Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Ajutor de minimis - Creşterea competitivităţii produselor industriale - sesiunea a II-a

 

Beneficiari eligibili Alocarea financiară Perioada de depunere 

întreprinderi, societăţi cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare şi al recuperării materialelor, conform secţiunii C poziţiile 1310-3320, sau/şi recuperarea materialelor, conform secţiunii E poziţiile 3831-3832 din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), precum şi entităţilor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură.

între 5.000 de euro și 200.000 de euro 13 februarie 2023 – 24 martie 2023

Obiectivul schemei de ajutor de minimis

Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constă în sprijinirea dezvoltării durabile a întreprinderilor cu activitatea principală industrie prelucrătoare, în sectoarele care se regăsesc în codurile CAEN 1310-3320 și/sau 3831-3832.

Activități finanțabile

Prezenta schemă de minimis finanțează următoarele activități:

 1.  implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit - EMAS;
 2. implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;
 3. dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;
 4. certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;
 5. asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
 6. efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;
 7. organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;
 8. înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.

Bugetul schemei de ajutor de minimis

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 30.000.000 lei. Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro și suma maximă este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro.

Numărul  estimat al beneficiarilor prezentei scheme este: 75

Sectoare de activitate eligibile

Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăţilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare şi al recuperării materialelor, conform secţiunii C poziţiile 1310-3320, sau/şi recuperarea materialelor, conform secţiunii E poziţiile 3831-3832 din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), precum şi entităţilor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură.

Intensitatea și cumulul ajutorului de minimis

Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme de finanțare este de:

 1. 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la  pct. 1 lit. a)-f);
 2. 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la pct. 1 lit. g); 
 3. 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la pct. 1 lit. h), indiferent de beneficiar. 

Suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro și de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.

Eligibilitatea solicitantului

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1.   să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative care îşi desfăşoară activitatea în România;
 2. să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor;
 3. să nu se afle în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
 4. să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepţie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii şi/sau ordine conform prevederilor legale şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;
 5. reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;
 6. să nu se afle în dificultate conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;
 7. întreprinderea unică să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro și de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost;
 8. să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente;
 9. să deţină resursele financiare necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea proiectului;
 10. să realizeze produse prelucrate pentru care există piaţă asigurată;
 11. să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităţi finanțabile prevăzute la lit. a) -c);
 12. să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, pentru activităţile finanțabile prevăzute la lit. e);
 13. să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor şi a modelelor industriale de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pieţele externe pentru proiectele aferente activităţii finanțabile prezente la lit. h).

Eligibilitatea proiectelor

Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: 

 1.  să se încadreze în categoriile de activităţi finanțabile;
 2. să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;
 3. să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finanţare; 
 4. să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului; 
 5. dimensiunea finanţării solicitate, pentru activităţile menţionate secțiunea „Activități finanțabile”, trebuie să se încadreze în următoarele limite, din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv:
 • 50% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat, şi 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la lit. a) - f);
 • 30% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 70% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la lit. g);
 •  45% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 55% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la lit. h).

Cheltuieli eligibile

Programul finanţează cheltuielile eligibile, aferente activităților menţionate la secțiunea „Activități finanțabile”, numai pentru activităţile şi echipamentele legate direct de obiectivul proiectului, astfel: 

1. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii (conformarea cu SR EN ISO 9001:2015 şi IATF 16949:2016) se finanțează: 

 1. instruirea personalului în domeniul calităţii, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului pentru calitate, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
 2. consultanţă pentru elaborarea manualului calităţii şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri; 
 3. achiziționare tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control şi monitorizare a proceselor şi produselor; 
 4. cheltuieli aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat. 

2. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001:2015) se finanțează:   

 1. analiza situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului de mediu, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de mediu, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat; 
 2. consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri; 
 3. achiziționare tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control, monitorizare şi analiză a emisiilor, precum şi echipamente pentru rezolvarea problemelor de mediu, în baza Programului de conformare stabilit de Agenţia teritorială de mediu, ca parte integrantă a autorizaţiei de mediu; 
 4. cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.  

3. Pentru proiectele privind schema de management şi audit EMAS conforme cu legislaţia europeană şi naţională în domeniu, respectiv Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 şi Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.086/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit – EMAS, se finanțează:   

 1.  costurile pentru îndeplinirea cerinţelor în vederea obţinerii înregistrării EMAS şi de verificare şi validare a informaţiilor de către verificatorii de mediu în procesul de evaluare a performanţelor de mediu ale organizaţiei; 
 2. costurile pentru obţinerea înregistrării EMAS acordate de către Comitetul Consultativ EMAS.

4. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei–SMSI-(conformarea cu SR ISO 45001:2018 şi SR  ISO IEC 27002:2022) se finanțează: 

 1.  efectuarea analizei situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului specific, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de sistem, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
 2. consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;
 3. achiziționare tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire;
 4. cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu un organism de certificare acreditat;
 5. efectuarea unor dotări specifice privind încadrarea întreprinderii în cerinţele standardelor respective.

  5. Pentru proiectele privind dotarea laboratorului şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente se finanțează cheltuieli privind: 

 1.  achiziţionarea şi instalarea de instrumente, echipamente şi aparatură pentru determinări specifice produselor şi activităţilor realizate, inclusiv echipamente IT şi programe informatice specifice, achiziţionarea de mobilier specific laboratoarelor, precum și cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate;
 2. cheltuieli pentru obţinerea de acorduri, avize, autorizaţii;
 3. conformarea cu cerinţele standardului SR EN ISO /IEC 17025:2018 în cazul în care se doreşte acreditarea laboratorului, consultanţă pentru elaborarea documentaţiei, cheltuieli aferente acreditării în baza contractului încheiat cu organismul de acreditare (dacă este cazul). 

6. Pentru proiectele privind certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse se finanțează: 

 1. costuri legate de încercări de laborator efectuate în vederea certificării; 
 2. costul produselor supuse verificării în scopul certificării, atunci când în timpul testării produsele sunt distruse; 
 3. achiziționarea tehnicii de calcul necesară producţiei, reglării şi verificării produselor şi echipamentelor supuse verificărilor de certificare; 
 4. testarea produselor în vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse - analize, teste şi alte încercări necesare (pentru produsele a căror procedură de acordare a etichetei ecologice este stabilită prin legislaţia europeană şi naţională), inclusiv costul produselor supuse verificării, dacă acestea sunt distruse în timpul testării;
 5. consultanţă pentru elaborarea documentelor, tarife pentru obţinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice; 
 6. cheltuieli  legate de activitatea de evaluare şi certificare a produselor aflate în fabricaţie, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

7. Pentru proiectele privind asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanțează: 

 1. asimilarea de tehnologii şi produse noi, achiziţionarea de echipamente, componente/subansamble şi/sau materiale, precum şi costurile cu manopera pentru realizarea de echipamente şi/sau instalaţii;
 2. cheltuieli de construcţii - montaj pentru echipamente şi/sau instalaţii necesare asimilării de tehnologii şi produse noi; 
 3. asistenţa tehnică pentru asimilarea de tehnologii şi produse noi, costuri privind testările şi punerea în funcţiune.

8. Pentru proiectele privind efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată, se finanțează: 

 1. activităţi de documentare şi pregătirea datelor; 
 2. consultanţă cu firme specializate în întocmirea analizelor, dacă este cazul. 

9. Pentru proiectele privind organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale se finanțează

 1. pregătirea spaţiului de expunere existent, organizarea şi amenajarea standurilor de prezentare;
 2. prezentarea produselor: mobilier specific, videoproiector, ecran.

10. Pentru proiectele privind înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti se finanțează cheltuieli legate de activităţile de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti pe diverse pieţe. 

Etapele de evaluare a cererii de finanțare

a. Etapa de verificare a conformităţii documentelor care cuprinde:

 • înregistrarea cererii de finanțare;
 • verificarea dosarului din punct de vedere al conformităţii documentelor necesare încheierii contractului de finanțare.

b. Etapa verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate pentru solicitanţi și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, conform  HG nr. 1510/2008 și a prezentului ghid, care cuprinde:

 • analiza de către Ministerul Economiei a cererii de finanțare, a documentelor anexate acesteia și a condițiilor de eligibilitate;
 • solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de finanțare, dacă este cazul;
 • evaluarea tehnico-financiară a proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de către Comisia prevăzută la art. 13 din schemă, denumită în continuare Comisia;
 • selecția de către Comisie a proiectelor eligibile.

În urma etapei de verificare,  Ministerul Economiei transmite solicitanților, după caz:

 • notificarea privind acceptarea cererii de finanțare, în cazul proiectelor eligibile selectate de către Comisie;
 • notificarea privind respingerea cererii de finanțare, în cazul proiectelor respinse de Comisie, a celor care nu au îndeplinit condițiile și/sau criteriile de eligibilitate sau în cazul în care solicitantul nu a transmis în termen completările solicitate.

Depunerea proiectelor

Cererile de finanțare, însoțite de documentele justificative se transmit la Registratura Ministerului Economiei, Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, menționându-se pe plic „Direcția Politici Industriale și Competitivitate - Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale”, în intervalul orar: 

 • L-J: 8.30 – 17.00;
 • V: 8.30 – 14.30.
Vizualizări: 174
Știri recente
Azi, 28 noiembrie 2023
Ieri, 27 noiembrie 2023