Ești membru? Cont nou / Autentificare
Finanțări autorități și instituții publice

Finanțări autorități și instituții publice

Informații valabile la data de 08.04.2020.

*Listă în curs de actualizare.

** Oferim gratuit din timpul și know-how-ul nostru celor interesați să aplice pe una sau mai multe din liniile de finanțare, prin mini-sesiuni online 1:1 de consultanță inițială. Programează-te aici.

***Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte poate suferi modificări urmare a măsurilor luate de Autoritățile de Management ca răspuns la COVID-19

© fonduri-structurale.ro

Ce se finanțează Detalii Finanțarea acordată Perioada de depunere Condiții Program
Dezvoltarea clusterelor de inovare Tipuri de activități:
Investiții în facilități CD comune ale clusterului;
Activități de inovare în cluster;
Activități de exploatare a clusterului;
Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul)
minimum 500.000 și maximum 7.500.000 euro 29 ianuarie 2020 - 26 iunie 2020 Aici POC 1.1
Responsabilitate socială în sănătate, cultură, educație, mediu Tipuri de proiecte:
domeniul social:  combatere a violenței și urii, proiecte vizând consilierea psiho-socială pentru persoane discriminate pe criterii de rasă, etnie, sex, dizabilitate, boli cu transmitere sau pe alte criterii de discriminare cunoscute;
domeniul educație: educație non-formală, responsabilizare a cetățenilor cu privire la viața în comunitatea în care trăiesc prin diverse activități de felul promovarea drepturilor omului, prevenire a abandonului școlar, pregătire a tinerilor în vederea integrării profesionale, proiecte de îmbunătățire a infrastructurii școlare, bullying etc.;
domeniul sănătate: informare și conștientizare, proiecte de prevenire a diferitelor afecțiuni medicale;
domeniul mediu: amenajare a spațiilor verzi, de împădurire și conservare a resurselor naturale, proiecte de informare, reutilizarea resurselor și colectarea selectivă, combaterea schimbărilor climatice și de economie circulară etc.;
domeniul cultură: susținerea și promovarea diferitelor forme de artă, promovarea patrimoniului local/național, integrarea persoanelor aparținând cel puțin unei categorii de grupuri defavorizate prin cultură.

Pragul nr. 1: maximum 1.000 euro/proiect

Pragul nr. 2: Între 1.000 și 5.000 euro/proiect

Pragul nr. 3: Între 5.000 și 10.000 euro/proiect

Programul se desfășoară prin intermediul unor runde succesive de apeluri de proiecte lansate în fiecare lună, pe data de 1, pe parcursul anului 2020 până în luna decembrie inclusiv.

Primul apel de proiecte va fi deschis solicitanților în data de 1 martie 2020. ora 09:00.

Aici Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția 2020
Sprijinirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Tipuri de activități:
servicii de suport educațional;
Servicii psiho-sociale de sprijin;
activități recreative și de socializare;
activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor;
servicii de educație parentală și de consiliere socială;
dezvoltarea de parteneriate;
campanii de informare și conștientizare.
Valoarea eligibilă a unui proiect mic este de maxim 300.000,00 euro.
Valoarea eligibilă a unui proiect mare este de maxim 1.000.000,00 euro.
25 februarie 2020 - 25 mai 2020 Aici POCU 6.2
Dezvoltare curriculum național Tipuri de activități:
optimizarea curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial;
abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial;
pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect cu valoare maximă eligibilă de 43.932.500 euro

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020 Aici POCU 6.3
Proiecte de cercetare-inovare pentru organizaíi care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare organizațiile de cercetare și întreprinderile:

RO-ECSEL;
COMPLEMENT;
RO-EIT;
RO-ESFRI-ERIC.
Pot realiza proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii:

FINALIST-IMM;

Tipuri de activități:
Cercetare fundamentală;
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
achiziționarea de teren;
construcție destinație clădiri destinate unor institute CD;
achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri și/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare;
achiziționarea de active necorporale pentru CD.

Finanțare:

RO-ECSEL: 6.000.000 lei;

COMPLEMENT: 9.000.000 lei;

RO-EIT: 2.000.000 lei;

RO-ESFRI-ERIC: 4.500.000 lei;

FINALIST: 11.000.000 lei;

CATEDRE-ERA: 20.000.000 lei;

TEAMING: 20.000.000 lei.

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC 1.2
Investiții în infrastructură pentru persoanele aflate în risc de sărăcie Investiții în:
infrastructura de locuire;
infrastructura de sănătate, servicii sociale;
infrastructura de educaţie;
amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;
construirea / dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.
 30.000 euro sau 20.000 euro 31.12.2021/01.06.2020 Aici POR 9.1
Clădiri rezidențiale - izolate termică Investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale:
îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii;
reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic
Între 100.000 euro și 5 milioane de euro 16 martie 2020 - 16 iulie 2020 Aici POR 3.1.A
Investiții în centre comunitare Investiții în:
construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea centrelor comunitare integrate;
accesibilizarea spațiului destinat centrelor comunitare integrate și a căilor de acces;
asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții).
Între 10.000 euro și 100.000 euro 20 ianuarie 2020 - 20 iulie 2020 Aici POR 8.1
Spitale Regionale de Urgență - construcție și dotare Investiții în:
construcţia spitalelor regionale de urgență;
dotarea spitalelor regionale de urgență.

Valoarea minimă eligibilă trebuie să depășească 50.000.000 euro.

15 octombrie 2019 - 15 aprilie 2020 Aici POR 14.1
Servicii de formare, educație, consiliere pentru șomeri și persoane inactive din Valea Jiului Tipuri de activități:
servicii de informare și consiliere profesională;
servicii de mediere a muncii;
organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;
evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”.
Valoarea maximă a unui proiect este de 400.000 euro. 13 ianuarie 2020 - 10 aprilie 2020 Aici POCU 3.1&3.4
Educație și formare pentru timerii NEETs Tipuri de activități:
derularea de activități pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi;
derularea de campanii de informare şi conștientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs;
monitorizarea măsurilor dedicate tinerilor NEETs
Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 49.000.000 euro

03 aprilie 2017 - 31 decembrie 2023

Aici POCU 2.3
Dezvoltarea de aplicaţii Big Data Tipuri de activități:
asigurarea / dezvoltarea unor infrastructuri / echipamente hardware pentru comunicaţii, cu software-ul aferent, după caz;
dezvoltarea unor aplicaţii software adecvate pentru preluarea, stocarea şi analiza avansată a informaţiilor, raportare, precum şi pentru emiterea unor alerte / avertizări;
asigurarea securităţii la nivelul infrastructurilor / echipamentelor hardware şi software şi realizarea de back-up.
Între 1 și 26 milioane euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - Big Data
Dezvoltarea de aplicaţii E-guvernare și Interoperabilitate Tipuri de proiecte:
E-guvernare - sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă;
E-guvernare - hub se servicii (Centrul de furnizare servicii electronice) la nivelul MAI;
Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE.

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului:

Proiect de tip A: 34 milioane Euro FEDR (156,35 milioane Lei);
Proiect de tip B: 14,87 milioane Euro FEDR (68,38 milioane Lei);
Proiect de tip C: 1,81 milioane Euro FEDR (8,32 milioane Lei).

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 -  E-guvernare și Interoperabilitate
Dezvoltarea de aplicaţii E-guvernare - Evenimente de viață Tipuri de activități:
asigurarea interconectării/accesului la date pentru diferite instituții publice, pe baza analizei privind situaţia existentă cu identificarea soluţiilor tehnice adecvate;
achiziţionarea / instalarea elementelor de infrastructură hardware pentru comunicaţii, precum şi a software-ului de bază (software pentru preluarea, stocarea şi analiza informaţiilor;
realizarea rapoartelor în scopul gestionării evenimentelor de viaţă gestionate de către ONRC) şi de securitate la nivelul infrastructurilor / echipamentelor etc
Maximum 25 milioane euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - E-guvernare - Evenimente de viață
Dezvoltarea de aplicaţii E-guvernare și Open Data Tipuri de activități:
achiziționare de hardware TIC şi a altor dispozitive;
activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
dezvoltarea, implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în funcţiune etc.
Valoare totală cumulată maximă nerambursabilă de 23.952.760 euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - E-guvernare și Open Data
Dezvoltarea de aplicaţii - evenimente de viață Tipuri de activități:
dezvoltarea de sisteme informatice și/sau infrastructuri IT destinate evenimentelor de viață;
realizarea interoperabilității bazelor de date aferente evenimentelor de viață și Open data: publicarea în portalul naţional de date deschise data.gov.ro a seturilor de date aferente instituţiilor publice;
securitatea la nivelul infrastructurilor / echipamentelor hardware şi software şi realizarea de back-up.
Alocarea pentru acest apel este de 27,5 mil. lei corespunzătoare bugetului alocat fazei II pentru fiecare proiect. 28 iunie 2016 - 31 decembrie 2020 Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - evenimente de viață
Dezvoltarea de aplicaţii E-cultură Tipuri de activități:
achiziţia de active corporale şi necorporale, inclusiv dezvoltare de software;
achiziţia de servicii de informare şi publicitate;
achiziţia de servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii;
achiziţia de servicii pentru instruire / formare profesională specifică;
activitatea echipei interne de proiect;
achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;
activitatea de digitizare.
Va fi acceptat un singur proiect, cu valoare maximă de 10 milioane euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acțiunea 2.3.3 - E-cultură
Dezvoltarea de aplicaţii E-educație Tipuri de activități:
achiziționare de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune);
activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului;
configurarea şi implementarea bazelor de date;
migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente;
achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în funcţiune etc.
Proiect 1 - SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITĂȚII (SIMS)- 25.350.000 euro
Proiect 2 - WIRELESS-CAMPUS-38.000.000 euro
Proiect 3 - PORTALUL NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI „BIBLIOTECA ȘCOLARĂ VIRTUALĂ”- 29.600.000
Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acțiunea 2.3.3 - E-educație
Dezvoltarea de aplicaţii E-sănătate Tipuri de activități:
activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune);
activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software / licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică, back up şi recovery;
dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare etc.
Valoarea totală cumulată maximă nerambursabilă este de 30.000.000 euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acțiunea 2.3.3 - E-sănătate
Investiții în infrastructura feroviară Tipuri de proiecte:
Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua TEN-T central, inclusiv achiziția de material rulant (noi şi fazate):
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală;
achiziția sistemului ERTMS aferent infrastructurii feroviare modernizate;
dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua TEN-T centrală;
achiziția de material rulant.
Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depășesc acest prag sunt proiecte non-majore. 30 mai 2016 - 31 decembrie 2022 Aici POIM 1.2
Îmbunătățirea navigației pe Dunăre și pe canalele navigabile Tipuri de proiecte:
Proiecte fazate de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării;
Proiecte noi de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum și în interiorul porturilor, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre;
Proiecte de modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală;
Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea căilor navigabile și a porturilor situate pe TEN-T CORE, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat.

Investițiile în îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării nu sunt supuse unei limite valorice, dar dacă valoarea costurilor totale eligibile aferentă unui proiect depășește 75 milioane euro, acesta trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.

 

15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2020

 

Aici și Aici POIM 1.3&2.4
Investiții în infrastructura aeroportuară Tipuri de proiecte:
Proiecte noi de investiţii în infrastructura aeroportuară având ca obiectiv construcția / extinderea / modernizarea de terminale, respectiv reabilitarea-modernizarea/extinderea de suprafețe de mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de măsuri de protecţia mediului;
Proiecte noi de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității;
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).
În cazul în care valoarea costurilor totale eligibile la un singur proiect depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2020 Aici POIM 2.3
Investiții în infrastructura feroviară

Tipuri de proiecte:
Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T (noi şi fazate), inclusiv achiziția de material rulant și proiecte de îmbunătățire a calității serviciilor pe magistralele prioritare;
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz).

În cazul în care valoarea costurilor totale eligibile la un singur proiect depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 30 mai 2016 - 31 decembrie 2022 Aici POIM 2.7
Protecția biodiversității și refacerea ecositemelor degradate Tipuri de proiecte:
Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin.

Valoarea maximă a unui proiect este de 10.000.000 euro.

 

14 decembrie 2018 - 31 decembrie 2020

Aici POIM 4.1
Dezvoltarea de sisteme de evaluare și monitorizare a calității aerului Tipuri de activități:
dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) prin achiziționarea de echipamente de monitorizare a poluanților și instalarea lor în amplasamente noi și achiziția de echipamente de monitorizare a unor poluanți noi, pentru care până în acest moment nu există determinări;
dezvoltarea unui sistem de prognoză și inventariere a emisiilor de poluanți în aer;
dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu cerințele Directivei INSPIRE, privind inventarierea poluanților emiși în aer.
Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM

21 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020

 

Aici POIM 4.2
Reabilitare și ecologizarea siturilor contaminate istoric Tipuri de activități:
activități specifice de reabilitare și ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafață contaminată și decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio-decontaminare;
remedierea amplasamentelor unor facilități, cum ar fi batale explorare și producție, amplasamente aferente rafinăriilor, etc.;
activități specifice de închiriere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării și ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activități (a nu se înțelege construirea de depozite);
activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafață depoluată;
asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999, cu modificările și completările ulterioare;
elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.
 Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 09 iulie 2018 - 31 decembrie 2020 Aici POIM 4.3
Investiții pentru creșterea eficienței la dezastre a echipajelor de intervenție Tipuri de activități:
dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea mediului;
dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregătire a personalului din serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea de muniţie;
modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă;
construirea și dotarea unor centre regionale de intervenție multi-risc în vederea asigurării unui răspuns oportun și eficient la nivel regional și completarea și dotarea centrelor rapide de intervenție.

Valoarea maximă și minimă a proiectului: Nu se aplică.

16 septembrie 2019 - 31 decembrie 2022 Aici POIM 5.2
Investiții în modernizarea rețelelor termice Tipuri de activități:
modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2; extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată integral, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;
implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET).
Dacă proiectele depășesc 50 milioane euro în valoarea costurilor totale, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM

09 iunie 2016 - 31 decembrie 2020

 

Aici POIM 7.1
Investiții în modernizarea rețelelor termice Tipuri de activități:
optimizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică;
zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) reţelelor de transport şi distribuţie a agentului termic;
implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2, acolo unde este necesar;
reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive;
implementarea/Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA).
Dacă proiectele depășesc 50 milioane euro în valoarea costurilor totale, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM

09 iunie 2016 - 31 decembrie 2020

Aici POIM 7.2
Realizarea & modernizarea reţelelor electrice de transport

Tipuri de activități:
realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport;
dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale.

150.458.820 euro buget total alocat

04 noiembrie 2019 - 04 noiembrie 2021

Aici POIM 8.1&8.2
Festivaluri de film Tipuri de activități:
Coordonarea membrilor rețelei și a activităților referitoare la dezvoltarea sa structurată durabilă (de exemplu, evenimente de colaborare; schimb de know-how și de informații; comunicarea între membri)
Acordarea de sprijin financiar unor terți (membri ai rețelei) pentru punerea în aplicare de activități comune în conformitate cu prioritățile și obiectivele cererii (cuantumul maxim al finanțării pentru fiecare membru este de 30.000 euro)
Maximum 180.000 euro     termen depunere: 23 aprilie 2020 Aici Europa Creativă - Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru festivaluri de film 2020
Audiovizual Tipuri de activități:
Noi forme de creație la intersecția între diverse sectoare culturale și creative, inclusiv audiovizual, care folosesc noile tehnologii, inclusiv realitatea virtuală.
Dezvoltarea de instrumente sau abordări inovatoare care facilitează accesul, distribuția, promovarea și/ sau capitalizarea culturii și a creativității, inclusiv a patrimoniului cultural.
Minimum 300.000 de euro termen depunere: 14 Mai 2020 Aici Europa Creativă: Apel de proiecte pentru „Îmbinarea culturii și audiovizualului prin conținut digital”
Proiecte dedicate Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:

sectoarele culturale și creative,
conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,
promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural;
dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future.

Între minimum 15.000 euro și maximum 50.000 euro termen depunere: 30 septembrie 2020,
ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor
Aici Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021
Activități de cercetare în domeniul „drept comparat”

Tipuri de activități:
Dezvoltarea activităților de cercetare, inclusiv în domeniul drept comparat (și diseminarea rezultatelor și o conferință finală, dacă este cazul);

Îmbunătățirea cooperării dintre practicieni și doctori și dezvoltarea rețelelor implicate în protejarea intereselor financiare ale Uniunii; acordarea de sprijin asociațiilor pentru dreptul penal european și pentru protecția intereselor financiare ale UE;

Publicații periodice - creșterea gradului de conștientizare în sistemul judiciar și la nivelul altor ramuri ale profesiei juridice în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv publicarea și diseminarea cunoștințelor științifice.

Minimum 40.000 euro termen depunere: 07 mai 2020 Aici HERCULES III - Legal Training and Studies
Organizarea de evenimente pe tema „anti-fraudă”

Tipuri de activități:

Dezvoltarea de traininguri pentru îmbunătățirea abilităților de investigare Dobândirea de noi abilități, cunoștințe și tehnici specializate.

Organizarea de conferințe, ateliere și seminarii între statele membre, țările candidate, alte țări terțe și organizații publice internaționale, în vederea:
facilitării schimbului de informații, experiență și bune practici
creare de rețele și platforme structurale între statele membre, țările candidate, alte țări terțe și organizații publice internaționale
 
Organizarea schimburilor de personal între administrațiile naționale și regionale pentru îmbunătățirea competențelor personalului în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii.

Minimum 40.000 euro termen depunere: 30 aprilie 2020 Aici HERCULES III - Training and Conferences for the fight against EU fraud
Sprijin pentru educația școlară Tipuri de activități:
Elaborarea de noi programe facultative (curricula), metode de predare specifice și materiale de predare/consiliere privind incluzivitatea și mediul multicultural, educația despre drepturile omului, participarea activă și cetățenia, abordarea didactică centrată pe elevi, etc;
Testarea și / sau punerea în aplicare a unor practici sau orientări inovatoare în domeniul prestării de servicii sau în domeniile democrației, drepturilor omului, cetățeniei și incluziunii sociale în școli;
elaborarea de noi cursuri de formare continuă pentru profesori;
Participarea la întâlniri de învățare și reflecție de la egal la egal cu beneficiarii din alte proiecte similare, pentru a îmbunătăți calitatea rezultatelor care vor fi transferate în sistemul educațional;
Activități care facilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor dobândite prin mobilitatea învățării (dacă este posibil).
Între 1.500 și 27.000 euro termen depunere: 05 mai 2020 Aici Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Runda 3 a apelului „Educație Școlară - 2019”

Antreprenoriat social - Sprijin pentru incubatoare

Propunerile trebuie să fie centrate pe activitățile de promovare a conceptului de „antreprenoriat social și inclusiv” în rândul organizațiilor membre ale rețelei sau în rândul consorțiului format din rețele. Tipuri de activități: activități de informare; vizite de studiu și schimburi de bune practici; activități de formare, webinarii, seminarii, conferințe, etc; dezvoltarea de servicii de sprijin pentru pentru antreprenori și afaceril sociale și inclusive; acțiuni care vizează cooperrarea cu stakeholderii în domeniul antreprenoriatului social și inclusiv;

Între 1.000.000 și 1.300.000 euro. Comisia va finanța un singur proiect.  termen depunere: 30 aprilie 2020 Aici Incubators (business support organisations) for inclusive and social entrepreneurship
Apel de proiecte pentru sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere și auz

Sunt căutate proiecte de impact, sustenabile și care propun soluții inovative de integrare ce au acoperire națională sau un număr mare de beneficiari.

Prioritate vor avea proiectele cu o componentă digitală avansată (în cazul proiectelor colaborative Grant 1) și cu o intervenție cu impact la nivel național.

Se vor acorda punctaje mai mari proiectelor: 

Care oferă soluții inovatoare și eficiente de a aborda cauza și în care tehnologia digitală joacă un rol semnificativ
Care se desfășoară pe o arie geografică extinsă (proiectul să fie implementat în cel puțin 2 localități) sau proiecte cu un număr de beneficiari semnificativ
Al căror impact și rezultate sunt clare și cuantificabile
În care să poată fi implicați voluntari Orange România.

Între 10.000 şi 100.000 euro, în funcție de grant:

Grant 1: 85.000-100.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte
Grant 2: 18.000-20.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte
Grant 3: 10.000-12.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte 

Termen depunere: 16 aprilie 2020 Aici  

Fundația Orange - „Lumea prin Culoare și Sunet”: Apel de proiecte pentru sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere și auz

Apel de proiecte pentru a îmbunătăți guvernanța și anticorupția

Open Society Initiative for Europe (OSIFE) solicită proiecte pentru inițiativele societății civile care utilizează transparența, responsabilitatea și procesele de participare publică pentru îmbunătățirea instituțiilor publice. Aceste inițiative ar trebui:

să fie puse în aplicare în parteneriat cu instituții publice la nivel local/oraș, regional sau instituțional național, de asemenea, colaborând cu părțile interesate din afaceri/sectorul privat
abordeze problemele importante de guvernare sau corupție care afectează viața comunităților
să implementeze abordări practice și orientate spre soluții pentru a îmbunătăți guvernanța instituțiilor publice și impactul acestora asupra cetățenilor.

Pot fi depuse până la 2 proiecte/organizație cu un buget maxim de 60.000 USD Termen depunere: 13 mai 2020 Aici Inițiativa pentru o Societate Deschisă pentru Europa - Apel de proiecte pentru a îmbunătăți guvernanța și anticorupția
Consolidarea politicilor și inițiativelor de patrimoniu cultural

Sunt căutate practici care sunt inovatoare, de inspirație pentru alte orașe și regiuni și care au un impact real „pe teren”.

Vor fi selectate proiectele cu activități în următoarele domenii:

Guvernarea participativă a patrimoniului cultural

Guvernanța participativă vizează abordări participative și centrate pe oameni care implică sectorul public, părțile interesate private și societatea civilă pentru:

co-proiectarea politicilor și programelor de patrimoniu cultural
împărtășirea gestionării și protejării patrimoniului cultural
creșterea valorificării patrimoniului cultural în comunități
folosirea moștenirii culturale ca resursă pentru dezvoltarea comunității și teritoriale

Reutilizarea adaptivă a clădirilor de patrimoniu

Reutilizarea adaptativă a clădirilor de patrimoniu este actul de a da o nouă utilizare unei clădiri învechite, neutilizate sau utilizate greșit.
În abordarea reutilizării adaptive, mai degrabă decât continuarea utilizării existente a clădirii prin modernizări sau restaurarea acesteia la o perioadă specifică de timp, noua utilizare este definită și adaptată clădirii păstrând și respectând valoarea și semnificația acesteia.

Calitatea intervențiilor asupra patrimoniului cultural

Intervențiile asupra patrimoniului cultural pot fi riscante: intervențiile necorespunzătoare pot pune în pericol patrimoniul. Intervențiile de calitate sunt esențiale dacă dorim să ne transmitem moștenirea generațiilor viitoare - acestea sunt rezultatul mai multor factori, inclusiv: estetica, locuința, prietenia cu mediul, accesibilitatea, integrarea în mediul înconjurător și accesibilitatea.

Premii: veți fi prezentat într-un catalog online și vizibil la nivelul UE; orașul / regiunea dvs. va avea șansa de a găzdui o vizită de învățare de la egal la egal; veți face parte dintr-o comunitate de practică Termen depunere: 27 aprilie 2020 Aici

Europa Creativă - Cultural Heritage in Action: Schema de învățare reciprocă destinată autorităților locale

Apel pentru proiecte artistice Dezvoltarea și producerea de opere de artă care vor fi expuse și prezentate în cadrul proiectului AWE ( expoziții ce vor avea loc la Bruxelles, Cluj și Maribor în toamna anului 2020 și primăvara anului 2021) ;
proiectele care vor fi dezvoltate pe parcursul unei rezidențe artistice 1-2 săptămâni vor fi găzduite de unul dintre cei parteneri artistici AWE din Bruxelles, Cluj și Maribor;
trebuie să răspundă, în funcție de concept și format, tema concursului;
să fie adecvat expunerii în spațiile propuse;
să fie într-un format ( dimensiuni, materiale, condiții, instalare etc.) care să îndeplinească scopul proiectului Art & Well-being;
să fie accesibile publicului.

Suportul financiar oferit proiectelor selectate include:

până la 1000 de euro: onorariile artistului, în funcție de tipul de proiect, numărul de artiști implicați și durata proiectului;
până la 2000 de euro: bugetele de producție, în funcție de complexitatea și durata proiectului, costurile de deplasare și cazare doar pentru artiștii selectați în reședință.

8 aprilie 2020 Aici Europa Creativă - Art & Well-being: Apel pentru proiecte artistice
Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (sesiunea 2)

Inițiative de artă contemporană(artă plastică, artă dramatică, muzică etc) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
Producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale;
Abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
Schimb de experiențe, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
Inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și/sau creative a lucrărilor acestora;
Inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
Inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
Activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
Dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea pe piață;
Inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
Implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
Susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

Între 50.000 Euro și 200.000 Euro Termen depunere: 01 iulie 2020 Aici Programul RO-Cultura: Apel de proiecte pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (sesiunea 2)
Schema de granturi mici pentru investiții comunitare

Se vor finanța construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea următoarelor tipuri de infrastructură:

Infrastructură socială;

Infrastructură de apă;

Infrastructură de canalizare;

Infrastructură de locuințe;

Drumuri, poduri și podețe.

Între 5.000 și 40.000 euro  Termen de depunere: 24 iunie 2020 Aici Fondul Român de Dezvoltare Socială - Schema de granturi mici „Acces la finanțare” 2020
Soluții împotriva COVID-19

1. Tehnici avansate de management a epidemiei în comunitate

2. Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2

3. Evaluarea eficacității și siguranței utilizării unor protocoale de tratament inovative

4. Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2      

5. Secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România            

6. Dezvoltarea de noi tehnologii, medicamente și vaccinuri pentru prevenirea SARS-CoV-2 

7. Dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României

Apel 1: buget maxim 500.000 lei

Apel 2: buget maxim 3.000.000 lei

Apel 3: buget maxim 3.000.000 lei

Apel 4: buget maxim 3.500.000 lei

Apel 5: buget maxim 3.000.000 lei

Apel 6: buget maxim 3.500.000 lei

Apel 7: buget maxim 500.000 lei

Termen de depunere: 12 aprilie 2020, ora 15:00 Aici Finanțări UEFISCDI pentru soluții împotriva COVID-19
Contact

Contact

Echipa fonduri-structurale.ro

structuralcg@fonduri-structurale.ro

Știri recente
Azi, 09 aprilie 2020
Ieri, 08 aprilie 2020