Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

FDSC și Kaufland: Programul „În stare de bine” - Apelul 1/2021

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere
 • ONG-urile din România
 • Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică

Parteneriatul oficial în cadrul proiectului poate fi realizat doar între două sau mai multe organizații neguvernamentale

 

Între 50.000 - 240.000 lei  14 aprilie 2021, ora 09:00 - 16 aprilie 2021, ora 16:00

Finanțator

Kaufland România 

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) 

Buget

Bugetul total al Programului pentru anul 2021 este de 4.870.000 lei.

Obiectiv

Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu grupurile vulnerabile și comunităților din care acestea fac parte.

Domenii de acțiune

 1. Cultură: proiecte care stimulează și facilitează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalități sociale  prin produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate sau care valorifică patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;
 2. Sport: proiecte care cresc participarea și facilitează expunerea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;
 3. Viață sănătoasă: proiecte care vizează reducerea inegalităților sociale ale grupurilor vulnerabile şi comunităţilor din care acestea fac parte, printr-o abordare integrată, împreună cu acestea, a mai multor aspecte ale vieții personale și sociale ale acestora, precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii de sănătate, educație pentru sănătate, condiții mai bune pentru o viață sănătoasă etc.), starea de sănătate mintală (acces la servicii, educație și conștientizare pentru sănătate mintală), sănătatea relațiilor (sprijin pentru creșterea încrederii pentru a avea relații eficiente cu cei din jur, sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții vătămătoare de locuit etc.), crearea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, igienă, combaterea consumului de substanțe, etc) și prevenția apariției situațiilor ce duc la inegalitate socială.

Activități eligibile

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfăşoare în România.

Se încurajează implicarea activă a beneficiarilor proiectului în activitățile acestuia și a comunității extinse.

De asemenea, se încurajează implicarea, pe cât posibil, a comunității din care fac parte beneficiarii în activitățile proiectelor sau cel puțin creșterea conștientizării acesteia asupra problemei adresate de proiect/asupra problemei cu care se confruntă beneficiarii.

De aceea se recomandă ca propunerile de proiect să includă ce puțin o acțiune de conștientizare comunitară asupra problematicii tratate în cadrul proiectului. 

O atenţie sporită va fi acordată proiectelor care implică în mod activ, participativ beneficiarii cărora li se adresează şi comunităţile din care aceştia fac parte în majoritatea activităţilor propuse.

Pentru anul 2021 organizațiile solicitante sunt încurajate să stimuleze participarea comunității locale în implementarea proiectelor, prin urmare recomandăm ca acestea să includă în proiect minim o activitate de informare și conștientizare (awareness) la nivel comunitar privind problematica tratată de proiect.

De asemenea, prioritare sunt proiectele care implică un număr cât mai mare de beneficiari în activitățile acestora.

Criterii de eligibilitate

Solicitanți și parteneri eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit, cu naționalitate română, care au dobândit personalitate juridică anterior datei depunerii proiectului, sunt organizate și conduse conform prevederilor legislației care guvernează organizațiile neguvernamentale fără scop lucrativ din România (OG 26/2000 și/sau Legea 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare), și anume sunt asociații, fundații sau federații.

În afară de entitățile menționate, vor fi eligibile Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică.

În plus față de criteriile menționate mai sus, Solicitanții și Partenerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • respectă valorile democratice și drepturile omului și
 • sunt independente de guvern și de alte autorități naționale, regionale sau locale și
 • sunt independente de persoane juridice cu scop lucrativ și
 • sunt independente de partide politice și
 • sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari și
 • au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul abordat în proiect.

În baza unei analize în concret a situației fiecărei organizații solicitante/partenere se va aprecia îndeplinirea condiției de independență.

Criterii de evaluare

Verificarea conformității administrative și eligibilității

Prin verificarea conformității administrative și a eligibilității se verifică respectarea regulilor impuse în cadrul acestui Ghid al Solicitantului pentru organizație și proiect, completarea tuturor secțiunilor obligatorii ale cererii de finanțare iși transmiterea, împreună cu propunerea de proiect a anexelor solicitate, completate.

Evaluarea tehnico-financiară

Fiecare cerere de finanțare care îndeplinește criteriile de conformitate administrativă și eligibilitate va intra în etapa de evaluare a calității acesteia (incluzând și bugetul propus) și a capacității solicitantului. Vor fi luate în considerare următoarele aspecte:

 • Relevanța față de program (criteriu eliminatoriu) – Măsura în care nevoia/problema identificată (documentarea, provocări, grupul țintă afectat/implicat, adaptarea la realitățile actuale, etc) și abordarea ei sunt în concordanță cu obiectivul și domeniile de acțiune ale Programului și ale Apelului;
 • Beneficiari – Beneficiarii direcți și indirecți sunt clar prezentați, sunt strategic și clar definiți, sunt implicați activ în etapele proiectului, iar nevoile lor sunt abordate corespunzător;
 • Activitățile proiectului – Activitățile sunt realiste, participative și prezentate într-o înșiruire logică, propun o metodologie clară de lucru, țin cont de initiative asemănătoare sau de alți actori interesați ce ar putea contribui la beneficiul proiectului, contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și generează rezultate și efecte care contribuie la rezolvarea sau ameliorarea problemei/nevoii identificate;
 • Riscuri – Riscurile legate de implementarea proiectului sunt bine identificate și analizate și sunt propuse soluții fezabile de abordare a acestora.
 • Efecte – Efectele la nivelul beneficiarilor și/sau comunității sunt descrise realist și corelate cu activitățile realizate în cadrul proiectului, este clar potențialul efectelor de a genera continuitate;
 • Continuitate - Elementele de continuitate ale proiectului sunt clar identificate (know-how, resurse, replicabilitate, etc), iar ideea de continuitate este avută în vedere în modul în care au fost construite activitățile;
 • Buget – Costurile propuse sunt realiste, în concordanță cu activitățile propuse, și demonstrează un management financiar sănătos;
 • Organizația solicitantă și partenerii – Solicitantul și Partenerii (dacă este cazul) au experiență în management de proiect, gestionare de bugete, realizarea de proiecte în domeniul pentru care solicită finanțare.

Evaluatorii vor selecta propunerile de proiect luând în considerare oportunitatea intervenției propuse sau relevanța proiectului comparativ cu alte proiecte susținute în acest Apel. După analiza aspectelor menționate mai sus, echipa de evaluare își rezervă dreptul de a selecta toate, unele sau niciunele din proiectele primite. La finalul acestei etape o listă scurtă a proiectelor propuse spre finanțare este înaintată comitetului de selecție.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 480
Contact

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Persoană de contact: Laura Cireaşă

E-mail: laura.cireasa@fdsc.ro