Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.1.B Clădiri publice - Regiunea Sud-Vest Oltenia

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

 • Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice);
 • Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, județ);
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
  • Instituția prefectului.
 • Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Vor fi sprijinite activități / acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea / modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară dedicată acestui apel, pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, este de 43.450.562 euro, din care:

 • 37.686.712 euro contribuție FEDR;
 •  5.763.850 euro finanțare de la bugetul de stat. 

Sumele menționate mai sus includ rezerva de performanță.

Valoare minimă eligibilă este de 100.000 euro (criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției).

Valoare maximă eligibilă este de 25 milioane euro.

Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),

 • maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului – autorități și instituții publice locale, respectiv
 • minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului – autorități publice centrale.

Cursul valutar folosit este cursul InforEuro de 4,6525 lei/euro aferent lunii aprilie 2018.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 mai 2018 - 05 noiembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță