Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Granturi EEA & Norway - Program "Development of Business Skills in Romania"

Beneficiari eligibili

Finanțare acordată

Perioada de depunere

IMM-urile din Romania

ONG-urile din Romania

Parteneri eligibili: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială și organizații non- guvernamentale

înființate ca persoane juridice în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în Romania.

minim 10,000 Euro

maxim 200,000 Euro

până pe 

17.11.2022, ora 13.00

ora Românei

 

Informații despre apel

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Dezvoltarea Afacerilor, Inovare și IMM-uri , Programul „Dezvoltarea IMM-urilor în România”, Schemă de granturi mici  

RO-INNOVATION: Small Grants Scheme for the Development of Business Skills

Programul “Dezvoltarea IMM-urilor în România” va contribui la obiectivele generale ale Granturilor Norvegiene și SEE 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European, cât și la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Statele Donatoare și Statele Beneficiare ale Granturilor SEE si Norvegiene.

Obiectivul Programului este creșterea valorii adăugate și dezvoltarea durabilă în sectorul românesc de afaceri. Programul caută să stimuleze și să implementeze o cooperare de afaceri pe termen lung între Norvegia, Iceland si Liechtenstein (denumite în continuare State Donatoare”) și România, pe baza dezvoltării și inovării în afaceri.

Rezultatele finale preconizate ale proiectelor finanțate de acest Apel:

- Competitivitate sporită a întreprinderilor românești din zonele de interes ale Inovării Verzi în Industrie, TIC și Creștere Albastră.

- opțional, cooperare în afaceri sporită între entitățile Statelor Donatoare și entitățile Statului Beneficiar.

Condiții de eligibilitate

Solicitanți și parteneri eligibili

Solicitanți eligibili:

 • IMM_urile înființate ca persoane juridice în România, care funcționează conform legislației române în vigoare privitoare la companiile comerciale, și anume: Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările ei ulterioare);
 • Organizațiile non-profit înființate ca persoane legale în România, organizate și conduse conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 și/sau Legea 21/1924 privitoare la asociații și fundații (cu modificările și completările sale ulterioare).

Parteneri eligibili: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială și organizații non- guvernamentale, înființate ca persoane juridice în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în Romania.

 

Criterii de eligibilitate pentru solicitanți și parteneri

a) Solicitantul și Partenerul(ii) și reprezentanții lor legali care semnează Propunerea de Proiect nu au fapte

înscrise în cazierele lor juridice si fiscale.

b) în cazul în care Solicitantul are unul sau mai mulți Parteneri, la Propunerea de Proiect se atașează un proiect de Acord de Parteneriat în care sunt definite rolurile și responsabilitățile diferiților parteneri. Un model de Acord de Parteneriat este publicat împreună cu acest Apel.

Solicitanții nu sunt eligibili pentru finanțare dacă:

a) sunt întreprinderi în dificultate (definiția “întreprinderii în dificultate” este inclusă în Articolul 2, paragraful 18 al Regulamentului Comisiei (UE) Nr. 651/2014 pentru declararea anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea Articolelor 107 și 108 din Tratatul pentru funcționarea UE);

b) sunt în faliment, sub administrare judiciară sau în curs de lichidare, au activitățile suspendate, fac obiectul unor proceduri cu privire la aceste chestiuni, sau se află în orice situație analoagă rezultată dintr-o procedură similară prevăzută în legislația națională.

c) au făcut obiectul unei sentințe care are forța de res judicata pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație infracțională sau orice altă activitate cu relevanță pentru solicitare, fără dovezi de măsuri substanțiale de corecție luate în ultimii ani.

Grupul țintă

Grupul țintă al acestui Program sunt întreprinderile românești din sectorul privat, în principal IMM-uri. Pentru proiectele a căror unic scop este Îmbunătățirea Capacității de Dezvoltare a Afacerilor, partenerialele nu sunt obligatorii, dar Proiectele în Parteneriat cu un Stat Donator sunt puternic încurajate.

Pentru proiectele care contribuie la rezultatului Întărirea relațiilor bilaterale, Parteneriatele cu un Stat Donator sunt obligatorii.

Alocarea bugetară

Buget program

Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor pentru această schemă de granturi mici este de 1.000.000 euro.

Grant minim și maxim pentru fiecare proiect

 • Suma minimă de asistență prin grant care poate fi solicitată va fi de 10 000 euro;
 • Suma maximă de asistență prin grant care poate fi solicitată va fi de 200 000 euro;

Intensitatea grantului și cofinanțare

Contribuția financiară din acest Program va fi determinată de la caz la caz, luând în considerare toți factorii relevanți.

Intensitatea grantului proiectului va depinde de tipul de ajutor de stat acordat, profitabilitatea proiectului, capacitatea financiară a Solicitantului și alte elemente incluse în prevederile Regulamentului, care sunt relevante pentru proiectul respectiv.

Solicitantul (denumit Promotorul de Proiect) va asigura sau obține restul de cofinanțare sub formă de banii (din resurse proprii sau din împrumut bancar). Partenerul de Proiect, dacă este cazul, poate să asigure cofinanțarea, de asemenea.

Pentru acest Apel, se aplică următoarele categorii de ajutor acordat:

1. Ajutor de minimis

Ajutor de minimis, în sensul Regulamentului Comisiei Europene (EU) Nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privitor la aplicarea Articolelor 107 și 108 ale Tratatului de funcționare a Uniunii Europene asupra ajutoarelor de minimis (OJ L 352, 24.12.2013) - (max. 200.000 euro pe perioada a trei exerciții financiare).

Rata maximă de grant solicitată nu trebuie să depășească 90%.

2. Ajutor pentru IMM-uri, Articolul 18

Ajutorul pentru consultanță în favoarea IMM-urilor, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Regulamentului Comisiei Europene 651/20143 declararea anumitor categorii de ajutor ca fiind compatibile cu piața internă, în conformitate cu Articolele107 și 108 ale Tratatului de funcționare a Uniunii Europene, modificat de Regulamentele Comisiei 2017/1084, 2020/972 și 2021/1237.

Rata maximă de grant solicitată nu trebuie să depășească 50%.

3. Ajutor pentru formare, Articolul 31

În conformitate cu dispozițiile în vigoare ale Regulamentului Comisiei 651/20144 declararea anumitor categorii ca fiind compatibile cu piața internă, în conformitate cu Articolele107 și 108 ale Tratatului de funcționare a Uniunii Europene, modificat de Regulamentele Comisiei 2017/1084, 2020/972 și 2021/1237.

Rata maximă de grant solicitată nu trebuie să depășească 70%.

Pentru organizațiile non-profit, ce propun proiecte care nu intră sub incidența prevederilor pentru ajutorul de stat (Regulamentul 651/2014), rata grantului va fi de maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără a depăși suma maximă care poate fi acordată unui proiect.

Arii de asistență și activități eligibile

Arii de asistență

Un Solicitant va depune doar o singură Propunere de Proiect în cadrul acestui Apel. Aceeași entitate poate fi partener în unul sau mai multe proiecte diferite.

Toate proiectele trebuie să contribuie direct la următorul indicator de rezultat final: competitivitatea sporită a întreprinderilor românești în ceea ce privește domeniile de interes Green Industry Innovation (Inovare Verde în Industrie), ICT (TIC) și Blue Growth (Creștere Albastră).

Mai mult, toate proiectele trebuie să contribuie la susținerea întreprinderile pentru a-și îmbunătăți capacitatea de dezvoltare a afacerilor. Mai concret, proiectele propuse trebuie să aibă ca țintă cel puțin unul din următoarele grupuri:

 • Organizații de afaceri/clustere care susțin IMM-urile, pentru a le îmbunătăți cunoștințele din domenii precum modele de afaceri, inovare, economie circulară, internaționalizare, Responsabilitate Socială Corporativa (CSR)
 • Întreprinderi mari care primesc suport pentru competențe în afaceri (instruire, consiliere, mentorat, etc.).
 • IMM - uri 2 care primesc suport pentru competențe în afaceri (instruire, consiliere, mentorat, etc.).
 • Start-up-uri care primesc suport pentru competențe în afaceri (instruire, consiliere, mentorat, etc.).

Activitățile eligibile sunt:

 • instruiri, consiliere, mentorat în subiecte precum modele de afaceri sustenabile, inovație verde, economie circulară și Responsabilitate Socială Corporatistă (CSR);
 • excursii de studiu, ateliere, seminarii, conferințe, evenimente de împărtășire a experienței / bunei practici, care au ca scop sporirea antreprenorialutui sustenabil, legat de TIC sau creștere albastră;
 • excursii de studiu, ateliere, seminarii, conferințe, evenimente de împărtășire a experienței/bunei practici, a căror scop este creșterea colaborării, a rețelei și învățării în cadrul clusterelor, contribuind la sustenabilitatea mediului, sau cea privitoare la TIC sau creștere albastră;
 • evenimente de intermediere în afaceri concentrate pe parteneriate de dezvoltare durabilă, TIC sau dezvoltarea afacerilor privitoare la creșterea albastră și consolidarea capacității;
 • Studii de fezabilitate, colectare de date, analize care contribuie direct la explorarea dezvoltării durabile, TIC sau dezvoltarea afacerilor în domeniul creșterii albastre și – oportunități;
 • Pe lângă cele de mai sus, activități bilaterale între întreprinderile românești și întreprinderi din Statele Donatoare, dacă aceste activități sunt direct legate de capacitatea de afaceri în România.

În afară de una sau mai multe dintre activitățile menționate mai sus, fiecare proiect trebuie să includă, de asemenea, activitatea de comunicare ca parte a unei implementări de succes. În mod obișnuit, activitatea trebuie să aibă ca scop de a promova lansarea și încheierea proiectului, rezultatele obținute, sursa de finanțare pentru proiect.

Normele în vigoare privitoare la achiziții publice și ajutor de stat, procedurale și de fond vor fi respectate.

Solicitantul trebuie să furnizeze argumentarea modului în care activitățile proiectului avute în vedere și cheltuielile corespunzătoare îndeplinesc criteriile pentru fiecare dintre categoriile de ajutor de stat corespunzătoare.

Cheltuieli eligibile/neeligibile

Cheltuieli directe eligibile

a) cheltuieli cu personalul alocat Proiectului, cuprinzând salariile efective plus contribuțiile sociale și alte cheltuieli statutare incluse în remunerație, cu condiția ca acestea să corespundă politicii uzuale de remunerare a Promotorului de Proiect și a Partenerului de Proiect.

b) cheltuieli de deplasare și diurne pentru personalul și voluntarii care participă la Proiect, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu practicile uzuale ale Promotorului de Proiect și ale Partenerului de Proiect cu privire la cheltuielile de deplasare.

c) cheltuieli cu consumabile și furnituri, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite Proiectului.

d) comisioane, cheltuieli de călătorie (inclusiv indemnizații de ședere) și cazare legate de participarea la conferințe, seminarii, cursuri de instruire, ateliere de lucru, vizite de studiu și alte evenimente prevăzute în cadrul Proiectului;

e) cheltuieli legate de efectuarea de studii și analize.

f) costul conferințelor, seminariilor și atelierelor de lucru (închirierea locațiilor, servicii de catering, interpretare și traducerea materialelor de lucru, etc.).

g) cheltuieli legate de activitățile promoționale și de informare.

h) costuri legate de alte contracte acordate de către un promotor de proiect în scopul executării Proiectului, cu condiția ca această acordare să respecte regulile aplicabile cu privire la achizițiile publice.

i) costuri rezultate direct din cerințele impuse de Contractul de Proiect pentru fiecare proiect (de exemplu diseminarea informațiilor, evaluarea specifică a Proiectului, audituri, traduceri, reproducere) pentru fiecare proiect.

 

Cheltuieli eligibile indirecte  (cheltuieli de regie)

Cheltuielile indirecte sunt toate cheltuielile eligibile care nu pot fi identificate de către Promotorul de Proiect și/sau de Partenerul de Proiect ca fiind atribuite direct Proiectului, dar care pot fi identificate și justificate de sistemul contabil al acestuia ca fiind efectuate în relație directă cu costurile directe eligibile atribuite Proiectului.

Cheltuielile indirecte ale Proiectului vor reprezenta o rată fixă de până la 25% din totalul cheltuielilor directe eligibile, exclusiv cheltuielile directe eligibile pentru subcontractare și costul resurselor puse la dispoziție de către terți care nu sunt folosite în locația Promotorului de Proiect sau Partenerului de Proiect, supuse calculării unei rate care are la bază o metodă de calcul corectă, echitabilă și verificabilă, sau o metodă aplicată conform unor scheme de grant finanțate în întregime de către Statul Beneficiar pentru tipuri similare de proiecte și promotor de proiect.

 

Cheltuieli neeligibile

Următoarele cheltuieli nu vor fi considerate eligibile:

a) dobânda aferenta datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei și penalități de întârziere.

b) cheltuieli cu tranzacții financiare și alte cheltuieli pur financiare, cu excepția cheltuielilor legate de conturi și servicii financiare prevăzute în Contractul de Proiect.

c) provizioane pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare.

d) pierderi din cursul de schimb.

e) TVA recuperabilă.

f) costuri care sunt acoperite din alte surse.

g) amenzi, penalizări și cheltuieli de judecata, în afară de cazurile în care litigiul este o componentă integrală și necesară pentru realizarea rezultatelor indirecte ale Proiectului.

h) cheltuieli cu achiziționarea echipamentului nou sau second-hand.

i) orice alte cheltuieli efectuate înainte de data acordării grantului, sau, dacă diferă, de data stabilită în Contractul de Proiect;

j) cheltuieli de funcționare.

Cheltuielile vor fi eligibile daca vor fi realizate nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Cheltuielile se consideră a fi fost efectuate atunci când costul a fost facturat, plătit, iar subiectul în cauză livrat (în cazul bunurilor) sau prestat (în cazul serviciilor și lucrărilor).

Cheltuielile de regie se consideră a fi fost efectuate în momentul înregistrării lor în contabilitatea Promotorului de Proiect și/sau Partenerul de Proiect.

Angajamentele și plățile vor fi efectuate în euro (€). Cererile de plată (inclusiv plata în avans) transmise de Promotorul de Proiect la Innovation Norway vor fi în euro (€).

Evaluarea proiectelor și procedura de selecție

1. Criterii administrative

- Propunerea de Proiect (inclusiv anexele și documentele justificative) au fost depuse în limba engleză până la termenul limită stabilit în acest Apel.

- Propunerea de Proiect (inclusiv anexele) au fost depuse electronic pe portalul pentru propunerile de proiect.

2. Criterii de eligibilitate

- Suma solicitată pentru grant se încadrează în limitele stabilite în acest Apel de Propuneri.

- Perioada de implementare propusă este în limitele permise stabilite în acest Apel de Propuneri.

3. Criterii de evaluare

Criteriile financiare și tehnice de evaluare prezentate mai jos vor fi punctate pe o scară de la 0 (zero) la 6 (șase) puncte, unde 0 este cel mai mic scor (un criteriu nu a fost îndeplinit deloc) iar 6 este cel mai mare scor.

C1 - Capacitatea Solicitantului – 30%

C2 - Relevanța Propunerii de Proiect – 40%

C3 - Transparență – 15%

C4 - Sustenabilitate – 15%

Depunerea proiectelor

Limba programului este limba engleză, adică toate propunerile de proiect și documentele justificative vor fi depuse la Innovation Norway în limba engleză.  

Certificatele oficiale și situațiile financiare anuale aprobate pot fi depuse în limba română. Pentru lista de anexe obligatorii, consultați Anexa I a acestui Apel.

Propunerile electronice și formularele pentru anexele obligatorii sunt disponibile pe pagina de internet a Innovation Norway https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/ .

Propunerile de Proiecte se vor depune prin portalul de Propuneri de Proiecte, care poate fi accesat pe pagina de internet menționată anterior (link  https://bit.ly/3FEbRzh )

Apelul este deschis, iar termen limită pentru depunerea propunerilor de proiect  este joi, 17 Noiembrie 2022, până la ora 13,00 – ora Românei.

Vizualizări: 312