Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 2.2

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM

Obiectiv specific

OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Pentru detalii consultați Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN).
În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc. care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de „domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.
În cazul proiectelor ce vizează structuri de cazare, sunt eligibile inclusiv investiții asupra spațiilor de servire a mesei (restaurant), cu condiția ca acestea să facă parte integrantă din structura de cazare.

Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea în proiect a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.

I. Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Investiții în active corporale:
  • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie / prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasă (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Atenție! Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire / extindere / dotare cu active corporale a spațiilor de producție / prestări de servicii.

 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

Atenție! Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială, în sensul normelor ajutorului de stat regional.

II. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;
 • Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate;
 • Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate înainte de depunerea cererii de finanțare.

Atenție! Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

I. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis

II. Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte:

 • componenta de ajutor regional se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional, după cum urmează:

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional

Categoria IMM/
Regiunea de dezvoltare
Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Întreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Întreprinderi mici și
microîntreprinderi
70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%
 • componenta de ajutor de minimis este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis

Atenție! Un proiect trebuie să includă obligatoriu o investiție în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (componenta de ajutor regional). Includerea unor cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis este opțională. Componenta de minimis nu poate depăși însă 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului (valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional și valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis).

Depunerea proiectului

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

Alte informații specifice

Regiunile de dezvoltare eligibile pentru prezentul apel de proiecte sunt: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.
Cererile de finanțare depuse în luna 3 de depunere vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Proiectele care au obținut cel puțin 80 de puncte (noul prag de calitate) atât din prima tranșă (din cele menținute în competiție) cât și din tranșa curentă, vor fi contractate dacă se încadrează în alocarea financiară rămasă disponibilă. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 79 de puncte (provenind din ambele tranșe), vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.
Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.
Etapele de mai sus vor fi parcurse până la consumarea întregii alocări financiare disponibile pentru acest apel, pragul de calitate urmând a fi scăzut în mod succesiv (75, 70, 65 ș.a.m.d.).

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană