Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.1.B Clădiri publice - SUERD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă

Obiectiv specific

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Condiții beneficiari eligibili

 • Autoritățile publice centrale:
  • ministerele;
  • alte organe de specialitate care se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor;
  • instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor;
  • autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice).
 • Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
  • Instituția prefectului.
 • Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități / acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea / repararea / modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare / montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 36.795.994 euro, din care 31.914.893 euro contribuție FEDR și 4.881.101 euro finanțare de la bugetul de stat. Sumele menționate includ rezerva de performanță.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 100.000 euro, calculată la cursul valutar inforEuro din luna decembrie 2017, respectiv de 4,644 lei/euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proect: 25 milioane euro, calculată la cursul valutar inforEuro din luna decembrie 2017, respectiv de 4,644 lei/euro.

Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR):

 • maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului – autorități și instituții publice locale, respectiv
 • minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului - autorități publice centrale.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Alte informații specifice

Investiţiile care se vor realiza în cadrul Operaţiunii B a Priorităţii de Investiţie 3.1 prin intermediul apelului de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), respectiv apelul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, se implementează pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța), în cadrul a patru regiuni de dezvoltare ale României, parcurse de fluviul Dunărea (Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest, Vest).

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană