Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.1.B Clădiri publice - B-I

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Autoritate administrativă autonomă

Obiectiv specific

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

 • Autoritățile publice centrale:
  • ministerele;
  • alte organe de specialitate care se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor;
  • instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor;
  • autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice).
 • Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București (UAT comună, oraș, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti);
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
  • Instituția prefectului.
 • Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități / acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare / montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 44.671.853 euro, din care 36.466.819 euro contribuție FEDR și 8.205.034 euro finanțare de la bugetul de stat (aceste sume includ rezerva de performanță).

Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro

Valoare maximă eligibilă: 25 milioane euro

*Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect este cursul de 4,644 lei/euro, cursul inforEuro din luna luna decembrie 2017.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

29 ianuarie 2018 - 29 august 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță