Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund - Apelul 5: Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal, Runda 2

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG-uri,
 • Fundațiile pentru Tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, 
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică 

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este puternic încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Granturi Medii

 • Între 50.001 și 75.000 Euro

Granturi Mari

 • Între 75.001 și 150.000 Euro

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 100% din costurile totale eligibile ale proiectului.

20 aprilie 2021; ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

Alocare financiară granturi Medii și Mari, runda 2: 1,754,391 Euro

Alocări speciale (cumulat pe ambele runde)

 • 2.250.000 Euro pentru Egalitate de gen și violență bazată pe gen
 • 750.000 Euro pentru Combaterea încălcării drepturilor omului și a discriminării romilor 

Obiectiv

Obiectivele acestui Apel sunt:

 • Consolidarea rolului ONG-urilor în advocacy și monitorizare (watchdog) privind drepturile omului și tratament egal, egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen;
 • Creșterea nivelului de conştientizare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, precum și a capacității acestora de a identifica, raporta și reacționa față de discriminare, discurs instigator la ură în spațiul public, încălcări ale drepturilor omului, practici instituționale nocive, precum și față de lipsuri la nivelul legislației sau aplicării acesteia.

Parteneri de proiect

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizate prin implementarea proiectului.

Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autorități publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2.2 și care nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3.2 a) -e) și nici nu se numără printre solicitanții neeligibili menționați în secțiunea 4.3.1 c) - h) Criterii de excludere pentru solicitanți;
 • organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora (organizații internaționale interguvernamentale sau organizații internaționale neguvernamentale);
 • entităţi publice

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

Proiecte eligibile

Apelul #5 susține iniţiative care tratează drepturile omului în contextul provocărilor actuale legate de întărirea democrației, reducerea sărăciei și schimbarea perspectivei către o abordare bazată pe drepturi în diverse domenii de activitate. Este de așteptat ca astfel de iniţiative să aducă o contribuție semnificativă la creșterea nivelului de conștientizare asupra drepturilor omului și tratamentului egal, în mod special în contextul în care amenințarea/ încălcarea drepturilor omului apare în mod frecvent.

Apelul vizează reconsiderarea implementării politicilor şi practicilor instituţionale astfel încât să se asigure respectarea drepturilor omului şi tratanmentul egal prin advocacy, monitorizare și intervenţii tip watchdog.

Proiectele finanțate vor mobiliza în mod eficient beneficiari, alți stakeholderi și resurse disponibile (precum servicii deja existente, expertiză, voluntari) creânduse astfel premisele implicării și sustenabilității la nivel local. Astfel de intervenții pot beneficia de cercetări privind problemele abordate și factorii care le generează și le întreţin.

Complementar iniţiativelor mai mari de advocacy şi / sau iniţiativelor de conştientizare, proiectele pot propune îmbunățirea / furnizarea de servicii către persoanele afectațe/la risc de a fi afectațe de discriminare şi încălcarea drepturilor omului, inclusiv violență bazată pe gen. În centrul acestor servicii va sta o abordare bazată pe drepturile omului. Îmbunătăţirea serviciilor existente se poate referi atât la servicii furnizate de entităţi publice cât şi la servicii furnizate de entităţi private. 

În cadrul acestui Apel sunt încurajate parteneriatele cu:

 • alte entități publice/ private pentru:
  • creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/ tratament egal
  • îmbunătăţirea /furnizarea de servicii pentru victimele discriminării şi incălcării drepturilor omului
  • monitorizare și advocacy pentru implementarea politicilor și legislației 

Alocări financiare speciale

În cadrul acestui Apel, intervențiile privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen (VBG) beneficiază de o alocare specială. Apelul vizează măsuri pentru combaterea incălcării drepturilor omului și a discriminării persoanelor de etnie romă.

Activități eligibile

Tipuri de activităţi eligibile:

 • Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de:
  • Drepturile omului,
  • Egalitate de gen și violență bazată pe gen (VBG).
 • Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal. Aceasta include dezvoltarea și utilizarea de instrumente, platforme, pagini web accesibile, mecanisme etc.
 • Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului. Acestea pot include:
  • campanii de conștientizare;
  • advocacy pentru drepturile omului / tratament egal;
  • raportarea infracțiunilor motivate de ură, a discriminării, a încălcării drepturilor omului etc.
  • colectarea de informații cu privire la respectarea drepturilor omului (inclusiv prin jurnalism de investigație);
  • furnizarea de asistență mulidisciplinară victimelor incălcărilor drepturilor omului sau facilitarea accesului la expertiză în domeniul drepturilor omului;
  • abordarea dreptului la libertate de expresie în contextul respectării drepturilor omului (în special în cazul mass media și al jurnalismului de investigație);
  • o mai bună acoperire (outreach) a grupurilor afectate de incălcări ale drepturilor omului;
 • Identificarea și adoptarea de bune practici in domeniul drepturilor omului.
 • Promovarea adoptării perspectivei drepturilor omului în activitatea ONG-urilor care vizează alte domenii de activitate precum educație, sănătate, servicii sociale etc. și promovarea de măsuri pozitive în prevenirea conflictelor. Se pot dezvolta materiale/ instrumente/ metodologii.
 • Studii, rapoarte, colectare de date în domeniul drepturilor omului (de exemplu privind drepturile femeilor și egalitatea de gen, identificarea și ințelegerea stereotipurilor, implementarea normelor internaţionale privind drepturile omului în politicile naționale, naţionalism și drepturile omului, activism pe tema drepturilor omului, economie/ afaceri și drepturile omului; drepturile copiilor; drepturile persoanelor cu dizabilităţi, sănătate și drepturile omului; justiţie internaţională; drepturile LGBTQIA+; refugiați etc.) pentru documentarea/ fundamentare unor initiaţive în lobby, advocacy, campanii și dezvoltarea de servicii.
 • Activități de monitorizare și watchdog privind implementarea politicilor și strategiilor naționale, a recomandărilor instituțiilor internaţionale de monitorizare privind:
  • Drepturile omului,
  • Egalitate de gen și violență bazată pe gen (VBG)
 • Advocacy pentru îmbunătățirea legislației, aplicarea legii, îmbunătățirea / dezvoltarea de servicii pentru victimele discriminării și încălcării drepturilor omului;
 • Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violență bazată pe gen (de exemplu servicii medicale, linii telefonice de urgenţă pentru cazuri de violenţă bazată pe gen, servicii de consiliere, inclusiv consiliere juridică, servicii de îngrijire de zi, servicii de reintegrare pentru persoane care au părăsit sistemul penitenciar, educaţie non formală, adăposturi pentru femei);
 • Combaterea discursului instigator la ură prin măsuri pozitive, de exemplu crearea de reţele de colaborare (multi stakeholder) pentru promovarea unei înțelegeri comune, promovarea dialogului și generarea de acțiuni constructive în diferite domenii;
 • Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă - de exemplu, elevi/studenți, colegi de muncă, profesori, medici, jurnaliști, bloggeri etc. în școală sau la locul de muncă în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal;
 • Campanii de informare și educare privind discriminarea pentru a recunoaște abuzul sau încălcările drepturilor și a-și cere drepturile, în mod special în contexte în care discriminarea este răspândită și există un istoric al abordării necorespunzătoare – școli, loc de muncă, profesii medicale, armată, poliție, sistemul judiciar, sport.
 • Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ tratment egal (consiliere, asistență juridică, etc.)
 • Iniţiative care abordează drepturile economice (dreptul la muncă în condiţii juste şi favorabile), libertatea de opinie și exprimare, participarea la alegeri și afaceri publice, egalitate în faţa legii, dreptul la un proces corect și prezumția de nevinovăție pentru grupurile vulnerabile (persoane cu nivel scăzut de educație/ calificare, statut economic/ social scăzut etc.).
 • Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție;
 • Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii (ageism)

Lista nu este exhaustivă.

Activităţi de dezvoltare organizaţională

În cazul granturilor Medii și Mari, până la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pot fi alocate pentru activități care să contribuie la dezvoltarea organizațională a Solicitantului și/sau, dacă este cazul, a partenerului/ilor ONG din România.

Activitățile de dezvoltare organizațională pot să nu aibă legatură directă cu activitățile proiectului.

Aceste activități trebuie planificate în funcție de nevoile Solicitantului şi, dacă este cazul, al partenerului/lor din România și trebuie corelate cu un obiectiv de dezvoltare organizațională.

Alocarea pentru aceste tipuri de activități ar trebui să fie proporțională cu nevoile specifice de consolidare a capacității organizaționale abordate prin proiect și echilibrată cu contribuția la Outcome 2 și rezultatele specifice (Outputs) ale acestuia (secțiunea 3.6 dn Ghidul Solicitanților).

Tipuri de activități de dezvoltare organizațională:

 • Dezvoltarea de proceduri transparente şi responsabile de guvernanţă organizaţională, cum ar fi procese participative pentru planificare strategică, elaborarea documentelor de reglementare internă; înființarea/ dezvoltarea unui organism independent de conducere; sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/ metodologii/ instrumente pentru consultarea beneficiarilor și a stakeholderilor; 
 • Dezvoltarea unor proceduri eficiente de management, cum ar fi reguli financiare; sistem de management al informaţiei și documentelor care este utilizat sistematic; politici și practici pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • Comunicarea în mod regulat către publicul larg a informațiilor despre activitățile și rezultatele organizației, prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezență media și păstrarea unei pagini web funcțională şi actualizată;
 • Dezvoltarea şi diversificarea surselor de finanţare prin campanii. strategii, acţiuni de strângere de fonduri;
 • Dezvoltarea de competențe în rândul angajaților/ voluntarilor în domenii cheie care contribuie la dezvoltarea organizației, la atingerea obiectivelor strategice ale acesteia şi care sunt complementare celor susţinute sau legate de activităţile directe ale proiectului;
 • Formare și coaching prin transfer de experiență din partea altor organizații/ experți;
 • Campanii de conştientizare privind rolul organizaţiilor neguvernamentale.

Lista nu este exhaustivă.

Criterii de eligibilitate

Solicitanții eligibili sunt exclusiv următorii:

 • Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), cu naționalitate română care au dobândit personalitate juridică, sunt organizate şi conduse conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare); sau
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret înființată în baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare) sau 
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România înființată în baza Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a structurilor sale cu personalitate juridică 4.2.2.

În plus faţă de criteriile menționate mai sus, Solicitanții trebuie să îndeplinească şi următoarele cerințe:

 • respectă principiile valorilor democratice, statului de drept şi drepturile omului pentru toţi, şi 
 • nu promovează discursul intolerant, discriminatoriu şi/sau de ură, şi
 • acționează în spaţiul public şi pentru binele public cu privire la preocupări și probleme legate de bunăstarea oamenilor, a grupurilor sau societății în ansamblu, şi
 • au capacitatea, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul abordat prin proiect, şi 
 • sunt independenţi de autorităţi publice locale, regionale şi naţionale şi de alte entităţi publice, şi
 • sunt independenţi de partide politice, şi
 • sunt independenți de entități comerciale (cum ar fi companii, regii autonome, întreprinderi individuale etc.), și
 • nu promovează în mod direct sau indirect o doctrină religioasă, o misiune sau un prozelitism legate de credințele unei anumite religii (dincolo de creșterea conștientizării religioase/ culturale de bază), şi deţin structuri transparente şi un președinte/ consiliu ales, care răspund în faţa membrilor și donatorilor, şi
 • sunt direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediari. 

Criterii de evaluare

Toate Cererile de finanţare primite în cadrul acestui Apel de proiecte vor intra în procesul de evaluare şi selecţie, după cum urmează: 

Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

 • Conformitatea administrativă
 • Eligibilitatea

Evaluarea tehnică şi financiară

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 101
Contact

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 • Tel: 0040 21 310 01 81/ 0040 752 444 303
 • E-mail: apel5@fdsc.ro
 • Persoană de contact: Oana Tigănescu, Senior Grants Officer