Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul RO–Mediu: Apelul II pentru „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Orice autoritate locală sau regională (la nivel municipal/județean) Între 1.300.000 și 2.500.000 euro  30 iunie 2021

Finanțator

Mecanismului Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Programul RO-Mediu 

Buget

5.000.000 Euro

Obiectiv

Prin apelul pentru „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, Programul RO-Mediu își propune creșterea capacității de a gestiona/reduce/elimina riscurile generate de substanțele periculoase și deșeurile municipale.

Rezultatele așteptate din apelul de proiecte se referă la închiderea a minim 2 depozite temporare de deșeuri municipale.

Activități eligibile

Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele vor viza exclusiv elaborarea și implementarea unor măsuri în vederea închiderii depozitelor temporare de deșeuri municipale, precum și activități care pot contribui în mod indirect la remedierea calității mediului din zona depozitelor de deșeuri.

Activități eligibile sunt:

 • Servicii de consultanță;
 • Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshop-uri virtuale, cu scopul consultării factorilor de decizie pentru definirea problematicilor și a soluțiilor privind închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipale, vizate de proiect;
 • Elaborarea unor studii de impact asupra mediului privind riscurile create de depozitele temporare de deșeuri municipale;
 • Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
 • Elaborarea unor studii de fezabilitate privind implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
 • Implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
 • Elaborarea unor ghiduri de bune practici în vederea replicării rezultatului proiectului sau a măsurilor de închidere precum și implementarea acestora.

Condiții de eligibilitate solicitant

Eligibilitatea Promotorului de Proiect (Solicitantului)

Constituie solicitant eligibil în cadrul apelui de propuneri, orice autoritate locală sau regională (la nivel municipal/județean) care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 • are calitatea de persoană juridică înregistrată în România;
 • se încadrează în următoarea categorie:
  • instituție publică în a cărei atribuții intră, printre altele, și protecția mediului și/sau protecția naturii (autorități locale sau regionale – municipale/județene);
 • este direct responsabil pentru inițierea, pregătirea, implementarea și sustenabilitatea proiectului, împreună cu partenerii de proiect (dacă este cazul);
 • dispune de resurse financiare suficiente și stabile, precum și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului și asigurarea sustenabilității acestuia;
 • dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanțării/ contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul.
 • dispune de resursele necesare pentru finanţarea tuturor costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente proiectului, precum și pentru acoperirea eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea proiectului, dacă este cazul;
 • nu a beneficiat și nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului depus în cadrul apelui de proiecte (identitatea obiectivelor, rezultatelor, activităților, etc.) sau a unor activități aferente proiectului;
 • își asumă obligația de a informa imediat Operatorul de Program în situația în care proiectul/ activități din proiect este/sunt aprobat(e) la finanțare din alte fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia în cadrul apelui de proiecte.
 • nu se află în una dintre următoarele situații:
  • Solicitantul este în faliment, în insolvență sau în lichidare, activitățile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui acord preventiv, un mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, și-a suspendat activitatea comercială, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte și se află în orice altă situație similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau reglementările europene și naționale;
  • Solicitantul nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor la bugetele locale și la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare și nu beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiție nu se aplică atunci când valoarea obligațiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligațiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligațiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligațiilor datorate la bugetul local în ultimul trimestru;
  • Solicitantul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive (res judicata) pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau finanțarea terorismului, infracțiuni aferente terorismului sau infracțiuni legate de activități teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaționali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor nerambursabile (europene și/sau provenind de la donatori publici internaționali) și a fondurilor publice naționale aferente acestora;
  • Solicitantul sau reprezentantul legal au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) pentru o infracțiune legată de conduita lor profesională; 
  • Solicitantul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești sau decizii administrative rămase definitive (res judicata) cu privire la o abatere profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte Solicitantul sau deoarece se fac vinovați de orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă;
  • Solicitantul sau reprezentantul legal au încercat, direct sau prin interpuși, să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii Operatorului de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de propuneri sau altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului RO-MEDIU;
  • Solicitantul sau reprezentantul legal au furnizat informații false Operatorului de Program, nu furnizează sau nu sunt în măsură să prezinte informațiile/ documentele justificative solicitate în vederea selecției proiectului pentru finanțare;
  • Solicitantul sau reprezentantul legal se află în orice situație de conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură cu prezentul apel de propuneri (un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca urmare a unor interese economice, afinități politice sau naționale, legături familiale sau emoționale sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun);
  • Solicitantul sau reprezentantul legal au informat cu întârziere Operatorul de Program despre orice situație care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naștere unui conflict de interese. 

Condiții de eligibilitate partener/i

Eligibilitatea Partenerilor de Proiect

Proiectul poate fi implementat și în parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau Statele Donatoare. Partenerii trebuie să aibă capacitatea să desfășoare activități relevante în cadrul proiectului. Solicitantul trebuie să prezinte, în cererea de finanțare, valoarea adăugată adusă de implicarea fiecăreia dintre părți în implementarea proiectului.

Parteneriatul creat nu poate constitui o atribuire mascată a unui contract de achiziție publică, respectiv nu trebuie să limiteze competiţia pe piaţa bunurilor sau serviciilor prin intrarea în parteneriat cu un potenţial furnizor de servicii şi nu trebuie să afecteze utilizarea eficientă a fondurilor publice din perspectiva costurilor implicate.

Natura și situația partenerului

Partenerii de proiecte eligibili sunt entitățile publice sau private, comerciale sau necomerciale, inclusiv organizațiile neguvernamentale care au calitatea de persoane juridice, fie în statele Donatoare, fie în România, care sunt implicate în mod activ în implementarea proiectului și contribuie în mod efectiv la acesta.

Partenerul de proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 1. Are calitatea de persoană juridică înregistrată în statul de proveniență conform legislaţiei aplicabile;
 2. Se încadrează în una dintre următoarele categorii:
 • Parteneri de proiect din România:
  • Organizaţie neguvernamentală, care:
   • este ONG în sensul definiției de la secțiunea 4 a prezentului Ghid și este constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare și 
   • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de propuneri) și activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • societate comercială, care:
   • este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile (republicată), cu modificările şi completările ulterioare șise încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE) și
   • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte) și activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • instituție publică în ale cărei atribuții intră, printre altele, și protecţia mediului şi/sau protecţia naturii (Agenții de protecție a mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Consilii Județene, Primării municipalități);
  • organizație publică de cercetare în domeniul protecţiei mediului şi/sau protecţia naturii;
  • instituție de învățământ superior în al cărei curriculum se regăsește și domeniile protecției mediului și/sau protecția naturii.
 • Parteneri de proiect din Statele Donatoare:
  • Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, astfel cum sunt definite la secțiunea 4 din Ghid, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre Statele Donatoare.
 1. Este activ implicat în, și contribuie la implementarea proiectului;
 2. Dispune de resurse financiare suficiente și stabile, precum și de competențele profesionale și calificările necesare pentru îndeplinirea responsabilităților sale în cadrul proiectului (inclusiv în perioada de sustenabilitate, dacă este cazul);
 3. Dispune de resursele necesare pentru asigurarea contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;
 4. Dispune de resursele necesare pentru finanţarea costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente activităților derulate, precum și pentru acoperirea eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea acestora, dacă este cazul;
 5. Nu a beneficiat și nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului depus în cadrul apelului de propuneri (identitate de obiective, rezultate, activități etc.) sau a unor activități aferente proiectului;
 6. Își asumă obligația de a informa imediat Operatorul de Program în situația în care proiectul/ activități din proiect este/sunt aprobat(e) la finanțare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia în cadrul prezentului apel de propuneri.
 7.  Nu se află în una dintre următoarele situații:
  • partenerul este în faliment, în insolvență sau în lichidare, activitățile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, și-a suspendat activitatea comercială, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte și se află în orice altă situație similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau reglementările europene și naționale în vigoare; 
  • partenerul nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor la bugetele locale și la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare și nu beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiție nu se aplică partenerilor din România atunci când valoarea obligațiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligațiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligațiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligațiilor datorate la bugetul local în ultimul trimestru;
  • partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive (res judicata) pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau finanțarea terorismului, infracțiuni aferente terorismului sau infracțiuni legate de activități teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaționali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor nerambursabile (europene și/sau provenind de la donatori publici internaționali) și a fondurilor publice naționale aferente acestora;
  • partenerul sau reprezentantul legal au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) pentru o infracțiune legată de conduita lor profesională;
  • partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești sau decizii administrative rămase definitive (res judicata) cu privire la o abatere profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovați de orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă;
  • partenerul sau reprezentantul legal au încercat, direct sau prin interpuși, să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii Operatorului de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de propuneri sau altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului RO- MEDIU;
  • partenerul sau reprezentantul legal au furnizat informații false Operatorului de Program, nu furnizează sau nu sunt în măsură să prezinte informațiile/documentele justificative solicitate în vederea selecției proiectului pentru finanțare;
  • partenerul sau reprezentantul legal se află în orice situație de conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură cu prezentul apel de propuneri (un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca urmare a unor interese economice, afinități politice sau naționale, legături familiale sau emoționale sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun);
  • partenerul sau reprezentantul legal au informat cu întârziere Operatorul de Program despre orice situație care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naștere unui conflict de interese. 

Criterii de evaluare

 • Relevanță (contribuția proiectului la rezultatele Programului, valoare adăugată);
 • Maturitate (calitatea ofertei tehnice, mecanismul de implementare a proiectului şi calitatea ofertei financiare);
 • Sustenabilitate.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 124
Contact

Solicitanții pot transmite întrebări în legătură cu apelul de propuneri utilizând următoarele date de contact: