Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 6.1 ITI

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil pentru acest apel de proiecte reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate mai jos:

 • UAT judeţul Constanţa
 • UAT judeţul Tulcea

UAT-urile eligibile pot depune proiecte astfel:

 • singure (UAT judeţul Constanţa singură, UAT judeţul Tulcea singură)
 • în parteneriat/colaborare, astfel:
  • între cele două UAT judeţ (UAT judeţul Constanţa în parteneriat/colaborare cu UAT Judeţul Tulcea);
  • UAT judeţul Constanţa în parteneriat cu UAT comuna/ele Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu;
  • UAT judeţul Tulcea în parteneriat cu UAT municipiul Tulcea / oraşul Babadag, comuna/ele Niculiţel, Pardina, Chilia Veche, Mihai Bravu, Sarichioi, Slava Cercheză, Baia, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Ceatalchioi.

Pentru traseele ce parcurg județele Tulcea și Constanța sunt eligibile la finanțare, în cadrul prezentului Ghid, numai acele drumuri județene din teritoriul ITI Delta Dunării (aşa cum acesta este menţionat în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării) care sunt menţionate în cadrul SIDDDD, aprobată prin HG nr. 602/2016.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acțiuni sprijinite:

a. modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public ) care asigură conectivitatea, directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene / trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
b. construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul județean respectiv, construirea / realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții.
c. construirea / modernizarea / reabilitarea de pasaje / noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale.

Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi următoarele sub-acţiuni:

 • construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean / traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public pe traseul drumului județean;
 • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (construire / modernizare trasee pietonale și piste pentru bicicliști acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică;
 • realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc.

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:
  • Studii de teren;
  • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
  • Proiectare şi inginerie;
  • Consultanţă;
  • Asistenţă tehnică;
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază:
  • Construcţii şi instalaţii;
  • Dotări;
 • Alte cheltuieli:
  • Organizare de şantier;
  • Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
  • Cheltuieli conexe organizării de şantier;
  • Comisioane, cote și taxe;
  • Cheltuieli diverse şi neprevăzute;
 • Cheltuieli de informare și publicitate;
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

Atenție! Lucrările de racordare a drumului județean, obiect al proiectului, la drumurile laterale sunt finanțabile prin POR dacă acestea se realizează în limita de proprietate / de administrare a județului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea unui proiect este:

 • Valoare minimă eligibilă: 1.000.000 Euro;
 • Valoarea maximă eligibilă este de 50.000.000 Euro, cu excepția proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unități administrative (județe), caz în care valoarea maximă eligibilă este de 69.500.000 Euro (*).

(*) Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respective valori minime și maxime este cursul inforeuro al lunii martie 2017 de 4,5129 lei/euro.

Ratele de finanțare aplicabile sunt:
- maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
- 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS);
- minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă cofinanțarea asigurată de beneficiari din bugetele proprii.

Alte informații specifice

Investițiile propuse pentru finanțare în cadrul acestei operaţiuni, prin intermediul apelului de proiecte dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate, acoperă nevoile de dezvoltare de la nivelul regional și local zonei ITI Delta Dunării, cu privire la realizarea conectivității la rețeaua TEN T.

Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, după cum urmează:

a. „centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;
b. unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);
c. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.”-extras din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, cap. I. Contextul elaborării Strategiei, subcapitolul I.1 Contextul.

Depunerea proiectului

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană