Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 2.1B Incubatoare de afaceri - Regiuni mai puțin dezvoltate și ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele);
 • parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

Atenție! În sensul normelor ce reglementează ajutoarele de stat / de minimis, solicitanții se încadrează într-una din categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, indiferent de forma de constituire (de exemplu societate, unitate administrativ teritorială, asociație, institut de cercetare-dezvoltare).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Investiții în active corporale:
  • lucrări de construire a spațiilor aferente incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor derulate în cadrul incubatorului.
 • Investiții în active necorporale:
  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
  • investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor / produselor rezidenților incubatorului: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, achiziții publice, e-licitație, facturarea electronică.

Atenție! Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială (crearea unei unități noi – incubator de afaceri sectorial).

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • achiziţionarea de servicii suport de afaceri şi capital, altele decât cele oferite de administrator în funcţie de cerinţele rezidenţilor:
  • servicii de contabilitate, juridice şi financiare;
  • servicii de marketing și mentorat, coaching direct;
  • servicii suport de afaceri şi capital;
  • servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;
  • networking (de ex: cu alți antreprenori și clienți);
  • stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 50% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate înainte de depunerea cererii de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară:

 • Alocarea acestui apel de proiecte, pentru regiunile de dezvoltare eligibile, mai puțin teritoriul ITI Delta Dunării, este de 117,65 milioane euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:
Regiunea de dezvoltare Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru
Mil. Euro 20,60 17,48 18,52 14,08 13,85 16,86 16,26
 • Alocarea acestui apel de proiecte dedicat zonei de investiţie teritorială integrată Delta Dunării (ITI Delta Dunării) este de 11,71 mil. euro.

Valoarea proiectului:

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 Euro și maximum 7.000.000 Euro.
Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat regional, cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Rata de cofinanțare:

Pentru componenta de ajutor regional a proiectului contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional (vezi procentele din tabelul de mai jos), stabilite în funcţie de locul de implementare a proiectului, precum şi de tipul solicitantului.

Contribuția maximă a programului la valoarea eligibilă a proiectului

Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru
Întreprindere mare 50% 50% 50% 50% 35% 50% 50%
Întreprindere mijlocie 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Întreprindere mică și microîntreprindere 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

Depunerea proiectului

Proiectele se vor depune depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Alte informații specifice

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului. Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finanțare nou-depuse.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

05 februarie 2018 - 09 iulie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021