Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 2.1A - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere

Obiectiv specific

OS 2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri

Aria eligibillă

Apelul este destinat investițiilor ce vor fi implementate în mediul urban din teritoriul acoperit de instrumentul Investiţiei Teritoriale Integrate ITI Delta Dunării, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.
Zona Investiţiei Teritoriate Integrate Delta Dunării reprezintă arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016), după cum urmează:

 • centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;
 • unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);
 • unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul apelului de proiecte se finanţează doar anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:

 • Investiții în active corporale:
  • lucrări de construire / extindere / modernizare a spaţiilor de producţie / prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 • Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor / produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.
Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 Euro iar cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis de 200.000 Euro. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă minimum 10%.

Alte informații specifice

 • Investiția se va încadra numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 ITI la Ghidul specific;
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN;
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul:
  • a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, sau
  • are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.
 • Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (ansamblul oraşelor şi municipiilor definite ca unităţi administrative teritoriale care include atât localităţile componente cât şi satele aparţinătoare acestora) din zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană