Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 2.2A - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM

Obiectiv specific

OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin apelul de proiecte includ:​

 • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
  • Construirea, extinderea spațiilor de producție / servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire / extindere / dotare cu active corporale a spațiilor de producție / prestări de servicii.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

 • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
  • Implementarea procesului de certificare / recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
  • Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire / extindere / dotare cu active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 50.587.986 euro, din care 42.999.787 euro contribuţie din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 7.588.199 euro contribuţie naţională.

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional:

 • întreprinderi mijlocii: 60%;
 • întreprinderi mici și microîntreprinderi: 70%.

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

Un proiect trebuie să includă obligatoriu  o investiție în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (componenta de ajutor regional). Includerea unor cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis este opțională. Componenta de minimis nu poate depăși însă 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului (valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional și valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro din luna ianuarie 2018, respectiv 4,652 lei/euro. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană