Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

RO-CULTURA: Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3)

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • instituție publică de cultură
 • organizație neguvernamentală
 • societate (comercială) sau societate cooperativă
între 50.000 euro și 200.000 euro 31 august 2021

Finanțator

 Granturile SEE 2014-2021

Operator de program

RO-CULTURA

Buget

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.600.000 euro, compusă din:

 • 2.210.000 Euro (85%) – contribuția Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 • 390.000 Euro (15%) – contribuția națională.

Obiectiv

Prin acest apel de proiecte se urmărește sprijinirea sectoarelor culturale și creative prin: consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea publicului și întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între statele donatoare și România.

Acest apel de proiecte vizează creșterea gradului de acces al indivizilor la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural. Cooperarea culturală este încurajată cu scopul de a ajunge la o mai bună înțelegere reciprocă între oameni și incluziune socială și, de asemenea, pentru a implica indivizii în cultură și evenimente artistice.

Activități eligibile

 • inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale;
 • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea  publicului;
 • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

Criterii de eligibilitate

Solicitanții eligibili se încadrează în una dintre următoarele categorii:

 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • organizație neguvernamentală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,
  • este ONG în sensul definiției de la capitolul 5 din prezentul Ghid,
  • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte),
  • activitatea sa este, printre altele, în sectoarele culturale și creative (astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), conform documentelor statutare,
  • poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
 • societate (comercială) SAU societate cooperativă care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în cazul societății) SAU în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în cazul societății cooperative),
  • se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE),
  • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte),
  • activitatea sa este, conform documentelor statutare/ constitutive, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013,
  • la depunerea cererii de finanțare, are domeniul de activitate vizat de proiect înscris în obiectul de activitate – clase CAEN, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a societății;
  • în etapa de implementare a proiectului, domeniul de activitate – clase CAEN – trebuie să fie autorizat la sediul/sediile principal/-e sau secundar/-e identificat/-e ca loc/-uri de implementare al/ale proiectului sau la terți, atunci când activitățile din cadrul proiectului sunt implementate în alte locuri decât sediul social sau sediile secundare, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Criterii de evaluare

Toate proiectele depuse (validate) în EMSC vor fi supuse unui proces de evaluare.

Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor se va derula în 3 etape:

 1. Verificarea conformităţii administrative și a eligibilităţii
 2. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului
 3. Procedura de selecție a proiectelor de către Comitetului de Selecție.

Pentru mai multe detalii click aici.

Vizualizări: 645
Contact

RO-CULTURA

Știri recente
Azi, 28 februarie 2024
Ieri, 27 februarie 2024