Ești membru? Cont nou / Autentificare
Finanțări ONG

Finanțări ONG

Informații valabile la data de 08.04.2020.

*Listă în curs de actualizare.

** Oferim gratuit din timpul și know-how-ul nostru celor interesați să aplice pe una sau mai multe din liniile de finanțare, prin mini-sesiuni online 1:1 de consultanță inițială. Programează-te aici.

***Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte poate suferi modificări urmare a măsurilor luate de Autoritățile de Management ca răspuns la COVID-19

© fonduri-structurale.ro

Ce se finanțează

Detalii

Finanțare acordată

Perioada de depunere

Condiții

Program

Dezvoltarea clusterelor de inovare

Tipuri de activități:
Investiții în facilități CD comune ale clusterului; 
Activități de inovare în cluster;
Activități de exploatare a clusterului;
Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul)

minimum 500.000 și maximum 7.500.000 euro

29 ianuarie 2020 - 26 iunie 2020

Aici

POC 1.1

Dezvoltare curriculum național 
*Finanțare pentru furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi doar în parteneriat cu MEC

Tipuri de activități:
optimizarea curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial;
abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial;
pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect cu valoare maximă eligibilă de 43.932.500 euro.

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020

Aici

POCU 6.3

Cercetare - produse inovatoare

*un proiect de cercetare  pentru parteneri din 3 țări
Pilotarea;
Testul;
Validarea sistemelor în condițiile de lucru din lumea reală;
Validarea modelelor de afaceri;
Cercetarea pre-normativă și stabilirea standardelor.

Contribuția maximă UE pe acțiune este de 3 milioane euro (rata de finanțare: 70% pentru companiile cu profit, 100% pentru companiile non-profit).

Cut-off 2020

19 Februarie
09 Iunie
27 Octombrie 

Aici

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Proiecte de cercetare-inovare pentru companii care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare organizațiile de cercetare și întreprinderile:

RO-ECSEL;
COMPLEMENT;
RO-EIT;
RO-ESFRI-ERIC.
Pot realiza proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii:

FINALIST-IMM;

Tipuri de activități:
Cercetare fundamentală;
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
Informare și publicitate pentru proiect (numai pentru organizații de cercetare);
Management de proiect (numai pentru organizații de cercetare).

Finanțare:

RO-ECSEL: 6.000.000 lei;

COMPLEMENT: 9.000.000 lei;

RO-EIT: 2.000.000 lei;

RO-ESFRI-ERIC: 4.500.000 lei;

FINALIST: 11.000.000 lei.

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

Aici

POC 1.2

Servicii de formare, educație, consiliere pentru șomeri și persoane inactive

Tipuri de activități:
servicii de informare și consiliere profesională;
servicii de mediere a muncii;
organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;
evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”.

Valoarea maximă a unui proiect este de 400.000 euro.

13 ianuarie 2020 - 10 aprilie 2020

Aici & Aici

POCU 3.1&3.4

Sprijinirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate 
*Finanțare pentru furnizori servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Tipuri de activități:
servicii de suport educațional;
Servicii psiho-sociale de sprijin;
activități recreative și de socializare;
activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor;
servicii de educație parentală și de consiliere socială;
dezvoltarea de parteneriate;
campanii de informare și conștientizare.

Valoarea eligibilă a unui proiect mic este de maxim 300.000,00 euro. 
Valoarea eligibilă a unui proiect mare este de maxim 1.000.000,00 euro. 

25 februarie 2020 - 25 mai 2020

Aici

POCU 6.2

Proiecte de cercetare-inovare pentru companii care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Tipuri de activități:
informare și publicitate pentru proiect;
management de proiect;
achiziționarea de teren;
construcție schimbare destinație clădiri destinate unor institute CD;
achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri și/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare;
achiziționarea de active necorporale pentru CD.

CATEDRE-ERA: 20.000.000 lei;

TEAMING: 20.000.000 lei.

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

Aici

POC 1.2

Responsabilitate socială în sănătate, cultură, educație, mediu

Tipuri de proiecte:
domeniul social:  combatere a violenței și urii, proiecte vizând consilierea psiho-socială pentru persoane discriminate pe criterii de rasă, etnie, sex, dizabilitate, boli cu transmitere sau pe alte criterii de discriminare cunoscute;
domeniul educație: educație non-formală, responsabilizare a cetățenilor cu privire la viața în comunitatea în care trăiesc prin diverse activități de felul promovarea drepturilor omului, prevenire a abandonului școlar, pregătire a tinerilor în vederea integrării profesionale, proiecte de îmbunătățire a infrastructurii școlare, bullying etc.;
domeniul sănătate: informare și conștientizare, proiecte de prevenire a diferitelor afecțiuni medicale;
domeniul mediu: amenajare a spațiilor verzi, de împădurire și conservare a resurselor naturale, proiecte de informare, reutilizarea resurselor și colectarea selectivă, combaterea schimbărilor climatice și de economie circulară etc.;
domeniul cultură: susținerea și promovarea diferitelor forme de artă, promovarea patrimoniului local/național, integrarea persoanelor aparținând cel puțin unei categorii de grupuri defavorizate prin cultură.

Pragul nr. 1: maximum 1.000 euro/proiect

Pragul nr. 2: Între 1.000 și 5.000 euro/proiect

Pragul nr. 3: Între 5.000 și 10.000 euro/proiect

Programul se desfășoară prin intermediul unor runde succesive de apeluri de proiecte lansate în fiecare lună, pe data de 1, pe parcursul anului 2020 până în luna decembrie inclusiv.

Primul apel de proiecte va fi deschis solicitanților în data de 1 martie 2020. ora 09:00.

Aici

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția 2020

Produse IT dedicate îmbătrânirii active și programelor de trai asistat

Tipuri de proiecte:
Proiecte de colaborare inovatoare, transnaționale și multidisciplinare. Domeniile AAL includ soluții pentru Active Living, cum ar fi în muncă și formare, dezvoltare abilități, pentru informare și comunicare, soluții în domeniul sănătății și îngrijirii, al vieții și al construcțiilor, al mobilității și al transportului, siguranței și securității.

250.000 euro în cazul în care entitatea din România este coordonator de proiect
200.000 euro în cazul în care entitatea din România este partener în proiect

termen depunere: 22 mai 2020

Aici

Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions/ALL Programme 

Festivaluri de film

Tipuri de activități:
Coordonarea membrilor rețelei și a activităților referitoare la dezvoltarea sa structurată durabilă (de exemplu, evenimente de colaborare; schimb de know-how și de informații; comunicarea între membri)
Acordarea de sprijin financiar unor terți (membri ai rețelei) pentru punerea în aplicare de activități comune în conformitate cu prioritățile și obiectivele cererii (cuantumul maxim al finanțării pentru fiecare membru este de 30.000 euro)

Maximum 180.000 euro     

termen depunere: 23 aprilie 2020, ora 17.00 CET

Aici

Europa Creativă - Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru festivaluri de film 2020

Audiovizual

Tipuri de activități: 
Noi forme de creație la intersecția între diverse sectoare culturale și creative, inclusiv audiovizual, care folosesc noile tehnologii, inclusiv realitatea virtuală.
Dezvoltarea de instrumente sau abordări inovatoare care facilitează accesul, distribuția, promovarea și/ sau capitalizarea culturii și a creativității, inclusiv a patrimoniului cultural.

Minimum 300.000 de euro

termen depunere: 14 Mai 2020, ora 18:00

Aici

Europa Creativă: Apel de proiecte pentru „Îmbinarea culturii și audiovizualului prin conținut digital”

Sprijin pentru traduceri literare

Tipuri de activități:
Traducerea și publicarea operelor de ficțiune cu o valoare literară ridicată, indiferent de genul literar;
Traducerea de fragmente ale operelor de ficțiune traduse anterior pentru cataloagele editurilor, în scopul promovării vânzării drepturilor acestora în Europa și în afara ei;
Evenimentele speciale și de marketing / distribuție organizate pentru promovarea lucrărilor de ficțiune traduse în interiorul și în afara Uniunii Europene, inclusiv instrumentele digitale de promovare și promovarea autorilor la târgurile de carte și festivalurile literare.

Maximum 100.000 euro 

termen depunere: 05 mai 2020, ora 18:00

Aici

Europa Creativă - Apel pentru proiecte de traduceri literare, ediția 2020

Activități de cercetare în domeniul „drept comparat”

Tipuri de activități: 
Dezvoltarea activităților de cercetare, inclusiv în domeniul drept comparat (și diseminarea rezultatelor și o conferință finală, dacă este cazul);

Îmbunătățirea cooperării dintre practicieni și doctori și dezvoltarea rețelelor implicate în protejarea intereselor financiare ale Uniunii; acordarea de sprijin asociațiilor pentru dreptul penal european și pentru protecția intereselor financiare ale UE;

Publicații periodice - creșterea gradului de conștientizare în sistemul judiciar și la nivelul altor ramuri ale profesiei juridice în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv publicarea și diseminarea cunoștințelor științifice.

Minimum 40.000 euro

termen depunere: 07 mai 2020 

Aici

HERCULES III - Legal Training and Studies 

Organizarea de evenimente pe tema „anti-fraudă”

Tipuri de activități: 

Dezvoltarea de traininguri pentru îmbunătățirea abilităților de investigare Dobândirea de noi abilități, cunoștințe și tehnici specializate.

Organizarea de conferințe, ateliere și seminarii între statele membre, țările candidate, alte țări terțe și organizații publice internaționale, în vederea: 
facilitării schimbului de informații, experiență și bune practici
creare de rețele și platforme structurale între statele membre, țările candidate, alte țări terțe și organizații publice internaționale
 
Organizarea schimburilor de personal între administrațiile naționale și regionale pentru îmbunătățirea competențelor personalului în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii. 

Minimum 40.000 euro

termen depunere: 30 aprilie 2020

Aici

HERCULES III - Training and Conferences for the fight against EU fraud

Aplicații care înglobează cel puțin două baze de date publice europene pentru a adresa o problemă

Tipuri de activități:
Sunt premiate activități care arată modul în care inițiativele de cercetare și inovare ale UE pentru o Europă mai ecologică pot influența pozitiv UE și/sau regiunile europene; activități care arată cum Uniunea Europeană ajută la realizarea coeziunii în regiuni și orașe; 
Dezvoltarea de noi modalități de a încuraja cetățenii și întreprinderile de a face față provocărilor societății, îmbunătățirea transparenței; combaterea dezinformării. 

Premiul I - 12.000 euro 
Premiul II - 8.000 euro            
Premiul III - 5.000 euro 

Deadline: 3 mai 2020

Aici

EU DATATHON 2020 - Concurs finanțat de Comisia Europeană

Proiecte dedicate Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:

sectoarele culturale și creative,
conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,
promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural;
dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future.

Între minimum 15.000 euro și maximum 50.000 euro

termen depunere: 30 septembrie 2020,
ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor

Aici

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Identificare de parteneri Norvegia, Islanda și Liechtenstein în vederea construirii unor proiecte culturale

Tipuri de activități:
Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului ;
Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în parteneriat de proiecte referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează patrimoniul cultural.

Pentru o inițiativă bilaterală finanțată în cadrul acestui apel, sumele forfetare se acordă pentru maxim 2 persoane/solicitant.
Suma acordată pentru fiecare persoană este de:

maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în Norvegia;
maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în Islanda;
maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în Liechtenstein;
maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, Islanda, Liechtenstein în România.

termen depunere: 30 aprilie 2020

Aici

Programul RO-Cultura: Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020

Sprijin împotriva traficului de persoane

Tipuri de activități:
Activități care promovează crearea de rețele, parteneriate public-privat, încredere reciprocă, înțelegere și învățare
Identificarea și diseminarea celor mai bune practici și abordări inovatoare la nivelul Uniunii, Programe de instruire, precum și organizarea de seminarii și ateliere;
Sunt sprijinite proiectele inovatoare care dezvoltă noi metode și/sau implementează noi tehnologii cu potențial de transferabilitate către alte state membre;  proiecte care urmăresc testarea și validarea rezultatelor proiectelor de cercetare în domeniul securității;

Între 250.000 și 500.000 euro 

termen depunere: 29 aprilie 2020

Aici

Joint Action against Trafficking in Human Beings addressing the
Culture of Impunity

Societatea civilă

Acțiuni care vizează crearea și / sau îmbunătățirea de noi instrumente sau acțiuni pentru a sprijini implicarea cetățenilor în politica de coeziune.

Maximum 25.000 euro

termen depunere: 31 mai 2020 

Aici

DG REGIO - Apel de proiecte pentru sprijinirea implicării cetățenilor în punerea în aplicare a politicii de coeziune

Procesarea și marketingul
produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole

Tipuri de cheltuieli:
Cheltuieli aferente investițiilor pentru active corporale:
Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;       
Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului etc

1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

17 iunie 2019 - 30 iunie 2020

Aici

PNDR 4.2

Investiții în infrastructură pentru persoanele aflate în risc de sărăcie

Investiții în:
infrastructura de locuire;
infrastructura de sănătate, servicii sociale;
infrastructura de educaţie;
amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;
construirea / dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI: valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30.000 euro Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin dezvoltate): valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro

Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI: 31.12.2021, ora 10.00 Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin dezvoltate): 01.06.2020, ora 17.00

Aici

POR 9.1

 

Modernizarea pieței de muncă

Se finanțează proiecte care prevăd modernizarea pieței forței de muncă, crearea de locuri de muncă, noi forme de muncă, digitalizarea economiei, ecologizarea economiei. Tipuri de activități: conferințe, seminarii, mese rotunde, studii, analize, cursuri de formare, dezvoltarea de metode de formare, crearea de rețele.  

Între 150.000 și 500.000 euro Termen depunere: 06 mai 2020 Aici Information and training measures for workers' organisations 

Apel de proiecte pentru sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere și auz

Sunt căutate proiecte de impact, sustenabile și care propun soluții inovative de integrare ce au acoperire națională sau un număr mare de beneficiari.

Prioritate vor avea proiectele cu o componentă digitală avansată (în cazul proiectelor colaborative Grant 1) și cu o intervenție cu impact la nivel național.

Se vor acorda punctaje mai mari proiectelor: 

Care oferă soluții inovatoare și eficiente de a aborda cauza și în care tehnologia digitală joacă un rol semnificativ
Care se desfășoară pe o arie geografică extinsă (proiectul să fie implementat în cel puțin 2 localități) sau proiecte cu un număr de beneficiari semnificativ
Al căror impact și rezultate sunt clare și cuantificabile
În care să poată fi implicați voluntari Orange România.

Între 10.000 şi 100.000 euro, în funcție de grant:

Grant 1: 85.000-100.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte
Grant 2: 18.000-20.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte
Grant 3: 10.000-12.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte 

Termen depunere: 16 aprilie 2020

Aici

Fundația Orange - „Lumea prin Culoare și Sunet”: Apel de proiecte pentru sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere și auz

Apel de proiecte pentru a îmbunătăți guvernanța și anticorupția

Open Society Initiative for Europe (OSIFE) solicită proiecte pentru inițiativele societății civile care utilizează transparența, responsabilitatea și procesele de participare publică pentru îmbunătățirea instituțiilor publice. Aceste inițiative ar trebui:

să fie puse în aplicare în parteneriat cu instituții publice la nivel local/oraș, regional sau instituțional național, de asemenea, colaborând cu părțile interesate din afaceri/sectorul privat
abordeze problemele importante de guvernare sau corupție care afectează viața comunităților
să implementeze abordări practice și orientate spre soluții pentru a îmbunătăți guvernanța instituțiilor publice și impactul acestora asupra cetățenilor.

Pot fi depuse până la 2 proiecte/organizație cu un buget maxim de 60.000 USD Termen depunere: 13 mai 2020 Aici

Inițiativa pentru o Societate Deschisă pentru Europa - Apel de proiecte pentru a îmbunătăți guvernanța și anticorupția

Promovarea diversității și talentului muzical european

Următoarele tipuri de activități, printre altele, sunt eligibile în cadrul acestui apel de propuneri, cu condiția să fie adresate copiilor de vârstă școlară (între 6 și 14 ani), adică copiii care urmează încă școlile obligatorii, reprezintă o cooperare între educație și muzică sector și concentrați-vă pe obiectivele descrise la secțiunea 2:

Organizarea instrumentelor comune de învățare, cum ar fi ateliere, școli de vară sau tabere;
Utilizarea instrumentelor audiovizuale sau digitale;
Pregătirea și participarea la o activitate muzicală în cadrul unui proiect comunitar, un spectacol, o paradă sau un festival.

Maximum 30.000 euro/proiect Termen depunere: 30 aprilie 2020 Aici

Europa Creativă - Promovarea diversității și talentului muzical european

Proiecte culturale din domeniile teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial Asigurarea continuității procesului de creație în domenii cheie ale fenomenului cultural precum: teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial; promovarea valorilor culturale contemporane din România și stimularea valorificării creației contemporane prin intermediul acţiunilor şi proiectelor culturale care să permită inovarea modalității de operare în domeniul cultural

50.000 lei

Termen depunere: 30 aprilie 2020 Aici

Ministerul Culturii - Programul Acces Online 2020: Apel de proiecte pentru operatorii culturali independenți din domeniile teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial

Apel pentru proiecte artistice

Dezvoltarea și producerea de opere de artă care vor fi expuse și prezentate în cadrul proiectului AWE ( expoziții ce vor avea loc la Bruxelles, Cluj și Maribor în toamna anului 2020 și primăvara anului 2021) ;
proiectele care vor fi dezvoltate pe parcursul unei rezidențe artistice 1-2 săptămâni vor fi găzduite de unul dintre cei parteneri artistici AWE din Bruxelles, Cluj și Maribor;
trebuie să răspundă, în funcție de concept și format, tema concursului;
să fie adecvat expunerii în spațiile propuse;
să fie într-un format ( dimensiuni, materiale, condiții, instalare etc.) care să îndeplinească scopul proiectului Art & Well-being;
să fie accesibile publicului.

Suportul financiar oferit proiectelor selectate include:

până la 1000 de euro: onorariile artistului, în funcție de tipul de proiect, numărul de artiști implicați și durata proiectului;
până la 2000 de euro: bugetele de producție, în funcție de complexitatea și durata proiectului, costurile de deplasare și cazare doar pentru artiștii selectați în reședință.

8 aprilie 2020 Aici

Europa Creativă - Art & Well-being: Apel pentru proiecte artistice

Proiecte de asistență medicală și telemedicină, educație și învățare electronică / învățare la distanță și sprijin pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii în contextul pandemiei

O atenție specială va fi acordată activităților adresate, în calitate de beneficiari primari, entităților și cetățenilor ai statelor membre ICE din afara UE. În acest cadru, activitățile eligibile pentru a primi finanțare ICE sunt următoarele.

Pentru domeniul de intervenție 1 - Asistență medicală și telemedicină (MED):

achiziționarea de echipamente pentru a satisface nevoile medicale urgente;
achiziționarea de software medical și a altor instrumente IT pentru a facilita practicile de telemedicină;
organizarea de seminarii online (webinarii) pentru a facilita transferul de cunoștințe între experții și operatorii din domeniul sănătății (de la statele membre ICE UE la statele membre ICE non-membre);
realizarea și producerea de materiale informaționale (infografie, videoclipuri, campanii de social media) pentru a facilita diseminarea cunoștințelor și a sensibilizării cu privire la măsuri, inclusiv cele de igienă, pentru a combate răspândirea COVID-19;
traducerea documentelor, a materialelor informaționale și a lucrărilor de cercetare în limbile naționale ale statelor membre ale ICE care nu sunt membre ale UE.

Pentru domeniul de intervenție 2 - Educație și învățare electronică / învățare la distanță (EDU):

achiziționarea de echipamente pentru învățare electronică, inclusiv hardware (tablouri digitale școlare, computer, laptopuri, tablete, dispozitive etc.) și software (instrumente online, platforme pentru învățare la distanță etc.);
organizarea de seminarii online (webinarii) pentru a facilita transferul de cunoștințe între experții și operatorii în educație (de la statele membre ICE UE la statele membre ale ICE care nu sunt membre ale UE).

Pentru domeniul de intervenție 3 - Sprijin pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii:

achiziționarea de echipamente pentru facilitarea funcționării inteligente, inclusiv hardware (computere, laptopuri, tablete, dispozitive etc.) și software (instrumente online, platforme pentru lucru inteligent etc.);
organizarea de seminarii online (webinarii) pentru a facilita transferul de cunoștințe între și dintre experții economici și operatorii (de la statele membre ICE UE la statele membre ICE non-membre);
achiziționarea de servicii de consultanță pentru a facilita inovarea, cu un accent special pe digitalizare și dematerializare

Maximum 40.000 euro

9 aprilie 2020 Aici

#COVID19 Inițiativa Central Europeană - Apel adresat IMM-urilor, ONG-urilor pentru proiecte din domeniile sănătății și educației

Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (sesiunea 2) Inițiative de artă contemporană(artă plastică, artă dramatică, muzică etc) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
Producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale;
Abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
Schimb de experiențe, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
Inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și/sau creative a lucrărilor acestora;
Inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
Inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
Activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
Dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea pe piață;
Inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
Implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
Susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.
Între 50.000 Euro și 200.000 Euro Termen depunere: 01 iulie 2020 Aici Programul RO-Cultura: Apel de proiecte pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (sesiunea 2)

Apel de proiecte pentru pregătirea în caz de dezastru

Cursuri de prim-ajutor și cursuri de pregătire pentru dezastre

Sunt căutate proiecte care:

oferă cursuri de prim-ajutor și cursuri de pregătire pentru dezastre
includ și cursuri de formare de formatori (Train of Trainers) pentru extinderea capacității de pregătire
se adresează tuturor categoriilor de locuitori ai orașului (inclusiv angajaților din companii) și includ în proiect numărul estimat al beneficiarilor și metodele prin care ajung la aceștia
au o metodologie clară din care reies: durata cursurilor, subiectele abordate, ponderea dintre cunoștințele teoretice și partea practică, numărul de participanți per curs (minim și maxim), numărul și calificarea trainerilor și cum propun să integreze componenta de pregătire pentru cutremur (comportament informat)
includ și informare pe tema riscului seismic al orașului București și descriu modul în care o vor realiza

Hardware

Proiecte care utilizează tehnologia cu rol în educarea, prevenția sau răspunsul la dezastre, cum ar fi instrumente cu senzori de colectare de date, instrumente de simulare, echipamente care pot fi folosite pentru maparea zonelor afectate de dezastre sau pentru comunicare, etc. 

Software

În cadrul acestui apel pe proiecte, Fundația Comunitară București a selectat 3 aplicații software dezvoltate de către Code4Romania în cadrul incubatorului de idei Civic Labs. Fiecare dintre acestea este rezultatul cercetării derulate de echipa Civic Labs pe subiectul riscului seismic, iar soluțiile au fost construite cu ajutorul unor echipe mixte formate din experți în domeniu, UX designeri si arhitecți software. 

Fiecare soluție se află în faza de prototip, ceea ce înseamnă că ea trebuie implementată din punct de vedere tehnic și administrată pe termen lung. Fundația Comunitară București oferă astfel finanțare oricărui ONG sau grup de inițiativă care dorește și are capacitatea de a implementa aceste aplicații, astfel încât locuitorii orașului să fie mai bine pregătiți pentru cutremur. 

Cele 3 aplicații software:

Stay Together - Pregătire și răspuns în situații de urgență
Earthquake Hub - Pregătire și răspuns în situații de urgență
Street View 101 - Pregătire și răspuns în situații de urgență

Educare șI simulare pentru cutremur în școli

Sunt căutate proiecte care:

își propun să lucreze cu un număr mare de elevi și/ sau studenți și cu mai multe unități de învățământ
oferă cadrelor didactice și personalului auxiliar instrumente pentru comunicarea conduitei și protecției elevilor în caz de cutremur
folosesc materiale interactive și/ sau tehnologia, adaptate în funcție de vârsta copiilor/ studenților cu care lucrează
realizează și simulări practice privind comportamentul în timpul și imediat după cutremur
încurajează comportamente responsabile și informate (care să minimizeze efectele panicii)

Bugetul total al rundei nr. 2 este de 470.000 lei și se urmărește finanțarea a cel puțin unui proiect din fiecare arie de interes

Decizia finală cu privire la numărul proiectelor câștigătoare și sumele acordate fiecărui proiect va fi luată de către juriu, pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților.

Termen depunere: 15 mai 2020 Aici

Fundația Comunitară București - Bucureștiul Pregătit: Apel de proiecte pentru pregătirea în caz de dezastru

Sprijinirea activităților românilor de pretutindeni

Reintegrare: Facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români din diaspora pe piața din România. Facilitarea inserției în mediul școlar a copiilor români reveniți în țară din diapsora.

Educaţie: Sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate.

Cultură: Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării.

Mass-media: Păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare.

Societatea civilă: Sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români.

Spiritualitate şi tradiţie: Păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.

Reintegrare – plafonul maxim acordat este de 150.000 lei pe proiect;
Educație - plafonul maxim acordat este de 150.000 lei pe proiect;
Cultură- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect;
Mass-media- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect;
Societatea civilă- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect;
Spiritualitate și tradiție- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect.
Termen limită: 15 aprilie 2020 Aici Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - Apel de proiecte pentru sprijinirea activităților românilor de pretutindeni
Contact

Contact

Echipa fonduri-structurale.ro

structuralcg@fonduri-structurale.ro

Știri recente
Azi, 09 aprilie 2020
Ieri, 08 aprilie 2020