Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Administrația Fondului pentru Mediu: Programul „Casa Eficientă Energetic” - Școli și grădinițe

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere
UAT-urile care sunt proprietari ai terenului şi clădirii/ansamblului de clădiri pe care se realizează investiţia şi pe care le administrează prin organe deliberative
 • 1.500.000 lei pentru UAT cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori;
 • 3.000.000 lei pentru UAT cu o populaţie de peste 5.001 locuitori
3 mai - 2 iulie 2021

Finanțator

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. 

Operator de program

Administrația Fondului pentru Mediu

Scop

Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie finală

Obiectiv

Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora.

Buget

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 384.000.000 lei, din care 192.000.000 lei pentru localități cu până la 5.000 de locuitori inclusiv și 192.000.000 lei pentru localități cu peste 5.001 de locuitori inclusiv

Activități eligibile

I. Măsurile de creştere a eficienţei energetice (cu asigurarea condiţiilor de confort interior) includ lucrări de intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază (TIP I)

A. Lucrările de construcţii şi instalaţii pot cuprinde:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
  • asigurarea unui nivel ridicat de etanşeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât şi prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilităţii la aer a elementelor de anvelopă opace şi asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul anvelopei clădirii;
  • izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă;
  • izolarea termică a faţadei - parte opacă;
  • izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereţilor subsolului;
  • izolarea termică a pereţilor exteriori la interior, conform soluţiei tehnice, în cazuri argumentate tehnic şi arhitectural.
 •  Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
  • înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire statice şi ventiloconvectoare;
  • montarea/repararea/înlocuirea reţelei exterioare de distribuţie a agentului termic pentru încălzire/apă caldă de consum, care asigură legătura între clădirea/clădirile eligibilă care face/fac obiectul proiectului şi centrală termică;
  • zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de încălzire/răcire.
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri:
  • reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat;
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED, eventual echipate cu variatoare de culoare şi/sau senzori de mişcare/prezenţă acolo unde acestea se impun pentru condiţii sporite de confort şi/sau economie de energie;
  • instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior:
  • asigurarea calităţii aerului interior prin ventilaţie mecanică sau ventilaţie hibridă (inclusiv a spaţiilor comune);
  • prevederea de soluţii de ventilaţie mecanică cu recuperare de energie termică în proporţie de minimum 75%, centralizată sau cu unităţi individuale cu comandă locală sau centralizată, obligatoriu pentru spaţiile în care gradul de ocupare a acestora este mai mare de 0,1 persoane/mp (echivalent cu 10 mp/ persoană).
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu
  • Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră: sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalaţii cu panouri solare termice şi/sau hibride, instalaţii cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează prin cogenerare de înaltă eficienţă, pompe de căldură, centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură etc
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri şi alte activităţi care conduc la realizarea scopului proiectului:
  • montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;
  • montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică;
  • realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice;
  • implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.

B. Dotări şi echipamente conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

II. Măsurile conexe (TIP II) care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanţare şi care nu conduc la creşterea eficienţei energetice, dar includ lucrări de intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază

Construcţiile, instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice şi funcţionale, cu şi fără montaj, dotările, precum şi activele necorporale, aferente măsurilor conexe pot cuprinde:

 • repararea/înlocuirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 • demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/ remontarea acestora, dacă este cazul, după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 • repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii.

Toate măsurile de tip I trebuie să fie fundamentate în DALI şi proiectul tehnic de execuţie, ţinând cont de raportul de expertiză tehnică şi/sau în auditul energetic.

Listele nu sunt exhaustive, a se consulta ghidul solicitantului. 

Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Este considerată eligibilă UAT care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • acţionează în nume propriu; 
 • nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
 • nu a fost condamnată pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
 • asigură contribuţia proprie necesară implementării proiectului/obiectivului;
 • este proprietar al terenului şi al clădirii/ansamblului de clădiri pe care se realizează investiţia şi le administrează prin organe deliberative;
 • deţine un document strategic relevant, care poate fi:
  • Plan de acţiune privind energia durabilă;
  • Strategie de reducere a emisiilor de CO_2;
  • Strategie locală/judeţeană în domeniul energiei;
  • Plan naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015);
  • alt document strategic care prevede măsuri în domeniul eficienţei energetice, conform legislaţiei în vigoare (de exemplu, strategia de dezvoltare locală, strategia de dezvoltare judeţeană, programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice dezvoltate în conformitate cu Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 locuitori, aprobat prin Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/DEE/12.02.2015 (publicată pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei).

Documentul strategic este însoţit de hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a respectivului/elor document/e strategic/e relevant/e

Criterii de evaluare

Finanţarea obiectivelor se realizează în baza punctajului obţinut, descrescător, calculat după cum urmează:

 1. se acordă până la 60 de puncte pentru reducerea procentuală a consumului de energie cuprinsă între pragul minim de 10%, prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. e), şi pragul de 40%; se acordă câte două puncte pentru fiecare procent de reducerea procentuală de energie care depăşeşte pragul minim de 10%, de exemplu, pentru o reducere de 10% se vor obţine 0 puncte; pentru o reducere de 20% vom avea un punctaj de 10% x 2 puncte = 20 puncte;
 2. se acordă până la 20 de puncte pentru contribuţia proprie; se acordă punctaj proporţional cu fiecare procent de contribuţie proprie care depăşeşte contribuţia minimă de 10%, de exemplu, pentru o contribuţie de 10% se vor obţine 0 puncte; pentru o contribuţie proprie de 15% se vor obţine 5% x 1 punct = 5 puncte; pentru o contribuţie de 30% sau mai mare se vor obţine 20% x 1 punct = 20 de puncte;
 3. se acordă până la 20 de puncte pentru reducerea procentuală a cantităţii emisiilor de CO_2 cuprinsă între pragul minim de 10% şi pragul de 90%; se acordă câte un punct pentru o reducere procentuală de 4%. De exemplu, pentru o reducere de 10% se vor obţine 0 puncte; pentru o reducere de 20% vom avea un punctaj de (10% : 4%) x 1 punct = 2,5 puncte x 1 = 2,5 puncte.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 178
Contact

Administrația Fondului pentru Mediu

Direcția Generala Proiecte:

 • Telefon: 0372.560.550
 • Fax: 021.317.02.89
 • E-mail: dgp@afm.ro

Direcția Implementare Proiecte: