Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 2.2

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM

Obiectiv specific

OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili:

 • IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii) din mediul urban;
 • întreprinderi mijlocii din mediul rural.

Pentru detalii consultați Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de investiții eligibile

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea în proiect a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Investiții în active corporale
  • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate;
 • Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială, în sensul normelor ajutorului de stat regional, detaliate în cadrul secțiunii 2.7.1 din Ghidul Solicitantului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 68 milioane euro (contribuția FEDR și Buget de stat) împărțită pe cele două regiuni de dezvoltare astfel:

 • Regiunea Nord-Est - 31,4 milioane euro;
 • Regiunea Vest - 36,6 milioane euro.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii septembrie 2019, respectiv 1 EUR = 4,7271 RON. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional
Categoria IMM / Regiunea de dezvoltare Nord-Est Vest
Întreprinderi mijlocii 60% 45%
Întreprinderi mici și microîntreprinderi 70% 55%

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană