Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund - Apelul 8: Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, Runda 2

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG
 • Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este puternic încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Granturi medii

 • Între 50.001 și 75.000 Euro

Granturi mari

 • Între 75.001 și 150.000 Euro

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

 

20 aprilie 2021; ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

1.350.000 Euro

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților rurale interetnice și să îmbunătățească situația romilor în România.

Parteneri de proiect

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizate prin implementarea proiectului.

Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autorități publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului 14 Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2.2 și care nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3.2 a) -e) și nici nu se numără printre solicitanții neeligibili menționați în secțiunea 4.3.1 c) - h) Criterii de excludere pentru solicitanți;
 • organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora (organizații internaționale interguvernamentale sau organizații internaționale neguvernamentale); 
 • entităţi publice

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

Proiecte eligibile

Apelul #8 susţine ONG-urile să abordeze cauzele excluziunii şi injustiţiei sociale exclusiv în comunități rurale interetnice, urmărind să reducă disparitățile dintre populaţia de romi și ne-romi și să crească incluziunea grupurilor vulnerabile.

Comunitățile țintă ale proiectelor trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • să fie localizate în zone rurale (sate, comune), și
 • să fie formate din cel puțin două grupuri etnice, și
 • unul dintre grupurile etnice vizate este cel de etnie romă. Intervenţiile vor trebui să inducă schimbări sistemice, cum ar fi politici/ legi noi/ îmbunătăţite, implementarea politicilor/ legilor existente (de exemplu prin abordarea subfinanţării sau a practicilor care se opun implemnetării), schimbări pozitive în atitudinea/ practicile publicului larg etc.

Prin acest Apel vor fi susţinute ONGurile să:

 • desfăşoare acţiuni de advocacy la nivel local/ naţional pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile, inclusiv pentru populația de etnie romă
 • activeze şi să crească capacitatea membrilor comunităţii, inclusiv a populaţiei de etnie Romă şi a celor dezavantajaţi din cadrul comunităţilor interetnice, de a participa activ la dezvoltarea comunităţii, de a combate excluziunea socială, de a se implica în procesele locale de luare a deciziilor
 • aibă o puternică abordare participativă: mobilizarea şi implicarea tuturor grupurilor etnice din comunitate în toate stadiile de proiect (identificarea problemei, acţiuni de diseminare a informaţiei, consultarea în problemele comunităţii, prioritizarea lor, identificarea de soluţii, luarea deciziilor în ce priveşte acţiunile ce trebuie întreprinse şi implementarea lor prin utilizarea resurselor umane şi materiale ale comunităţii)
 • realizeze o bună utlizare a resurselor locale existente în comunitatea vizată (umane, financiare, materiale, etc.) pentru creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
 • dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile din comunitățile interetnice și să contribuie în acest fel la includerea lor socială și la reducerea inegalităților
 • crească accesul grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor, la educație, servicii medicale, locuire, angajare în muncă, servicii sociale etc., precum și să ridice calitatea acestor servicii 

Activități eligibile

Tipuri de activități eligibile:

 • Dezvoltarea de modele noi sau îmbunătățite (metodologie, tip de servicii, instrumente de evaluare, cercetare etc.) pentru a aborda nevoile grupurilor vulnerabile, inclusiv ale romilor
 • Transfer de abilități și cunoștințe către grupurile locale de acțiune și alți membri ai comunității locale
 • Schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locală din comunități interetnice diferite
 • Organizarea de acțiuni comunitare regulate, implementate cu o largă mobilizare a membrilor comunității, a resurselor material și financiare ( vor fi organizate cel puțin 5 acțiuni comunitare pentru fiecare comunitate)
 • Creşterea capacităţii economice a grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. Aceasta ar putea include:
  • formare antreprepnorială,
  • sprijin pentru elaborarea unor planuri de afaceri,
  • sprijin pentru activități generatoare de venituri în cadrul comunității.
 • Acțiuni de advocacy la nivel local/național pentru justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor, în mod special în ceea ce privește oportunitățile egale și antidiscriminarea
 • Dezvoltarea de parteneriate/rețele cu grupuri de acțiune locale, alte ONG-uri, autorități locale, alți stakeholderi pentru a lucra împreună și a aborda factorii de decizie în vederea rezolvării problemelor locale
 • Creșterea accesului grupurilor vulnerabile la şi furnizarea de activități de educare și formare. Aceasta ar putea include:
  • activități de tip școală după școală;
  • mentorat pentru elevii dezavantajați;
  • formare/educare a adulților;
  • centre comunitare;
  • consiliere vocațională/ cursuri de pregătire profesională, pe baza nevoilor identificate și orientate spre rezultate concrete.
 • Dezvoltarea de planuri de acțiune locală în consultare cu stakeholderii locali, planuri care să corespundă nevoilor grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. Este de așteptat ca planurile de acțiune să fie adoptate de către Consiliile Locale, urmate de implementare și monitorizare.
 • Dezvoltarea de programe comunitare intergrate care vor contribui la alternative economice și de angajare în muncă prin utilizarea sustenabilă a resurselor locale, naturale și culturale.
 • Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună membrii romi și ne-romi ai comunității (sport, evenimente culturale și educaționale, sărbători locale etc.)
 • Promovarea unor initiative de ajutorare reciprocă sau mutuală, care să ofere exersarea asumării de responabilități, realizării unor activități prin cooperare și învățarea de noi abilități necesare în conducerea de organizaţii comunitare care să mențină și să promoveze angajabilitatea și participarea în viața economică a comunității.
 • Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și afirma drepturile: implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă (drepturi reproductive, combaterea violențeui domestice, trafic de fiinţe umane, discriminare pe criterii de gen, asigurarea accesului la servicii publice etc.).
 • Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenţă juridică etc.)
 • Creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. Aceasta include (dar nu este limitată la):
  • facilitarea accesului la/promovarea drepturilor fundamentale (excluzând furnizarea unor servicii precum cele de sănătate sau cele de educație formală) 9  stimularea participării la procesul de luare a deciziilor (a da o voce);
  • învățarea limbii Romani ca modalitate de a crește apartenența la cultura și identitatea romă;
  • învățarea limbii române pentru a facilita accesul la educație, servicii publice și locuri de muncă;
  • participarea în activități culturale care au ca scop prezentarea sau aprecierea culturii rome;
  • învățarea unor tehnici de advocacy;
  • creșterea angajabilității sau mijloacelor de trai (excluzând educația formală). 

Lista nu este exhaustivă.

Activităţi de dezvoltare organizaţională

Până la 20% din totalul costurilor eligibile ale bugetului proiectului pot fi alocate pentru activități care să contribuie la dezvoltarea organizațională a Solicitantului și/sau, dacă este cazul, a partenerului/ilor ONG din România.

Activitățile de dezvoltare organizațională pot să nu aibă legatură directă cu activitățile proiectului.

Aceste activități ar trebui planificateîn funcție de nevoile Solicitantului şi, dacă este cazul, al partenerului/lor din România și trebuie corelate cu un obiectiv de dezvoltare organizațională.

Tipuri de activități de dezvoltare organizațională:

 • Dezvoltarea de proceduri transparente şi responsabile de guvernanţă organizaţională, cum ar fi procese participative pentru planificare strategică, elaborarea documentelor de reglementare internă; înființarea/ dezvoltarea unui organism independent de conducere; sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/ metodologii/ instrumente pentru consultarea beneficiarilor și a stakeholderilor;
 • Dezvoltarea unor proceduri eficiente de management, cum ar fi reguli financiare; sistem de management al informaţiei și documentelor care este utilizat sistematic; politici și practici pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • Comunicarea în mod regulat către publicul larg a informațiilor despre activitățile și rezultatele organizației, prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezență media, și păstrarea unei pagini web funcțională şi actualizată;
 • Dezvoltarea şi diversificarea surselor de finanţare prin campanii, strategii, acţiuni de strângere de fonduri;
 • Dezvoltarea de competențe în rândul angajaților/ voluntarilor în domenii cheie care contribuie la dezvoltarea organizației, la atingerea obiectivelor strategice ale acesteia şi care sunt complementare celor susţinute sau legate de activităţile directe ale proiectului;  Formare și coaching prin transfer de experiență din partea altor organizații/ experți;
 • Campanii de conştientizare privind rolul organizaţiilor neguvernamentale.

Lista nu este exhaustivă

Criterii de eligbilitate

Solicitanții eligibili sunt exclusiv următorii:

 • Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG cu naționalitate română care au dobândit personalitate juridică, sunt organizate şi conduse conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare); sau
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret înființată în baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare); sau  
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România înființată în baza Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a structurilor sale cu personalitate juridică

În plus faţă de criteriile menționate mai sus, Solicitanții trebuie să îndeplinească şi următoarele cerințe:

 • respectă principiile valorilor democratice, statului de drept şi drepturile omului pentru toţi, şi
 • nu promovează discursul intolerant, discriminatoriu şi/sau instigator la ură, şi
 • acționează în spaţiul public şi pentru binele public cu privire la preocupări și probleme legate de bunăstarea oamenilor, a grupurilor sau societății în ansamblu, şi
 • au capacitatea, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul abordat prin proiect, şi
 • sunt independenţi de autorităţi publice locale, regionale şi naţionale şi de alte entităţi publice, şi
 • sunt independenţi de partide politice, şi
 • sunt independenți de entități comerciale2 (cum ar fi companii, regii autonome, întreprinderi individuale etc.), şi
 • nu promovează în mod direct sau indirect o doctrină religioasă, o misiune sau prozelitism legate de credințele unei anumite religii (dincolo de creșterea conștientizării religioase/ culturale de bază), şi
 • deţin structuri transparente şi un președinte/ consiliu ales, care răspund în faţa membrilor și donatorilor, şi
 • sunt direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediari.

Criterii de evaluare

Toate Cererile de finanţare primite în cadrul acestui Apel de proiecte vor intra în procesul de evaluare şi selecţie, după cum urmează: 

Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

 • Conformitatea administrativă
 • Eligibilitatea

Evaluarea tehnică şi financiară

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 269
Contact

Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi