Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 4.3

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.3 Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

Autorităţile şi instituţiile publice locale din municipiile – reşedinţă de judeţ (exclusiv localităţile din zona funcţională urbană), asa cum sunt descrise mai jos:

 • Unități Administrativ Teritoriale Municipiu - Resedință de judet, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare ( APL-uri)
 • Parteneriate intre UAT- Municipiu - Resedință de judet (ca lider de parteneriat) si instituții publice locale 

Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:

a. structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu-resedinta de judet și judet;

b. unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice locale nivel de municipiu-resedință de județ și judet care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Investiţii în clădiri, unde clădirea propusă pentru construcție/reabilitare/modernizare, obiect al proiectului, trebuie să fie destinată utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale, fiind de tipul centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Activitățile indicative vor fi :

 • Construcție/reabilitare/modernizare clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale etc.
 • Crearea/ modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi;
 • Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi si echipamente IT cu licenta;
 • Lucrari de modernizare si dotare a clădirilor cu sistem supraveghere video, alarmă și pază;
 • Reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor în care se desfăşoară activităţi socio-culturale;
 • Reabilitarea/extinderea/finalizarea unor clădiri actualmente deteriorate şi/sau neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activități educative, culturale și recreative, socio-culturale, noi servicii sociale din cadrul centrelor de zi.

Investitii în facilități precum zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc) care pot sa vizeze următoarele activități:

 • Extindere, amenajare şi reamenajare parcuri, scuaruri şi alte spaţii verzi din domeniul public;
 • Reamenajarea spaţiilor urbane în zonele de locuit;  
 • Amenajarea spaţiului ca spaţiu verde şi refacerea esteticii peisajului mai ales în cartierele/zonele cu o lipsă acută de spaţii verzi;
 • Înverzirea suprafeţelor betonate (străzi, alei);
 • Amenajarea de spaţii şi locuri urbane de odihnă, relaxare şi recreere- terenuri de sport, teren pentru fitness, locuri de joaca pentru copii etc.

Investiţii în lucrări de construcție/reabilitare/modernizare a tuturor tipurilor de utilități de bază la scară mică, de tipul:

 • lucrări edilitare – extinderi, branşamente, racorduri (apă, gaze, canal, electrica, termoficare), inclusiv lucrări de refacere a pavajelor, devieri si modificari ale retelelor de utilitati deja existente;
 • lucrările de construcție/reabilitare/modernizare a utilităților publice. 

Investiţii în construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces, care pot viza următoarele activități indicative:

 • Eliberarea şi amenajarea  terenului;
 • Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie; 
 • Amenajări pentru protecţia mediului;
 • Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul drumului (apă, canalizare, electricitate, gaze, telefonie, iluminat public);
 • Dotare cu mobilier urban si echipamente de supraveghere video.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile, precum și la o valoare totală maximă a proiectului, astfel:

Valoare minimă eligibilă: 100.000 de euro

Valoare totală a proiectului: 5.000.000 de euro

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 54,19 milioane euro, din care 47 milioane euro din FEDR și 7,19 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat. 

Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE SM SV V NV C
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (euro) 9.490.000 8.050.000 8.530.000 6.490.000 6.380.000 7.770.000 7.490.000
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (lei) 43.411.056 36.823.920 39.019.632 29.687.856 29.184.672 35.543.088 34.262.256

Cursul valutar care se utilitează pentru calcul valorilor alocate în cadrul apelului este cursul InforEuro din iulie 2017, respectiv 1 EUR = 4.5744 RON.

Alte informații specifice

Această prioritate de investiții vizează, printr-o abordare complexă, rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în anumite zone din interiorul orașelor,  defavorizate și marginalizate, în scopul de a promova incluziunea socială a populației marginalizate. 

Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate elaborat de Banca Mondiala, comunitățile urbane marginalizate se referă la șase tipuri de zone:

 • zone de tip ghetou cu blocuri
 • zone de tip ghetou în foste colonii de muncitori
 • zone de tip mahala cu case
 • zone de tip mahala cu locuințe improvizate
 • zone de locuințe sociale modernizate
 • zone de locuințe sociale sau clădiri ocupate abuziv în zone istorice

Depunerea proiectului

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanţare se vor depune prin aplicația electronică MYSMIS. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 august 2017 - 29 martie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță