Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 4.5

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv Specific

OS 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

a) Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) definite conform legislaţiei naţionale în vigoare aferente municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepţia municipiului Tulcea;

b) Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul a): Ex: acele entităţi (Direcţie/Serviciu) aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională;

c) Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale  menţionate la punctul a) şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul b).

Liderul asociaţiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

 • construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Lista cheltuielilor eligibile cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

 • pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
 • pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 • pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
 • pentru investiţia de bază;
 • alte cheltuieli (Organizare de şantier, comisioane, cote si taxe , cheltuieli diverse şi neprevăzute);
 • de informare și publicitate;
 • cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern.

Atenție! În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;
 • costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
 • costuri administrative;
 • cheltuielile cu întocmirea strategiei pentru dezvoltare locală;
 • costuri de personal;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;
 • contribuția în natură;
 • amortizarea;
 • cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
 • cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 • cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-hand;
 • amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoare minimă eligibilă : 100 000 de euro

Valoare maximă eligibilă : 6.700.000 de euro, nu se va depăşi echivalentul a 30 000 000 lei calculaţi la cursul Inforeuro din luna depunerii. 

Alocarea prezentului apel de proiecte este de  22.117.647 de euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

Nord-Est Sud-Est Sud Muntenia Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru
3 291 880 2 793 680 2 959 120 2 250 360 2 212 760 2 694 040 2 598 160
580 920 493 002 522 198 397 122 390 487 475 419 458 499
3 872 800 3 286 682 3 481 318 2 647 482 2 603 247 3 169 459 3 056 659

Alte informații specifice

Prezentul apel se adresează municipiilor resedinţă de judeţ, cu excepţia municipiului Tulcea, aflate în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate.

O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel va viza un singur obiectiv de investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură educaţională, chiar dacă identificarea obiectivului de investiţii se face pe mai multe numere cadastrale.

Depunerea proiectului

În cadrul acestui apel de proiecte cererile de finanţare se vor depune on-line prin utilizarea aplicaţiei MySMIS, aplicaţie ce va fi pusa la dispozitia potentialilor solicitanti de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Pentru detalii suplimentare legate de diponibilitatea respectivei aplicaţii vă rugăm să accesaţi site-ul www.fonduri-ue.ro.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană