităţi eligibile, aferente acestei scheme, contribuția programului (acoperită din FEDR și co-finanţarea naţională acordată din bugetul de stat) se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional, care se aplică la suma  cheltuielilor eligibile finanțabile prin acest tip de ajutor. Intensităţile, în afară de tipul de activitate şi categoria de cost eligibilă aferentă, sunt influenţate  inclusiv de încadrarea solicitantului în diferitele categorii de întreprinderi și intensitățile regionale aplicabile.
 • Pentru activităţile aferente ajutorului de minimis, contribuția programului (acoperită din FEDR și co-finanţarea naţională acordată) este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 1407/2013 al CE din 18 decembrie 2013, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cuantumul ajutoarelor de minimis este de maximum 200.000 EUR pentru 3 ani financiari consecutivi, cu excepţia sectorului transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, caz în care cuantumul ajutorului este stabilit la limita de 100.000 EUR.

 

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se depun prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

01 august 2019 - 30 septembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță