Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 1.1.C

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM
 • Societate cooperativă

Obiectiv specific

OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Operațiunea C Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării în parteneriat cu  ITT

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt parteneriatele dintre IMM si ITT încheiate în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 sau IMM care în perioada de implementare încheie contracte de colaborare cu ITT. În sensul celor de mai sus prin IMM se înțelege societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Este obligatoriu ca in cadrul implementării proiectului IMM să colaboreze cu un ITT, acreditat sau autorizat provizoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea identificării și implementării transferulor tehnologice propuse a fi realizate în cadrul proiectului sau soluțiilor inovative identificate în vederea realizării unor produse/servicii/procese noi sau semnificativ imbunătățite și introducerea acestora in piața/domeniul de profil.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Proiectul poate cuprinde următoarele tipuri de investiții/activități eligibile:

 • Investiții în active corporale:
  • lucrări de construire / extindere / modernizare a spaţiilor de producţie / prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI) cu scopul indeplinirii obiectivului proiectului, în limita a 40% din valoarea eligibilă a proiectului;
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală;
 • Investiții în active necorporale (cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare,  licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare), strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
 • Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale IMM.  Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.
 • Activitățide dezvoltare experimentală (dacă are personal calificat) şi/sau poate achiziţiona servicii de acest tip, astfel  se concretizează rezultate obţinute din activităţi anterioare de cercetare, dezvoltare tehnică şi validare tehnică sau din idei brevetate, în scopul obţinerii unor produse noi sau pentru realizarea de noi procese:
  • construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese;
  • realizarea şi operarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producţie, stabilirea de noi specificaţii de producţie, proiectarea unor echipemente şi structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucţiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;
  • activităţile necesare producţiei experimentale şi testării  produselor şi proceselor (din producţia experimentală) în vederea producţiei pe scară largă, cu condiţia ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicaţii industriale.
  • achiziţionarea de  servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de dezvoltare experimentală.
 • Alte activităţi de inovare:
  • realizarea de studii  tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare experimentală,
  • obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială
  • achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor.
 • Activităţi de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului:
  • elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de aplicare, etc ;
  • pregătirea de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc);
  • revizuirea documentatiei tehnice de introducere în fabricatie/ punere în funcţiune/ operare/ aplicare, etc;
  • punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot;
  • exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă; realizarea  de servicii noi/ semnificativ îmbunătăţite pentru IMM, ca urmare  a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea acestui apel de proiecte este echivalentul în lei a 28.808150,00 euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE S V C
Total alocat FEDR+BS (euro)

5.888.964

4.997.715

5.293.677

7.979.852

4.647.942

Total lei 29.093.982 24.690.843 26.153.016 19.556.608 22.962.815

*Cursul valutar este cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2020, respectiv 1 euro = 4,8751 lei. Cu toate acestea, lista proiectelor finanţabile se va actualiza în funcţie de cursul valutar inforeuro din luna întrării în vigoare a contractelor de finanţare.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil în luna noiembrie 2020.

Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis (200.000 euro echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil în lunia noiembrie 2020).

În toate cazurile, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate prin proiect trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Regiuni eligibile: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Vest, Centru.

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban și/sau rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunile de dezvoltare București Ilfov, Nord –Vest și Sud Vest Oltenia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 decembrie 2020 - 15 mai 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 30 noiembrie 2023
Ieri, 29 noiembrie 2023