Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund - Apelul 7: Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, Runda 2

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG
 • Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este puternic încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Granturi medii

 • Între 50.001 și 75.000 Euro

Granturi mari

 • Între 75.001 și 150.000 Euro

20 aprilie 2021; ora 16:00

 

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

2.400.000 Euro

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este să susțină acțiuni de advocacy la nivel local/ național pentru justiția socială și incluziunea grupurilor vulnerabile și să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.

Parteneri de proiect

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizat prin implementarea proiectului.

Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative 13 teritoriale, universități etc.), precum și entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2.2 și care nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3.2 a) -e) și nici nu se numără printre Solicitanții neeligibili menționați în secțiunea 4.3.1 c) - h) Criterii de excludere pentru Solicitanți;
 • organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora (organizații internaționale interguvernamentale sau organizații internaționale neguvernamentale);
 • entităţi publice.

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

Proiecte eligibile

Apelul #7 susţine ONG-urile să abordeze cauzele excluziunii şi injustiţiei sociale pentru grupuri vulnerabile specifice şi să le sprijine activ în vederea creşterii incluziunii lor. Intervenţiile vor conduce la schimbări sustenabile, cum ar fi politici/ legi noi/ îmbunătăţite, implementarea politicilor/ legilor existente (de exemplu prin abordarea subfinanţării sau a practicilor care se opun implementării), schimbări pozitive în atitudinea/ practicile publicului larg etc. 

Prin acest Apel vor fi susţinute ONG-urile să:  

 • desfăşoare acţiuni de advocacy la nivel local/ naţional pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile
 • activeze şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile de participare la dezvoltarea comunităţii, de a se implica în procesele locale de luare a deciziilor, de a-şi susţine nevoile, de a deveni activi în combaterea excluziunii sociale
 • aibă o puternică abordare participativă: mobilizarea şi implicarea grupurilor vulnerabile în toate stadiile de proiect (identificarea problemei, acţiuni de diseminare a informaţiei, consultarea în problemele comunităţii, prioritizarea lor, identificarea de soluţii, luarea deciziilor în ce priveşte acţiunile ce trebuie întreprinse şi implementarea lor prin utilizarea resurselor umane şi materiale ale comunităţii)
 • aibă o abordare multi-stakeholder: ONG-urile vor asigura conexiunea între toţi actorii (ONG-uri, membrii comunităţii, autorităţi, instituţii publce, mass media, sectorul privat etc.) şi grupuri vulnerabile pentru a spori incluziunea socială
 • realizeze o bună utilizare a resurselor locale existente în comunitatea vizată (umane, financiare, materiale, etc.) pentru creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
 • crească accesul grupurilor vulnerabile la educaţie, servicii medicale, locuire, ocupare, servicii sociale etc., dar şi să crească calitatea serviciilor
 • dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile

Activități eligibile

Tipuri de activităţi eligibile:

 • Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile: îmbunătăţirea legislaţiei, aplicarea legii şi a practicilor instituţionale, îmbunătăţirea/ dezvoltarea de servicii pentru grupuri vulnerabile, etc.
 • Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.). Aceasta poate include:
  • servicii medicale îmbunătăţite, oferite cu echipamente noi
  • servicii de consiliere/ asistenţă juridică
  • servicii de îngrijire de zi
  • servicii de reintegrare a foştilor deţinuţi
  • educaţie informală
  • adăposturi pentru femei
  • creşterea participării economice a grupurilor vulnerabile
  • promovarea şi implementarea strategiilor/ iniţiativelor de auto-ajutorare (self-help) şi creştere a capacităţii pentru combaterea excluziunii sociale
 • Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile lor şi acţiuni între egali vulnerabili. Aceasta poate include:
  • creşterea accesului la informaţii relevante (despre drepturi, oportunităţi de angajare, etc.)
  • schimbarea atitudinilor şi practicilor grupurilor vulnerabile pentru a fi mai proactive şi pentru a-şi cere drepturile 
  • transfer de tehnici de advocacy
 • Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare (să îşi facă vocea auzită în subiecte importante pentru ele, să îşi apere şi salvgardeze drepturile, să le fie luate în considerare părerile şi dorinţele atunci când sunt luate decizii asupra vieţii lor), cum ar fi participarea la dezbateri publice privind bugetele locale, dezvoltarea de strategii locale, etc.
 • Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenţă juridică, etc.)
 • Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente (metodologie, tip de serviciu, instrument de evaluare, cercetare etc.) pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile. Aceasta poate include:
  • soluţii inovatoare în abordarea excluziunii şi injustiţiei sociale
  • abordarea bazată pe cerere în intervenţiile la nivel comunitar
  • modele de implicare a grupurilor vulnerabile în rezolvarea problemelor locale
  • elaborarea de planuri de acţiune locală care să răspundă nevoilor celor mai dezavantajaţi membri ai comunităţii
  • noi modele consultative pentru împuternicirea şi implicarea grupurilor vulnerabile
 • Creare de reţele/ Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi pentru a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru rezolvarea problemelor locale
 • Acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru incluziunea economică a persoanelor vulnerabile
 • Întocmirea de hărţi şi promovarea bunelor practici şi a lecţiilor învăţate în combaterea sărăciei, favorizarea justiţiei sociale, generarea de oportunităţi pentru grupuri vulnerabile din zone insuficient deservite, etc.

Lista nu este exhaustivă.

Activităţi de dezvoltare organizaţională

Până la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pot fi alocate pentru activități care să contribuie la dezvoltarea organizațională a Solicitantului și/sau, dacă este cazul, a partenerului/ilor ONG-uri din România.

Activitățile de dezvoltare organizațională pot să nu aibă legatură directă cu activitățile proiectului.

Aceste activități trebuie planificate în funcție de nevoile Solicitantului şi, dacă este cazul, al partenerului/lor din România și trebuie corelate cu un obiectiv de dezvoltare organizațională.

Tipuri de activități de dezvoltare organizațională:

 • Dezvoltarea de proceduri transparente şi responsabile de guvernanţă organizaţională, cum ar fi procese participative pentru planificare strategică, elaborarea documentelor de reglementare internă; înființarea/ dezvoltarea unui organism independent de conducere; sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/ metodologii/ instrumente pentru consultarea beneficiarilor și a stakeholderilor;
 •  Dezvoltarea unor proceduri eficiente de management, cum ar fi reguli financiare; sistem de management al informaţiei și documentelor care este utilizat sistematic; politici și practici pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • Comunicarea în mod regulat către publicul larg a informațiilor despre activitățile și rezultatele organizației, prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezență media şi păstrarea unei pagini web funcțională şi actualizată;
 • Dezvoltarea şi diversificarea surselor de finanţare prin campanii, strategii, acţiuni de strângere de fonduri;
 • Dezvoltarea de competențe în rândul angajaților/ voluntarilor în domenii cheie care contribuie la dezvoltarea organizației, la atingerea obiectivelor strategice ale acesteia şi care sunt complementare celor susţinute sau legate de activităţile directe ale proiectului;
 • Formare și coaching prin transfer de experiență din partea altor organizații/ experți;
 • Campanii de conştientizare privind rolul organizaţiilor neguvernamentale. 

Lista nu este exhaustivă

Criterii de eligibilitate

Solicitanţi eligibili sunt exclusiv următorii:

 • Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), cu naționalitate română care au dobândit personalitate juridică, sunt organizate şi conduse conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare); sau
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret înființată în baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare); sau 
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România înființată în baza Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a structurilor sale cu personalitate juridică.

În plus faţă de criteriile menționate mai sus, Solicitanții trebuie să îndeplinească şi următoarele cerințe:

 • respectă principiile valorilor democratice, statului de drept şi drepturile omului pentru toţi, şi
 • nu promovează discursul intolerant, discriminatoriu şi/sau instigator la ură, şi
 • acționează în spaţiul public şi pentru binele public cu privire la preocupările și problemele legate de bunăstarea oamenilor, a grupurilor sau societății în ansamblu, şi
 • au capacitatea, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul abordat prin proiect, şi
 • sunt independenţi de autorităţi publice locale, regionale şi naţionale şi de alte entităţi publice și
 • sunt independenţi de partide politice, şi
 • sunt independenți de entitățile comerciale (cum ar fi companii, regii autonome, întreprinderi individuale etc.), şi
 • nu promovează în mod direct sau indirect o doctrină religioasă, o misiune sau prozelitism legate de credințele unei anumite religii (dincolo de creșterea conștientizării religioase/ culturale de bază), şi
 • deţin structuri transparente şi un președinte/ consiliu ales care răspund în faţa membrilor și donatorilor, şi
 • sunt direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediari.

Criterii de evaluare

Toate Cererile de finanţare primite în cadrul acestui Apel de proiecte vor intra în procesul de evaluare şi selecţie, după cum urmează: 

Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

 • Conformitatea administrativă
 • Eligibilitatea

Evaluarea tehnică şi financiară

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 146
Contact

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 • Tel: 0040 21 310 01 81/ 0040 757 579 183
 • E-mail: apel7@fdsc.ro
 • Persoană de contact: Irina Bejan, Senior Grants Officer