Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 13.1 - Regiuni, ITI DD, SUERD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică

Obiectiv specific

13.1 Îmbunătățirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții de finanțare pot fi:

 • Pentru apelul de proiecte dedicat celor 7 Regiuni:
  • Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiilor reședință de județ şi a oraşelor din apelul de proiecte dedicat zonei ITI Delta Dunării;
 • Pentru apelul de proiecte dedicat zonei ITI Delta Dunării:
  • Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiului reședință de județ Tulcea. Prin urmare, în acest apel sunt eligibile UAT orașele Măcin, Babadag, Isaccea și Sulina.
 • Pentru apelul de proiecte dedicat SUERD: Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, din 11 județe riverane fluviului Dunărea, respectiv din judeţele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța, cu excepția municipiilor reședință de județ.
 • Parteneriate dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile (un oraș/municipiu), conform prevederilor de mai sus, cu UAT județul și/sau cu instituții publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative:
  • Construirea / extinderea / finalizarea / modernizarea / reabilitarea / dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
  • Construirea / extinderea / finalizarea / modernizarea / reabilitarea / dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
  • Construirea / extinderea / finalizarea / modernizarea / reabilitarea / dotarea locuințelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
  • Construirea / extinderea / finalizarea / modernizarea / reabilitarea / dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
  • Construirea / extinderea / finalizarea / modernizarea / reabilitarea / dotarea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
  • Construirea / extinderea / finalizarea / modernizarea / reabilitarea / dotarea clădirilor cu funcții culturale și/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor.
 • Îmbunătăţirea spațiilor publice urbane:
  • Construirea / extinderea / modernizarea / reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraș/municipiu, indiferent de categoria funcțională - drum național, drum județean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal, asupra căruia solicitantul deține un drept real și avizul administratorului drumului, dacă este cazul, conform legii, precum şi a pistelor / traseelor / pentru biciclete şi/sau pietonale. De asemenea, pot fi construite / extinse / modernizate / reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizații tehnice pentru rețele etc.;
  • Construirea / extinderea / modernizarea / reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale;
  • Construirea / extinderea / modernizarea / reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea / extinderea / modernizarea / reabilitarea facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);
  • Facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;
  • Construirea / extinderea / modernizarea / reabilitarea sistemelor de supraveghere video și modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirii;
  • Extinderea / modernizarea / reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) din cadrul corpului spațiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populație defavorizată și care sunt slab deservite de serviciile de utilități publice de mai sus sau pentru deservirea  clădirilor din categoria de mai sus (în afara amplasamentului acestora).

Pentru mai multe detalii consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru aceste trei apeluri de proiecte este de 230.588.235,29 Euro (FEDR+BS) la cursul Inforeuro aferent lunii martie 2018, respectiv 4.6575 lei/euro din care:

 • pentru Regiuni:151.215.594,52 Euro (FEDR+BS);
 • pentru ITI Delta Dunării: 19.174.392,92 Euro (FEDR+BS);
 • pentru SUERD: 60.198.247,86 Euro (FEDR+BS).

Alocare pe regiuni

Regiunea de dezvoltare NE SE SM SV V NV C
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (FEDR+BS) (Euro – 100%) 26.477.850,73 22.470.637,60 23.801.334,53 18.100.506,87 17.798.074,87 21.669.194,60 20.897.995,27

Alocarea în cadrul apelului de proiecte (FEDR+BS) (Lei – 100%)

123.320.589,79 104.656.994,62 110.854.715,59 84.303.110,73 82.894.533,69 100.924.273,85 97.332.412,95

Alocare pe zone

Zona ITI Delta Dunării SUERD
Alocarea în cadrul apelurilor de proiecte (FEDR+BS) (Euro – 100%) 19.174.392,92 60.198.247,86

Alocarea în cadrul apelurilor de proiecte (FEDR+BS) (Lei – 100%

89.304.735,01 280.373.339,40

Valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă este de 5.000.000 euro.

Rata de cofinanțare:

Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, zona ITI DD și zona SUERD, rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează.

Ȋn cazul parteneriatelor încheiate cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale, cofinanțarea din partea solicitantului va fi asigurată doar de unitățile administrativ-teritoriale/instituțiile publice.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Alte informații specifice

Cele trei apeluri lansate se adresează:

 • Regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia;
 • Zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării;
 • Zonei SUERD.

Aceste apeluri sunt necompetitive, cu depunerea la termen a Cererilor de finanțare, iar evaluarea acestora se va desfăşura conform principilui „primul venit, primul servit”.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană