Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.3.C - național și ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Instituție religioasă

Obiectiv specific

OS 8.3. Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții de finanțare sunt Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţele selectate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie pentru implementarea planurilor de dezinstituţionalizare (conform Anexei 5 din cadrul pachetului de documente ale prezentului ghid). Acestea pot încheia parteneriate cu:
A. Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social.
B. Entitați de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii, conform legislaţiei aplicabile în vigoare:

 • asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
 • unităţi de cult / structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.

În cazul în care solicitantul de finanţare este un parteneriat, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va face parte în mod obligatoriu din parteneriat. Liderul parteneriatului va fi entitate de drept public şi se va identifica clar în toate documentele aferente proiectului. 

Atenție!

Solicitantul sau cel puţin unul dintre parteneri, este furnizor de servicii sociale pentru copii, acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare - acreditarea furnizorului de servicii sociale este obligatorie în momentul depunerii cererii de finanţare şi se dovedeşte prin certificatul de acreditare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activităţile orientative eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

 • reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii existente pentru centrele de zi pentru copii;
 • construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea/dotarea caselor de tip familial / apartamentelor pentru copii;
 • reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea unor imobile şi transformarea lor în centre de zi pentru copii;
 • reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea unor imobile şi transformarea lor în case de tip familial / apartamente pentru copii;
 • asigurarea / modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru centrele de zi pentru copii (inclusiv branşarea la utilităţi) şi pentru casele de tip familial / apartamentele pentru copii;
 • crearea / modernizarea / adaptarea facilităţilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi;
 • dotări pentru imobilele în care sunt furnizate servicii de îngrijire de zi / casele de tip familial / apartamentele pentru copii;

Sunt neeligibile proiectele care implică :
- numai realizarea de construcţii provizorii;
şi/sau
- numai lucrări care nu se supun autorizării;
şi/sau
- numai dotarea.

Atenție! Obiectul proiectului trebuie să cuprindă în mod obligatoriu cel puţin un centru de zi pentru copii, împreună cu cel puţin o casă de tip familial / un apartament pentru copii.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea apelului de proiecte este de 73,41 milioane euro iar valoarea alocata zonei ITI Delta Dunării este de 3.725.960 euro. Finanțarea nerambursabilă acordată este:

 • 85 % Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR
 • 13 % bugetul de stat - BS
 • 2 % cofinanţarea  solicitantului

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro.

Atenție!

Valoarea maximă eligibilă aferentă Cap. 4.1 „Construcţii şi instalaţii” (din devizul general) este de 395 euro/mp din aria construită desfăşurată.

Proiectul este considerat eligibil şi după semnarea contractului de finanţare, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 200.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică, la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare.

Alte informații specifice

Regiunile de dezvoltare în care se pot depune proiecte sunt cele care reies din analiza centrelor de plasament clasice ce urmează să fie închise, inclusiv în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării -  a se consulta Anexa 5.
Zona Investiţiei Teritoriate Integrate Delta Dunării reprezintă arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016).

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 iulie 2017 - 30 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță