Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți 2024

Solicitanți eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, așa cum sunt definite în Capitolul al III-lea din Legea Tinerilor nr. 350/2006, care desfășoară proiecte/ activități pentru tineri/ studenți, conform extrasului din Registrul special al Asociațiilor și Fundațiilor/ Certificat de grefă, completate de statutul înregistrat la instanță, respectiv Regulamentul intern de organizare și funcționare, în cazul Fundației Naționale pentru Tineret și a fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului București.

maxim 150.000 lei/per proiect

15 februarie 2024

Finanțator

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Linii de finanțare

În cadrul Concursului național de proiecte de tineret și studenți vor fi deschise două linii de finanțare pentru:

 • proiecte de tineret;
 • proiecte studențești.

Priorități și măsuri

PRIORITATEA 1: Consultarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor

 • Măsură: Promovarea participării active a tinerilor prin organizarea de consultări, evenimente și schimburi de idei, încurajând participarea activă a tinerilor în diferite etape ale procesului decizional și contribuind la dezvoltarea unei culturi a implicării și responsabilității.

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea responsabilitații sociale și individuale a tinerilor și facilitarea accesului egal al tinerilor la drepturi

Măsuri:

 • Educație pentru sănătate (prevenirea și combaterea consumului de alcool, tutun, droguri și de alte substanțe nocive; promovarea unor obiceiuri pentru un stil de viață sănătos și responsabil; prevenirea răspândirii bolilor cu transmitere sexuală, informare asupra beneficiilor practicării educației fizice și a sportului de masă; sănătate mintală);
 • Participarea tinerilor la activități de voluntariat privind dezvoltarea responsabilității sociale și individuale;
 • Dezvoltarea unor instrumente, cu accent pe cele digitale, care să faciliteze participarea și implicarea tinerilor în viața comunității.

PRIORITATEA 3: Crearea și susținerea de oportunități pentru tinerii din zonele rurale

Măsuri:

 • Dezvoltarea unor instrumente, cu accent pe cele digitale, care să faciliteze participarea și implicarea tinerilor din mediul rural în viața comunității;
 • Facilitarea cetățeniei active și a participării tinerilor din mediul rural la procesele decizionale locale;
 • Crearea unei rețele de lucrători de tineret la nivelul comunităților rurale și dezvoltarea de oportunități de învățare și formare profesională.

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competențelor tinerilor corelate cu dimensiunea de mediu a dezvoltării durabile

Măsuri:

 • Educarea și sensibilizarea tinerilor privind dimensiunea de mediu a dezvoltării durabile;
 • Încurajarea participării tinerilor la activități de voluntariat de mediu;
 • Implicarea tinerilor în activități privind dezvoltarea durabilă și ecologică, colectarea selectivă a deșeurilor, ameliorarea efectelor nocive ale dezvoltării asupra mediului.

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea competențelor necesare pentru o mai bună incluziune socială şi inserție profesională, în special a competențelor digitale

Măsuri:

 • Informarea și consilierea tinerilor în vederea tranziției de la școală la viața profesională;
 • Dezvoltarea competențelor digitale, inclusiv securitatea tinerilor în mediul digital.

PRIORITATEA 6: Dezvoltarea competențelor culturale prin organizarea de evenimente în domeniile creative și culturale dedicate tinerilor

Măsuri:

 • Dezvoltarea abilităților culturale ale tinerilor prin evenimente din domeniul industriilor creative;
 • Promovarea și încurajarea multiculturalității În cadrul concursului un solicitant poate depune maximum un proiect în cadrul aceleiași linii de finanțare, dar nu pentru același tip de activitate.

Buget

Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret și studenți este de 3.000.000 lei, repartizat pentru linia de finanțare destinată proiectelor de tineret în valoare de 1.500.000 lei și pentru linia de finanțare destinată proiectelor studențești 1.500.000 lei.

Domenii de activitate eligibile

Domeniile de activitate în care pot fi încadrate activitățile destinate beneficiarilor proiectelor sunt următoarele: educație nonformală, cultural - artistic, incluziune socială, social – civic, ocupare și antreprenoriat, voluntariat, sport, formare și inserție profesională, dezvoltare durabilă, digitalizare, timp liber, prevenție în domenii precum alfabetizare mediatică, combaterea dezinformării, sănătate, inclusiv sănătate mintală, securitate cibernetică, mediu.

Activități eligibile

Tipurile de activități prin care se pot implementa domeniile de activitate sunt următoarele: curs, seminar, consiliere, ateliere de lucru, focus grup, tabără tematică, concurs, dezbatere, simpozion, campanie informare/ promovare/ conștientizare, schimb de experiență, vizită de studiu, job shadowing, rezidență culturală, voluntariat, inclusiv voluntariat rezidențial, expoziţie/ târg, eveniment sportiv, festival, spectacol, concert, mentorat, coaching.

 Activitățile se pot desfășura prin intermediul prezenței fizice și/sau online.

Eligibilitatea proiectului

Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele:

 • se înscrie în liniile de finanțare, prioritățile și măsurile stabilite pentru concurs;
 • se încadrează în domeniile de activitate eligibile, iar activitatea principală se încadrează în tipurile de activități eligibile;
 •  se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți;
 •  au ca beneficiari minimum 80% tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, în cazul proiectelor pentru tineret, 80% studenți, în cazul proiectelor studențești sau, în cazul proiectelor care se adresează persoanelor care lucrează cu tinerii, minimum 50% pot fi: Lucrător de tineret (COR 341205), Agent în centre de informare (COR 4229), Animator socio-educativ (COR 516907), Animator centre de vacanță (COR 516908), Facilitator de dezvoltare comunitară (COR 341204), Tehnician egalitate de șanse (COR 341207), Agent orientare profesională a șomerilor/ Agent informare privind cariera (COR 333302), Consilier pentru tineret (COR 235920), Formator (COR 242401), Specialist în activitatea de coaching (COR 242412), Organizator/ conceptor/ consultant formare (COR 242403), Manager de formare (COR 242406), Administrator de formare (COR 242407) și Manager proiect (COR 242101);
 • nu vizează generare de profit sau dezvoltarea infrastructurii solicitantului și nu se adresează în exclusivitate membrilor solicitanților de finanțare sau ai partenerului/ partenerilor, cu excepția structurilor naționale de și pentru tineret;
 • asigură cofinanțarea proiectului, în sensul că finanțarea nerambursabilă trebuie însoțită de o contribuție financiară din partea Solicitantului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării solicitată de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • cheltuielile pentru activitatea de informare și promovare a proiectului se încadrează în limita a 20% din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Activitățile de tipul campaniilor de informare și conștientizare a beneficiarilor sunt considerate activități specifice în cadrul proiectului și fac excepție de la această prevedere;
 • cheltuielile pentru serviciile de cazare și masă se încadrează în limita a 60% din bugetul total al proiectului;
 • cheltuielile pentru remunerația echipei de implementare a proiectului se încadrează în limita a 30% din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activității de tineret, conform Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în domeniul activității de tineret, cu modificările ulterioare, pentru cheltuielile finanțate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • în cazul cursurilor de formare profesională, acestea sunt finalizate cu certificate de absolvire sau de calificare, în condițiile legii.

Depunerea dosarului de concurs

Documentele se depun în perioada 25 ianuarie – 15 februarie 2024, între orele 08:00 -16:00, de luni până joi și între 8:00-14:00 vinerea, la adresa București, Sectorul 1, Piața Montreal nr. 10 - intrarea D, etajul 3, în plic sigilat cu mențiunea „Pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți" sau prin e-mail la adresele: concurs.tineret@mfamilie.gov.ro, pentru linia de finanțare tineret, respectiv concurs.studenti@mfamilie.gov.ro pentru linia de finanțare studenți. În cazul depunerii prin poștă/curierat, plicul va avea data de trimitere cel târziu termenul limită prevăzut în anunțul de participare, iar solicitanții care optează pentru această modalitate de depunere vor transmite către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin e-mail, dovada corespondenței.

Criterii de evaluare

 • Capacitatea de implementare - Maximum 5 pct;
 • Beneficiarii și facilitatorii proiectului - Maximum 8 pct;
 • Nevoile și problemele beneficiarilor (criteriu eliminatoriu: minimum 6 pct) - Maximum 12 pct;
 • Scopul, obiectivele si indicatorii (criteriu eliminatoriu: minimum 8 pct) - Maximum 16 pct;
 • Activitățile proiectului - Maximum 12 pct;
 • Rezultatele proiectului - Maximum 10 pct;
 • Caracteristici individualizate ale proiectului -  Maximum 15 pct;
 • Măsuri de monitorizare și evaluare a proiectului - Maximum 2 pct;
 • Bugetul proiectului (criteriu eliminatoriu: minimum 10 pct) - Maximum 20 pct.

Pentru mai multe detalii click aici. (data publicării: 19.12.2023)

Vizualizări: 628
Contact
 • concurs.studenti@mfamilie.gov.ro
 • concurs.tineret@mfamilie.gov.ro